Školní poradenské pracoviště

Školní vrba: Nenech to být

 

Školní poradenské pracoviště FZŠ Táborská nabízí žákům, rodičům i učitelům široké spektrum poradenských služeb. Můžete se na nás s důvěrou obrátit. 

 

Poskytujeme:

 • péči žákům, kteří mají nejrůznější obtíže ve výuce a v chování a potřebují podporu
 • péči žákům, kteří mají v nějaké oblasti mimořádné nadání
 • poradenské a konzultační služby z oblasti speciální pedagogiky, výchovného poradenství, psychologického poradenství, kariérního poradenství jak žákům, tak rodičům (zákonným zástupcům)
 • prevenci nežádoucího a rizikového chování, konzultace v oblasti rizikového chování
Škola v současnosti nedisponuje školním psychologem. V případě potřeby řešit obtíže v oblasti duševního zdraví u vašeho dítěte se obraťte na kteréhokoliv z členů poradenského pracoviště a pokusíme se vás v rámci poradenského týmu nasměrovat na vhodné odborné pracoviště.

 

Pracovníci ŠPP

 

Mgr. Dagmar Kavková - metodička prevence dagmar.kavkova@zstaborska.cz

 

 • prevence nežádoucího a rizikového chování jako je šikana, kyberšikana a jiná kybernetická rizika, návykové látky, závislost na sociálních sítích, online hrách, xenofobie, rasismus apod., organizace programů primární prevence
 • poradenství pro děti a rodiče v případě rizikového chování jejich dětí, (např. závislostí či výskytu šikany, kyberšikany ve škole)

 

Preventivní program školy 2023/2024
Evaluace Preventivního programu školy 2022/2023
Preventivní program školy 2022/2023

Evaluace Preventivního programu školy 2021/2022

Preventivní program školy 2021/2022 
Evaluace Preventivního programu školy 2020/2021 
Preventivní program školy 2020/2021 

 

Mgr. Lenka Rezková - speciální pedagožka lenka.rezkova@zstaborska.cz

 

 • děti se speciálními vzdělávacími potřebami na 1. st.
 • konzultace s rodiči - seznamování s poskytovanou péčí o žáka se speciálními vzdělávacími potřebami na 1. stupni
 • prevence v oblasti práce se žáky – prevence vzniku specifických poruch učení - v 1. třídách Metoda dobrého startu, péče o předškoláky – adaptační program Hurá do školy

 


Mgr. Monika Hačecká - výchovná poradkyně monika.hacecka@zstaborska.cz

 

 • děti se speciálními vzdělávacími potřebami na 2. stupni
 • žáci s výchovnými problémy - 1. i .2. stupeň
 • kariérové poradenství - volba povolání
 • přihlášky na střední školy (9.r.) a víceletá gymnázia (5. a 7. r.) 
 • komunikace s PPP (2.stupeň)
 • konzultace individuálního vzdělávacího plánu a plánu pedagogické podpory na 2. stupni

  

Mgr. Amálie Kořánová - speciální pedagožka pro práci s žáky/cizinci (odlišný mateřský jazyk) amalie.koranova@zstaborska.cz

 

 • podpora žáků s odlišným mateřským jazykem
 • podpora nadaných žáků

 

 

Určená poradna pro naši školu
Pedagogicko psychologická poradna pro Prahu 4

Francouzská 56, 101 00  Praha 10; tel. 267 997 011

e-mail: poradna@ppppraha.cz; www.ppppraha.cz;