Základní škola, Praha 4, Táborská 45 (dále jen škola) jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen Nařízení), které nabylo účinnosti dne 25. května 2018.

 

Identifikační údaje správce

Název: Základní škola, Praha 4, Táborská 45

Sídlo: Táborská 45/421, 140 00 Praha 4

Zastoupená: PhDr. Bc. František Prokop, ředitel školy

IČO: 47611456

DIČ: CZ47611456

Tel: 241 029 321, 602 581 433

ID datové schránky: 9wd25i3

E-mail: reditel@zstaborska.cz

Webové stránky: www.zstaborska.cz

 

 

1. Zpracování osobních údajů

Škola zpracovává osobní údaje výhradně v souladu s právními důvody stanovenými v článku 6 Nařízení, pouze v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu (viz. níže oddíl A). Škola je oprávněna zpracovávat osobní údaje jak pro plnění své povinnosti stanovené právními předpisy, tak pro účely související s plněním svého úkolu ve veřejném zájmu nebo s výkonem své pravomoci jako orgánu veřejné moci. Účel zpracování osobních údajů eviduje škola pro jednotlivé agendy v záznamech o činnostech zpracování podle článku 30 Nařízení.

Kromě těchto údajů, jejichž zpracování je stanoveno právními předpisy, zpracovává škola další údaje na základě souhlasu zákonného zástupce nezletilého žáka, na základě oprávněného zájmu školy a z důvodu plnění uzavřených smluv (viz. níže oddíl B).

V relevantních případech je možné se na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle Nařízení. Rovněž se mohou subjekty údajů a jejich zákonní zástupci v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu na školu obracet za účelem odvolání souhlasu podle článku 7 odst. 3 Nařízení.

Pověřencem pro ochranu osobních údajů je Městská část Praha 4, se sídlem Praha 4, Antala Staška 2059/80b. Odpovědnou osobou, vykonávající funkci pověřence je Mgr. Jan Slezák, tel. 261 192 487, e-mail: poverenec.gdpr@praha4.cz.

 

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány v souladu s Nařízením. Po stanovené archivační době nebo po skončení účelu, pro který byly vyžádány, podléhají údaje skartaci.

 

2. Údaje zpracovávané školou

A. Škola zpracovává osobní údaje pro splnění povinnosti vedení povinné dokumentace školy (přijímání žáků k základnímu vzdělávání, přestup žáka, odklad povinné školní docházky, školní stravování, školní družina) v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

K tomuto účelu zpracovává škola o žácích následující typy údajů:

jméno a příjmení; rodné číslo (popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti přiděleno); státní občanství; místo narození; místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li žák na území České republiky; údaje o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně vzdělání; datum zahájení vzdělávání ve škole; údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole; vyučovací jazyk; údaje o znevýhodnění žáka; údaje o mimořádném nadání žáka; údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných žákovi školou a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení; údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání; datum ukončení vzdělávání ve škole.

Výše uvedené údaje se dále předávají nadřízeným orgánům – MŠMT, ČŠI, MHMP atd.

V případě zákonných zástupců nezletilých žáků se jedná o:

jméno a příjmení, adresu trvalého pobytu, adresu pro doručování, telefon, e-mail.

 

B. Kromě údajů vyžadovaných Školským zákonem škola zpracovává následující údaje:

Přijímání do ZŠ

  • údaje o sourozencích ve škole – z důvodu posouzení žádostí žáků ve správním řízení podle kritérií přijímacího řízení,

  • informace o MŠ, odkladu školní docházky, psychologickém vyšetření, zdravotním stavu - z důvodu oprávněného zájmu o historii vzdělávání žáka a zajištění jeho vzdělávacích potřeb,

  • prohlášení, že zákonný zástupce jedná v souladu s druhým zákonným zástupcem, není-li tento přítomen u zápisu – toto je nezbytné pro realizaci řádného vzdělávání a zajištění denního režimu dítěte v ZŠ.

 

Prezentace školy

  • zveřejňování dětských prací a fotografií z akcí školy a jednotlivých tříd se provádí v oprávněném zájmu školy na prezentaci vlastní výchovně vzdělávací činnosti, v rozumné míře a na základě obecného souhlasu zákonného zástupce, který byl udělen na začátku školní docházky a lze jej kdykoli odvolat.

 

Kroužky Klubu volného času organizované školou

  • údaje obsažené v přihlášce na kroužky (jméno, třída) jsou nutné pro rozřazení dětí do jednotlivých kroužků a evidenci docházky.

 

Pořizování videozáznamů

  • videozáznamy pořizované na školních akcích jsou používány pouze na základě oprávněného zájmu školy prezentovat svoji výchovně vzdělávací činnost, a to na základě obecného souhlasu zákonného zástupce, který byl udělen na začátku školní docházky a lze jej kdykoli odvolat.

 

Školní stravování

  • číslo bankovního účtu zákonného zástupce – se souhlasem zákonných zástupců za účelem bezhotovostní formy úhrady stravného formou inkasa a pro vrácení případného přeplatku na konci školního roku odběrateli služeb.

 

Školní družina

  • jméno, příjmení a telefonní číslo dalších osob, které lze kontaktovat v případě potřeby vyzvednutí žáka ze školní družiny a pro zajištění předávání žáků pouze pověřeným osobám (pokud je nevyzvedávají přímo zákonní zástupci) - se souhlasem dotčených osob.

 

Školy v přírodě

  • jméno a příjmení žáka, datum narození, rodné číslo, zdravotní pojišťovna, kontakty na rodiče, zdravotní stav, bezinfekčnost – se souhlasem zákonných zástupců z důvodu zajištění bezpečného pobytu dětí na školách v přírodě a z důvodu plnění smlouvy uzavřené mezi školou a dodavatelem ubytovacích služeb.