Základní škola Táborská


Jsme fakultní školou Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a úzce spolupracujeme na přípravě budoucích učitelů.

Patříme do Sítě škol podporující zdraví a řídíme se kurikulem doporučeným Státním zdravotním ústavem. Klademe důraz nejen na pohodu prostředí, zdravé učení a otevřené partnerství, ale také na zásady správné výživy.

Náš vzdělávací program se jmenuje „Škola porozumění“. Chceme (po)rozumět našim žákům, nárokům dnešního světa i regionu ve kterém se nacházíme. Jen tak můžeme učit efektivně a smysluplně. Proto se řídíme vlastní školní jedenáctkou (filozofie školy):

1. vytvářet pohodové školní prostředí – porozumět pozitivnímu klimatu školy; 2. zdravě učit – porozumět potřebě vzdělávat se; 3. vychovávat lidskou osobnost – porozumět jí; 4. integrovat – porozumět inkluzivnímu vzdělávání; 5. vytvářet informační prostředí – porozumět práci s informacemi; 6. sportovat a pořádat ozdravné pobyty – porozumět tomu, že učit se nemusíme jen ve škole; 7. mít partnery v zahraničí – porozumět tomu, že jsme součástí Evropy; 8. rozvíjet samosprávnou demokracii – porozumět svému místu mezi lidmi; 9. mít preventivní program – porozumět nebezpečí, které na nás číhá; 10. komunikovat s veřejností – porozumět partnerství; 11. vytvářet podmínky pro další vzdělávání – porozumět potřebě celoživotně se vzdělávat.

Nenecháme nikoho na holičkách. Žákům nabízíme logopedickou pomoc, hodiny zdravotní tělesné výchovy, speciální výuku českého i cizího jazyka. Náš integrační program startuje již po zápisech do prvních tříd a končí na konci deváté třídy. Na škole působí školní poradenské pracoviště (školní psycholog, speciální pedagog, výchovný poradce a metodik prevence).

A naši žáci?
Na prvním stupni mají dramatickou výchovu; dostávají nejen známky, ale i slovní hodnocení a hodnocení přístupu k předmětu (třeba 1A); čtení si osvojují genetickou metodou; mohou se protáhnout na ranní rozcvičce; účastní se projektových a oborových dní; osvojují si prezentační a komunikační dovednosti; odpoledne navštěvují školní klub a vybírají si z rozsáhlé nabídky kroužků našeho Klubu volného času; mohou se podílet na práci školního parlamentu; do světa matematiky vstupují metodou prof. Hejného; půjčují si zajímavé knihy a časopisy ve školní knihovně; učí se; ve školní jídelně si vybírají ze dvou jídel a několika nápojů; jezdí na výměnné jazykové pobyty do zahraničí, na školy v přírodě a exkurze.

… prostě chceme, aby děti chodily do školy rády a dobře jsme je připravili pro život …
a vyrostli z nich svobodní a odpovědní lidé.

Co chceme, aby o sobě mohl říct absolvent naší školy na konci deváté třídy.
(profil absolventa)

1. Zvládám učivo podle školního vzdělávacího programu Škola porozumění. Vědomosti, které jsem získal/a, dokážu využít v běžném životě.
2. Rozumím tomu, co čtu. Své myšlenky umím srozumitelně formulovat písemně i ústně.
3. Ke své práci využívám IT technologie.
4. Domluvím se anglickým jazykem ve většině běžných situací, zvládám základní komunikaci v dalším cizím jazyce.
5. Pracuji samostatně, zároveň mi nedělá problém být součástí pracovní skupiny.
6. Umím prezentovat výsledky své práce. Kriticky ohodnotím práci svou i svých kamarádů a pracuji na zlepšení nedostatků.
7. Denně pracuji s diářem. Aktivity dokážu plánovat s časovým předstihem.
8. Dokážu se domluvit v různých společenských situacích. Rozlišuji, s kým jednám a jak se k němu mám chovat.
9. Je mi jasné, že dnešní svět je plný příležitostí i nástrah. Vím, jak využít příležitosti, a dokážu zhodnotit riziko při svých činnostech.
10. Znám své povinnosti. Přijímám odpovědnost za své činy.
11. Jednám přímo, čestně a nelžu.
12. Neposuzuji lidi podle barvy pleti, vyznání, či vzhledu.
13. Jsem spoluodpovědný za místo a společnost, ve které žiji. Dokážu aktivně vstoupit do společenského dění.
14. Vím, co je důležité a vhodné pro moji fyzickou i duševní pohodu.