Vít Beran

Školní vzdělávací program ŠKOLA POROZUMĚNÍ

Druhá verze Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání "ŠKOLA POROZUMĚNÍ".
Ing. Vít Beran, Mgr. Jan Korda - FZŠ Táborská © srpen, 2004
Ing. Vít Beran, Mgr. Jitka Vinklerová - FZŠ Táborská © srpen, 2005

     

Tvorba a ověřování 
Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání "SKOLA POROZUMĚNÍ" 
je podporována z prostředků ESF 
- PROJEKT "PILOT Z"

Obsah Školního vzdělávacího programu ŠKOLA POROZUMĚNÍ - Autorský tým první verze ŠVP - srpen 2004  - Učební osnovy předmětů a průřezových témat - charakteristiky   -  Jsme pilotní škola - ZŠ Táborská v televizi - K petici na www.petice-skolstvi.net

PODĚKOVÁNÍ

čísla jednací: 
školní rok 2004/2005 - č.j.: 24094/2004-22
školní rok 2005/2006 - č.j.: 26732/2005-22

Obsah Školního vzdělávacího programu ŠKOLA POROZUMĚNÍ

Kapitola Autoři – oblastní týmy učebních osnov
1. Identifikační údaje Ing. Vít Beran, Mgr. Jitka Vinklerová
2. Charakteristika školy a školního vzdělávacího programu
2.1 Stručná charakteristika školy
2.2 Charakteristika školního vzdělávacího programu „ŠKOLA POROZUMĚNÍ“ Ing. Vít Beran, Mgr. Jan Hoštička, Mgr. Robert Tippman
2.2.1 Základní „jedenáctka“ Školního vzdělávacího programu „ŠKOLA POROZUMĚNÍ“ Ing. Vít Beran, Mgr. Jan Hoštička, Mgr. Robert Tippman
2.2.2 Jsme „Školou podporující zdraví“ Ing. Vít Beran
2.2.3 Výchovné a vzdělávací strategie  
2.3 Organizační struktura školy
3. Učební plán
3.1 Učební plán projektu ŠKOLA POROZUMĚNÍ
3.2 Poznámky k učebnímu plánu Ing. Vít Beran, Mgr. Jitka Vinklerová
4. Učební osnovy Mgr. Jan Korda, RNDr. Zuzana Pipková, Ing. Vít Beran, Mgr. Jitka Vinklerová
4.1 Klíčové kompetence
4.1.1 Využití Bloomovy taxonomie kognitivní domény Ing. Vít Beran
4.2 Učební osnovy - výstupy jednotlivých oblastí – předmětů – složek a oddílů rozpracované do ročníků Koordinátor autorského týmu 1. verze učebních osnov - 2004: Mgr. Jan Korda
Koordinátor autorského týmu 2. verze učebních osnov - 2005: Mgr. Jitka Vinklerová
4.3 Průřezová témata Ing. Vít Beran, Mgr. Jitka Vinklerová
4.3.1 Tabulky průřezových témat
4.4 Organizace výuky a převládající metody a formy práce učitele
4.4.1 Tradiční akce, které jsou součástí školního vzdělávacího programu ŠKOLA POROZUMĚNÍ
4.4.2 Inklusivní vzdělávání Ing. Vít Beran, Mgr. Jitka Vinklerová
4.4.2.1 Školní psycholog  Ing. Vít Beran, Mgr. Jitka Vinklerová, PhDr. Jitka Svobodová, Mgr. Renata Míková 
4.4.2.2 Integrační program - Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Mgr. Olga Drbalová
4.4.2.3 Vzdělávaní žáků talentovaných, nadaných a se zájmem  Ing. Vít Beran, Mgr. Jitka Vinklerová
4.4.3 Prevence sociálně patologických jevů na základě minimálního preventivního programu (MPP) Mgr. Jitka Kopáčová
4.4.4 Školní družina Ing. Vít Beran, Mgr. Jitka Vinklerová, PhDr. Jitka Svobodová
4.5 Plánování Ing. Vít Beran, Mgr. Jitka Vinklerová, PhDr. Jitka Svobodová
5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy
5.1 Autoevaluace školy a její evaluační činnost
5.2 Vývoj evaluačních nástrojů
5.3 Pravidla pro hodnocení
5.4 Využití státních evaluačních šetření

 Nahoru

Autorský tým první verze ŠVP - srpen 2004

Vedoucí projektu a předkladatel ŠVP: Ing. Vít Beran
Koordinátor autorského týmu 1. verze učebních osnov - srpen 2004: Mgr. Jan Korda 
Koordinátorka autorského týmu 2. verze učebních osnov - srpen 2005: Mgr. Jitka Vinklerová 

Český jazyk a literatura RNDr. Zuzana Pipková, PhDr. Jitka Svobodová, Mgr. Monika Škábová, Mgr. Jitka Vinklerová, Mgr. Olga Drbalová, Mgr. Šárka Procházková, Mgr. Taťána Tumisová
Anglický jazyk Linda Tagwerkerová, Mgr. Tetiana Illashenko, Renata Hochmanová, Mgr. Iva Klimentová, Mgr. Klára Šigutová
Německý jazyk Mgr. Helena Suchánková, Mgr. Blanka Košáková, Mgr. Tereza Srpková
Matematika  Mgr. Josef Buchal, Mgr. Petra Machalová, Mgr. Naďa Kolářová, PaedDr. Jarmila Kačeňáková
Informatika Mgr. Jan Korda, Ing. Václav Vojta
Prvouka Mgr. Jana Sokolová, Mgr. Robert Tippman, PhDr. Ludmila Kotoučková, Lucie Glogarová, Blanka Bendová
Přírodověda Lucie Glogarová, Blanka Bendová, Mgr. Robert Tippman, Mgr. Tereza Srpková
Vlastivěda Mgr. Lucie Klimešová, Mgr. Robert Tippman, Mgr. Tereza Srpková
Dějepis Mgr. Renata Valentová, František Prokop, Mgr. Jan Hoštička
Výchova k občanství a zdravému životnímu stylu PhDr. Jitka Svobodová, Mgr. Jitka Kopáčová, Mgr. Monika Škábová, Mgr. Taťána Tumisová, František Prokop
Zeměpis Mgr. Jan Hoštička, Mgr. Petra Machalová 
Fyzika Mgr. Jarmila Kačeňáková
Chemie Ing. Václav Vojta, Mgr. Jan Korda
Přírodopis Ing. Vít Beran, RNDr. Zuzana Pipková, Mgr. Helena Havránková
Hudební výchova Mgr. Jan Korda, Mgr. Katarína Šuleková
Výtvarná výchova Mgr. Robert Tippman, Mgr. Renata Valentová, Jana Dvořáková, MgA. Tereza Šímová
Dramatická výchova RNDr. Zuzana Pipková, Mgr. Irena Holemá, PaedDr. Jarmila Honsová
Tělesná výchova a zdravotní tělesná výchova Mgr. Jitka Kopáčová, PhDr. Ludmila Kotoučková, Daniela Kubíková,  Mgr. Olga Drbalová, Mgr. Marek Pilař, Mgr. Helena Havránková
Svět práce Mgr. Monika Škábová, PhDr. Jitka Svobodová, Ing. Vít Beran, Mgr. Helena Havránková, Ondřej Černý, Mgr. Jitka Vinklerov
Jazykové, stylistické a obsahové korektury: RNDr. Zuzana Pipková, PhDr. Jitka Svobodová, Mgr. Robert Tippmann a Mgr. Jitka Vinklerová
Jazyková korektura: PhDr. Jitka Svobodová

Nahoru

Učební osnovy předmětů a průřezových témat - charakteristiky 

Text neobsahuje tabulky - tzv. Výstupy ZŠ Táborská! 
Ing. Vít Beran, Mgr. Jitka Vinklerová
Autoři oblastí viz výše – učební osnovy 4.2.

Tabulková část – učební osnovy a průřezová témata
4.2.1 Charakteristiky oblastí ŠVP ZV „ŠKOLA POROZUMĚNÍ“
4.2.2 Charakteristiky předmětů ŠVP ZV „ŠKOLA POROZUMĚNÍ“
4.2.2.1 Český jazyk a literatura
4.2.2.2 Cizí jazyky
4.2.2.3 Matematika
4.2.2.4 Informatika
4.2.2.5 Prvouka
4.2.2.6 Přírodověda
4.2.2.7 Vlastivěda
4.2.2.8 Dějepis
4.2.2.9 Výchova k občanství a zdravému životnímu stylu
4.2.2.10 Zeměpis
4.2.2.11 Fyzika
4.2.2.12 Chemie
4.2.2.13 Přírodopis
4.2.2.14 Hudební výchova
4.2.2.15 Výtvarná výchova
4.2.2.16 Dramatická výchova
4.2.2.17 Tělesná výchova
4.2.2.18 Svět práce
4.3.1 Charakteristiky průřezových témat ŠVP ZV „ŠKOLA POROZUMĚNÍ“

Metodické a evaluační materiály pro tvorbu ŠVP

Po otevření této části webu - klikni ZDE - Vám nabízíme - pro tvorbu ŠVP, k dalšímu využití a stažení - některé z materiálů vzniklých nejen na ZŠ Táborská. Využívejte těchto informací k rozvoji Vaší tvořivosti. To, co sami nevymyslíte, ale zkopírujete, je majetkem těch, kteří texty vytvořili. Respektujte pravidla citací. Děkujeme. 
Chcete s námi spolupracovat při vývoji evaluačních nástrojů, kritérií, portfolií, ...
Kontaktujte nás. 
Nahoru

Jsme pilotní škola

Naše škola je pilotní škola, která ověřuje tvorbu školního vzdělávacího programu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. 

Výzkumný ústav pedagogický v Praze
http://www.vuppraha.cz 
Novodvorská 1010/14, Praha 4, 142 01
Tel: 261 341 440, Fax: 261 341 480 
vuppraha@vuppraha.cz
 

Výzkumný ústav pedagogický v Praze - Metodický portál
http://www.rvp.cz 
Více informací o RVP na stránkách VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU PEDAGOGICKÉHO.  

Výzkumný ústav pedagogický v Praze - Portál pilotních škol
http://rvpzv.vuppraha.cz 

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy - Přehled informačních zdrojů k RVP PV a RVP ZV a tvorbě školních vzdělávacích program
http://www.msmt.cz/Files/HTM/SPInformace_k_RVP.htm

 

Tvorba a ověřování 
Školního vzdělávacího programu 
pro základní vzdělávání 
"SKOLA POROZUMĚNÍ" 

je podporována z prostředků ESF. 

Další Informace o "PILOTU Z" na stránkách VÚP Praha - PROJEKT "PILOT Z"

 Závěrečná zpráva z pokusného ověřování výuky podle ŠVP
Realizace projektu Pilot Z a Pilot 1

 

Nahoru

Příspěvky ZŠ Táborská pro příručku dobrých příkladů

Program - projekt Garant  VÚP Garant / autor na ZŠ Táborská Další spolupracovníci / konzultanti autora na ZŠ Táborská
Genetická metoda výuky čtení – 1. ročník Romana Lisnerová Jitka Vinklerová Tereza Srpková, Jana Dvořáková
Zeměpis trochu jinak – 2. stupeň Josef Herink Petra Machalová Jan Hoštička
Oborové dny – 2. stupeň Jan Maršák Jan Hoštička Všichni učitelé 2. stupně
Vietnamský den Viola Horská Patra Machalová Vít Beran a celé vedení školy,  Robert Tippman + všichni zam. školy
Žákovské dotazníky „Ohlédnutí za hodinami matematiky“ Pavla Polechová  Josef Buchal Jitka Vinklerová, Vít Beran, matematikáři
Třídíme odpady Viola Horská Vít Beran Jan Hoštička, třídní učitelé
VOLBY´05 Viola Horská Jan Hoštička Vít Beran, třídní učitelé

 Nahoru

ZŠ Táborská v televizi - Školská reforma a ZŠ Táborská

Podívejte se na záznam pořadu "POSLEDNÍ ZVONĚNÍ?" vysílaného 12. září 2006 od 20,00 hodin na ČT2 Situační dokument Markéty Ekrt Válkové mapuje proměny, kterými právě nyní prochází české školství. Film sleduje vznik školních vzdělávacích programů pro jednotlivé školy a průběh právě probíhající "Rámcové reformy". Autentické situace ze školního prostředí jsou nápaditě spojovány s archivními záběry, takže máme možnost sledovat cestu českých pedagogů od didaktické strnulosti ke kreativnějším metodám. V dokumentu zaznívá škála názorů na učení a školství - z úst ředitelů škol, učitelů, dětí, politiků ale i psychologa.
Nahoru

Projekt KOORDINÁTOR a akreditované kurzy na pomoc tvorbě školních vzdělávacích programů

ZŠ Táborská je od roku 2001 pilotní školou VÚP Praha a MŠMT ČR, na které ověřují školní vzdělávací programy v Rámci projektů Pilot 1 a Pilot Z. Učitelé ZŠ Táborská se nejen aktivně tvoří a ověřují vlastní kurikulární dokument, ale současně publikují i lektorují. Ředitel školy, Ing. Vít Beran patří do týmů lektorů národního projektu Koordinátor  - školitelů první skupiny lektorů. Je školitelem projektu a současně jedním lektorů akreditovaných kurzů ZŠ Táborská.

Nahoru

K petici na www.petice-skolstvi.net

Z textu uveřejněného v Učitelských novinách č. 44 / 2006:

I přes všechny problémy spojené se zaváděním reformy a s tvorbou ŠVP musím konstatovat, že s Vaší peticí - zejména s odsunutím termínu, od něhož jsou školy povinny postupovat podle RVP ZV, minimálně o dva roky, tj. na 1. září 2009 - nesouhlasím!
/Celý text - klikni na obrázek textu./

Nahoru

 

Ing. Vít Beran, Mgr. Jan Korda, Mgr. Jitka Vinklerová - FZŠ Táborská © srpen 2004, srpen 2005