Vít Beran

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
„ŠKOLA POROZUMĚNÍ“

4.2.1 Charakteristiky oblastí ŠVP ZV „ŠKOLA POROZUMĚNÍ“ - 4.2.2 Charakteristiky předmětů ŠVP ZV „ŠKOLA POROZUMĚNÍ“ - 4.3.1 Průřezová témata

4.2.1 Charakteristiky oblastí ŠVP ZV „ŠKOLA POROZUMĚNÍ“


Charakteristiky oblastí Školního vzdělávacího programu ZV „ŠKOLA POROZUMĚNÍ“ z pohledu tvorby ŠVP má odlišné členění oblastí proti RVP ZV. Pro tvorbu ŠVP jsme vytvořili oblastní skupiny tvořené skupinou učitelů napříč ročníky. Charakteristiky oblastí odpovídají následujícímu členění.

Oblasti jsou členěny:
JAZYK - Jazyk a jazyková komunikace
MATEMATIKA - Matematika a její aplikace
INFORMATIKA - Informační a komunikační technologie
SPOLEČNOST - Člověk a společnost (Člověk a jeho svět)
PŘÍRODA - Člověk a příroda (Člověk a jeho svět)
UMĚNÍ - Umění a kultura
ZDRAVÍ - Člověk a zdraví (Člověk a jeho svět)
SVĚT PRÁCE - Člověk a svět práce

JAZYK - Jazyk a jazyková komunikace 

Vzdělávací oblast Cíl vzdělávací oblasti PŘEVLÁDAJÍCÍ
klíčové kompetence ostatní rozvíjené klíčové kompetence
JAZYK
Jazyk a jazyková komunikace
schopnost dorozumět se s ostatními lidmi a porozumět informaci komunikovat učit se
řešit problém
spolupracovat
tvořivost

HLAVNÍ CÍL 1 -
Žák dokáže správně zformulovat svoje myšlenky do náležitého projevu ústního či písemného (stylisticky, pravopisně...bezchybného), pochopitelného pro čtenáře či posluchače, umí o svých názorech diskutovat, umí logicky argumentovat.
HLAVNÍ CÍL 2 -
Žák dokáže pochopit myšlenky projevu ústního či písemného, předneseného či sepsaného někým jiným, dokáže o těchto myšlenkách vhodně diskutovat.
HLAVNÍ CÍL 3 -
Žák dokáže emocionálně a esteticky vnímat slovesná umělecká díla.

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání a jazyková kultura patří k podstatným znakům všeobecné kulturnosti a vyspělosti absolventa základního vzdělávání. Jazykové vyučování vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které mu umožní správně vnímat různá jazyková sdělení, rozumět jim, vhodně se vyjadřovat a účinně uplatňovat a prosazovat výsledky svého poznávání. 
Obsah vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace se realizuje v předmětech Český jazyk a literatura, Cizí jazyk, Další cizí jazyk a Dramatická výchova.
V odpoledních hodinách je pro žáky školy přístupná jak žákovská knihovna, tak i učebna výpočetní techniky.
Zpět na výběr charakteristik oblastí
Nahoru

MATEMATIKA - Matematika a její aplikace 

Vzdělávací oblast Cíl vzdělávací oblasti PŘEVLÁDAJÍCÍ
klíčové kompetence ostatní rozvíjené klíčové kompetence
MATEMATIKA
Matematika a její aplikace
zjednodušení rozumového poznávání přírodních zákonitostí pomocí matematických symbolů řešit problém učit se
komunikovat
tvořivost
spolupracovat

Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace v základním vzdělávání je založena především na aktivních činnostech, které jsou typické pro práci s matematickými objekty a pro užití matematiky v reálných situacích. Umožňuje zjednodušení rozumového poznávání přírodních zákonitostí pomocí matematických symbolů. Poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě, a umožňuje tak získávat matematickou gramotnost. Pro tuto svoji nezastupitelnou roli prolíná celým základním vzděláváním od 1. do 9. ročníku a vytváří předpoklady pro další úspěšné studium.
Obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace se realizuje v předmětu Matematika.
Zpět na výběr charakteristik oblastí
Nahoru

INFORMATIKA - Informační a komunikační technologie 

Vzdělávací oblast Cíl vzdělávací oblasti PŘEVLÁDAJÍCÍ
klíčové kompetence ostatní rozvíjené klíčové kompetence
INFORMATIKA
Informační a komunikační technologie
schopnost porozumět, třídit a zpracovávat informace. řešit problém učit se
tvořivost
zdraví
podnikatelské dovednosti

Dovednosti získané ve vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie umožňují žákům aplikovat výpočetní techniku s bohatou škálou vzdělávacího software a informačních zdrojů ve všech vzdělávacích oblastech celého základního vzdělávání. Tato aplikační rovina přesahuje rámec vzdělávacího obsahu vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie, a stává se součástí všech vzdělávacích oblastí základního vzdělávání. 
Základem práce s informacemi se rozumí čtení s porozuměním, orientace v číselné řadě a v abecedě, vyhledávání v atlasech a ve slovnících a další dovednosti, které žáci získávají již na počátku své cesty za vzděláním. Čtenářská gramotnost je tak základem práce s informacemi. Informační technologie se potom stávají významným pomocníkem.
Obsah vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie se realizuje v předmětu Informatika a ve volitelném předmětu Programování.
Žáci mohou pracovat s informačními technologiemi – počítači v odborných učebnách i v domovských třídách. Záměrem je, aby v jednotlivých předmětech mohli procvičovat, získávat informace – znalosti a dovednosti pomocí počítačů v běžných vyučovacích hodinách. V odpoledních hodinách je pro žáky školy přístupná jak žákovská knihovna, tak i učebna výpočetní techniky.
Zpět na výběr charakteristik oblastí
Nahoru

SPOLEČNOST - Člověk a společnost (Člověk a jeho svět) 

Pro tvorbu ŠVP jsme propojili oblast Člověk a jeho svět s oblastmi – Člověk a společnost, Člověk a příroda a Člověk a zdraví. Chceme, aby znalosti a dovednosti i u dalších předmětů měly svou logickou návaznost od první do deváté třídy.

Vzdělávací oblast Cíl vzdělávací oblasti PŘEVLÁDAJÍCÍ
klíčové kompetence ostatní rozvíjené klíčové kompetence
SPOLEČNOST
Člověk a společnost
poznávání člověka a jeho postavení v systému lidské společností v minulosti i dnes  občan city
řešit problém
spolupracovat
komunikovat
učit se

Ve svém vzdělávacím obsahu současně přibližuje „svět společnosti“, přírodní zákonitosti i hodnoty zdravého životního stylu žákům 1. stupně základní školy. Tato oblast je obsažena v předmětech Prvouka, Přírodověda a Vlastivěda. Na druhém stupni daná oblast zahrnuje předměty Dějepis, Zeměpis a Výchovu k občanství a zdraví (VOZ) a zároveň se promítá i do ostatních vzdělávacích oblastí a do celého života školy. 

Vzdělávací oblast Člověk a společnost v základním vzdělávání vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické společnosti. Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci poznali dějepisné, zeměpisné, sociální a kulturně historické souvislosti života lidí v jejich rozmanitosti, proměnlivosti a vzájemných souvislostech. Seznamuje žáky s vývojem společnosti a s důležitými společenskými jevy a procesy, které se promítají do každodenního života a mají vliv na utváření společenského klimatu. Zaměřuje se na utváření pozitivních občanských postojů, rozvíjí vědomí přináležitosti k evropskému civilizačnímu a kulturnímu okruhu a podporuje přijetí hodnot, na nichž je současná demokratická Evropa budována. Důležitou součástí vzdělávání v dané vzdělávací oblasti je prevence rasistických, xenofobních a extrémistických postojů, výchova k toleranci a respektování lidských práv a výchova k úctě k přírodnímu a kulturnímu prostředí a k ochraně uměleckých a kulturních hodnot. 
Obor Výchova k občanství je vyučován v předmětu Výchova k občanství a zdraví (VOZ) a některé výstupy jsou realizovány v předmětech Český jazyk, Prvouka, Vlastivěda, Dějepis, Zeměpis a Dramatická výchova.
Zpět na výběr charakteristik oblastí
Nahoru

PŘÍRODA - Člověk a příroda (Člověk a jeho svět)

Pro tvorbu ŠVP jsme propojili oblast Člověk a jeho svět s oblastmi – Člověk a společnost, Člověk a příroda a Člověk a zdraví. Chceme, aby znalosti a dovednosti i u dalších předmětů měly svou logickou návaznost od první do deváté třídy.

Vzdělávací oblast Cíl vzdělávací oblasti PŘEVLÁDAJÍCÍ
klíčové kompetence ostatní rozvíjené klíčové kompetence
PŘÍRODA
Člověk a příroda
rozumové poznávání přírodních zákonitostí a zařazování do systému. řešit problém spolupracovat
komunikovat
učit se
zdraví
občan

Ve svém vzdělávacím obsahu současně přibližuje „svět společnosti“, přírodní zákonitosti i hodnoty zdravého životního stylu žákům 1. stupně základní školy. Tato oblast je obsažena v předmětech Prvouka, Přírodověda a Vlastivěda. Na druhém stupni daná oblast zahrnuje předměty Fyzika, Chemie, Přírodopis a Zeměpis a zároveň se promítá i do ostatních vzdělávacích oblastí a do celého života školy. Svým činnostním a badatelským charakterem výuky předměty umožňují žákům hlouběji porozumět zákonitostem přírodních procesů, a tím si uvědomovat i užitečnost přírodovědných poznatků a jejich aplikací v praktickém životě.
Vzdělávací oblast Člověk a příroda zahrnuje široký okruh otázek spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění přírodním faktům a jejich zákonitostem. Dává jim tím i potřebný základ pro lepší porozumění a využívání současných technologií a pomáhá jim lépe se orientovat v běžném životě.
V této vzdělávací oblasti dostávají žáci příležitost poznávat přírodu jako systém, jehož součásti jsou vzájemně propojeny, působí na sebe a ovlivňují se. Na tomto poznání je založeno i pochopení důležitosti udržování přírodní rovnováhy pro existenci živých soustav, včetně člověka. Vzdělávací oblast také významně podporuje vytváření otevřeného myšlení (přístupného alternativním názorům), kritického myšlení a logického uvažování.
Zpět na výběr charakteristik oblastí
Nahoru

UMĚNÍ - Umění a kultura 

Vzdělávací oblast Cíl vzdělávací oblasti PŘEVLÁDAJÍCÍ
klíčové kompetence ostatní rozvíjené klíčové kompetence
UMĚNÍ
Umění a kultura
fantazijní poznávání okolního světa city tvořivost
komunikovat
spolupracovat
řešit problém

Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje jiné než pouze racionální poznávání světa a odráží nezastupitelnou součást lidské existence - umění a kulturu. Kulturu jako procesy i výsledky duchovní činnosti, umožňující chápat kontinuitu proměn historické zkušenosti, v níž dochází k socializaci jedince a jeho projekci do společenské existence jako neoddělitelnou součást každodenního života (kultura chování, oblékání, cestování, práce). Umění jako proces specifického poznání a dorozumívání, v němž vznikají informace o vnějším a vnitřním světě a jeho vzájemné provázanosti, které nelze formulovat a sdělovat jinými než uměleckými prostředky. V etapě základního vzdělávání je oblast Umění a kultura zastoupena vzdělávacími předměty Hudební výchova, Výtvarná výchova a Dramatická výchova, kterou zařazujeme do všech ročníků. Má své přesahy do dalších předmětů oblastí Člověk a společnost, Člověk a zdraví a Jazyk a jazyková komunikace.
Zpět na výběr charakteristik oblastí
Nahoru

ZDRAVÍ - Člověk a zdraví (Člověk a jeho svět) 

Pro tvorbu ŠVP jsme propojili oblast Člověk a jeho svět s oblastmi – Člověk a společnost, Člověk a příroda a Člověk a zdraví. Chceme, aby znalosti a dovednosti i u dalších předmětů měly svou logickou návaznost od první do deváté třídy.

Vzdělávací oblast Cíl vzdělávací oblasti PŘEVLÁDAJÍCÍ
klíčové kompetence ostatní rozvíjené klíčové kompetence
ZDRAVÍ
Člověk a zdraví
osvojení zdravého životního stylu a ochrana vlastního zdraví zdraví spolupracovat
občan
řešit problém
komunikovat

SVĚT PRÁCE
Člověk a svět práce
schopnost prakticky zvládnout manuální činnosti světa a zvolit si vhodné povolání. práce občan
podnikatelské dovednosti
spolupracovat
řešit problém

Průřezová témata Propojování kompetencí, kterými je žák vybaven do života. Filozofie života. umět se učit, schopnost spolupráce tolerance - respektování a zodpovědnost

Zdraví člověka je chápáno jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody. Je utvářeno a ovlivňováno mnoha aspekty, jako je styl života, zdravotně preventivní chování, kvalita mezilidských vztahů, kvalita životního prostředí, bezpečí člověka atd. Protože je zdraví základním předpokladem pro aktivní a spokojený život a pro optimální pracovní výkonnost, stává se poznávání a praktické ovlivňování rozvoje a ochrany zdraví jednou z priorit základního vzdělávání.
Obsah vzdělávací oblasti Člověk a zdraví se realizuje v souladu s věkem žáků v předmětech Výchova k občanství a zdraví, Tělesná výchova a v doplňujícím nepovinném předmětu Zdravotní tělesná výchova. Zároveň prolíná do ostatních vzdělávacích oblastí, které jej obohacují nebo využívají (aplikují), a do života školy. Ve svém vzdělávacím obsahu navazuje přímo na oblast Člověk a jeho svět, která je zapracována do oblastí Člověk a společnost, Člověk a příroda a Člověk a zdraví a která současně přibližuje „svět společnosti“, přírodní zákonitosti i hodnoty zdravého životního stylu žákům 1. stupně základní školy. Tato oblast je obsažena v předmětech Prvouka, Přírodověda a Vlastivěda.
Zpět na výběr charakteristik oblastí
Nahoru

SVĚT PRÁCE - Člověk a svět práce 

Vzdělávací oblast Cíl vzdělávací oblasti PŘEVLÁDAJÍCÍ
klíčové kompetence ostatní rozvíjené klíčové kompetence
SVĚT PRÁCE
Člověk a svět práce
schopnost prakticky zvládnout manuální činnosti světa a zvolit si vhodné povolání. práce občan
podnikatelské dovednosti
spolupracovat
řešit problém

Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v různých oborech lidské činnosti a přispívá k vytváření životní a profesní orientace žáků.
Žáci se učí pracovat s různými materiály a osvojují si základní pracovní dovednosti a návyky. Učí se plánovat, organizovat a hodnotit pracovní činnost samostatně i v týmu. V závislosti na věku žáků se postupně buduje systém, který žákům poskytuje důležité informace ze sféry výkonu práce a pomáhá jim při rozhodování o dalším profesním zaměření. Vzdělávací oblast je realizována v průběhu celého základního vzdělávání, a to od prvního do devátého ročníku.
Vzdělávací obsah je rozdělen na prvním stupni na čtyři tematické okruhy Práce s drobným materiálem, Práce montážní a demontážní, Pěstitelské práce, Příprava pokrmů a do šesti tematických okruhů na druhém stupni Práce s technickými materiály, Práce montážní a demontážní, Pěstitelské práce a chovatelství, Provoz a údržba domácnosti, Příprava pokrmů, Svět práce. Ve všech tematických okruzích jsou žáci soustavně vedeni k dodržování zásad bezpečnosti a hygieny při práci. Vzdělávací obsah je realizován v předmětech Svět práce na I. stupni a na II. stupni v předmětech Pěstitelství a chovatelství - Pěstitelky, Dílny, Vaření a Volba povolání.
Zpět na výběr charakteristik oblastí
Nahoru

4.2.2 Charakteristiky předmětů ŠVP ZV „ŠKOLA POROZUMĚNÍ“

4.2.2        Charakteristiky předmětů ŠVP ZV „ŠKOLA POROZUMĚNÍ“
4.2.2.1    Český jazyk a literatura
4.2.2.2    Cizí jazyky
4.2.2.3    Matematika
4.2.2.4    Informatika
4.2.2.5    Prvouka
4.2.2.6    Přírodověda
4.2.2.7    Vlastivěda
4.2.2.8    Dějepis
4.2.2.9    Výchova k občanství a zdraví
4.2.2.10  Zeměpis
4.2.2.11  Fyzika
4.2.2.12  Chemie
4.2.2.13  Přírodopis
4.2.2.14  Hudební výchova
4.2.2.15  Výtvarná výchova
4.2.2.16  Dramatická výchova 
4.2.2.17  Tělesná výchova
4.2.2.18  Svět práce

Úvodem:
Společnou strategií všech pedagogů ve škole je realizace prvků konstruktivistické pedagogiky.
V kapitole 2.2 ŠVP ZV „ŠKOLA POROZUMĚNÍ“ uvádíme příklady používaných vzdělávacích strategií na konkrétních příkladech programů realizovaných v ZŠ Táborská.

Co se rozumí konstruktivistickou pedagogikou? 
Konstruktivistická pedagogika vychází ze zásad pedagogické hnutí, které prosazuje ve výuce řešení problémů ze života, tvořivé myšlení, práci dětí ve skupinách a méně teorie a drilu. Způsoby výuky zdůrazňují manipulaci s předměty. 
Konstruktivistická pedagogika vychází také z Piagetovy genetické epistemologie zdůrazňující, že poznání se děje konstruováním tak, že si poznávající subjekt spojuje fragmenty informací o svém prostředí do smysluplných struktur a provádí s nimi mentální operace a že tyto psychologické principy musejí být nadřazeny didaktickým principům, které se z ní druhotně odvozují. Další podněty čerpá z poznatků kognitivních věd - např. význam signifikance nových poznatků, organizátorů aj. (Průcha J., Walterová E., Mareš J.: Pedagogický slovník. Portál, Praha 1995).

Jak se orientovat v tabulkách osnov Školního vzdělávacího programu „ŠKOLA POROZUMĚNÍ“?
V tabulkách učebních osnov jsme se snažili provázat klíčové kompetence s výstupy a učivem. Datový filtr umožňuje odfiltrovat konkrétní řádky s určeným ročníkem – předmětem (v ukázce složkou Čj) – klíčovou kompetencí – další klíčovou kompetencí – průřezovým tématem nebo mezipředmětovými vztahy. Z tabulek osnov dále rozpracováváme tabulky tematických plánů pro daný školní rok. Tyto tabulky již nejsou součástí ŠVP a jsou rozšířeny o sloupce orientace v čase a učitel. Tabulky tematických plánů ještě dále rozpracovávají některé výstupy uvedené v ŠVP.

R. Předmět Složka předmětu Klíčová kompetence Další KK Klíčová slova Průřezová témata MP - vazby Výstupy ZŠ Táborská Učivo Poznámka
6 Čj sloh učit se   systém EvrGlo multikultura  Cj Rozliší běžné evropské jazyky na slovanské, germánské a románské. Aj,Nj,Čj,Fj,Rj,Sj,Pj,Ij  
6 Čj sloh komunikace občan tvořivost média, VDO ICT Zvládá písemnou komunikaci s institucemi. úřední dopis - e-mail  

U sloupců: Ročník - Složky Čj – Klíčové kompetence - Další klíčové kompetence - Průřezová témata - MP – vazby = je nastaven datový filtr. 

Pro rychlejší vyhledávání a orientaci jsou v jednotlivých buňkách tabulky zvolena klíčová slova nebo zkratky. Zatímco ve sloupcích Klíčová kompetence a Klíčová slova najdeme uvozující klíčové slovo vždy – jedná se o převažující klíčovou kompetenci nebo o slovo přibližující „oborovou kompetenci“, tak ve sloupcích Další klíčové kompetence (KK), Průřezová témata, Mezipředmětové (MP) vazby jsou klíčová slova a zkratky uvedeny pouze v případě, kde současně rozvíjíme i další kompetence, či má výstup vazbu na mezipředmětový vztah nebo průřezové téma.

Tabulky osnov Školního vzdělávacího programu „ŠKOLA POROZUMĚNÍ“ není možné v této verzi programu považovat za konečné a na internetu NEBUDOU proto zveřejňovány. Tak jak se učitelé budou učit formulovat očekávané výstupy, volit základní učivo, provazovat svůj předmět na jiné předměty a průřezová témata i klíčové kompetence, bude docházet k drobným úpravám. Smyslem úprav je efektivní učení, vazba na evaluační nástroje, ...
Zpět na výběr předmětů
Nahoru

4.2.2.1 Český jazyk a literatura

Daný předmět vyučujeme od prvního do devátého ročníku. Časová dotace předmětu na prvním stupni je v 1., 2. a 3. třídách 8, 5 hodiny týdně, ve 4. a 5. třídách 7, 5 hodiny týdně. Na druhém stupni jsou to vždy 4 hodiny týdně. Žáci se SPU si osvojují učivo v hodinách vedených speciálním pedagogem. Časová dotace se v jednotlivých ročnících liší (viz kapitola 4.4.2). Na druhém stupni si žáci mohou volit cvičení z českého jazyka, kde si prohlubují a upevňují učivo. V rovině nepovinných předmětů nabízíme žákům pátých až devátých tříd seminář z českého jazyka.
Výuka na prvním stupni probíhá v kmenových třídách a v učebně informatiky, na druhém stupni v odborné učebně českého jazyka, knihovně a učebně informatiky.
Předmět je formálně členěn na tři okruhy – jazykovou výchovu, slohovou a komunikační výchovu a literární výchovu. V 1. a 2. třídě je dále vyčleněno psaní.
Při výuce klademe důraz předně na rozvoj komunikačních schopností, tvůrčí činnost, spolupráci a umění učit se. Předmět směřuje k tomu, aby žáci byli schopni číst s porozuměním, dále porozumět informacím a pracovat s nimi, vnímat umělecká díla a získávat vztah k umění, používat jazyk v podobě mluvené i psané.
Upřednostňovanou formou realizace předmětu je vyučovací hodina, zařazujeme krátkodobé i dlouhodobé projekty.
V předmětu se kromě vlastního vzdělávacího obsahu realizují části obsahů průřezových témat: Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova a Mediální výchova.
Jako stěžejní metody volíme ty, které podporují samostatnost a spolupráci dětí, vlastní aktivitu a tvořivost, utřídění informací a hledání jejich souvislostí, vyhodnocování a řešení problémů, formulování a ověřování vlastních názorů.
Zpět na výběr předmětů
Nahoru

4.2.2.2 Cizí jazyky (Anglický jazyk – Německý jazyk)

Vzdělávání v těchto předmětech směřuje k dosažení úrovně A2, vzdělávání v dalším cizím jazyce směřuje k dosažení úrovně A1 (podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky). Úspěšnost jazykového vzdělávání jako celku je závislá nejen na výsledcích vzdělávání v jazyce mateřském a v cizích jazycích, ale závisí i na tom, do jaké míry se jazyková kultura žáků stane předmětem zájmu i všech ostatních oblastí základního vzdělávání.
První cizí jazyk je vyučován od 3. ročníku v časové dotaci 3 hodiny týdně. Od šestého ročníku je nabízeno Cvičení z prvního cizího jazyka v dotaci 1 hodina týdně nebo druhý cizí jazyk od šestého ročníku - 2 hodiny týdně (pozn.: prozatím v rovině volitelného předmětu).
Třídy se dělí obvykle na vnitřně diferencované jazykové skupiny, pro vyučování jsou určeny odborné učebny angličtiny a němčiny.
Cílem výuky je získávání zájmu o cizí jazyk a utváření pozitivního vztahu k tomuto předmětu, osvojení jazykových znalostí a dovedností a aktivní využití komunikace v cizím jazyce, získání schopnosti číst s porozuměním, číst přiměřené texty v daném jazyce, porozumění přiměřeně (jazykově, obsahově, rozsahem) náročnému ústnímu sdělení na úrovni osvojených znalostí, poznání kultury zemí příslušné jazykové oblasti, vyhledání nejdůležitějších informací, práce s informacemi, pochopení významu znalosti cizích jazyků pro osobní život, formování vzájemného porozumění mezi zeměmi, respekt, tolerance k odlišným kulturním hodnotám jiných národů.
Vyučování cizích jazyků probíhá v těsné návaznosti na český jazyk, zeměpis, dějepis, hudební, výtvarnou, dramatickou výchovu i matematiku.
V předmětu se kromě vlastního vzdělávacího obsahu realizují části vzdělávacích obsahů průřezových témat: Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Mediální výchova.
Při výuce cizích jazyků klademe důraz především na následující životní kompetence – komunikace, tvořivost, řešení problému a učení.
Převládajícími metodami výuky jsou – samostatná, skupinová a projektová práce. Na výuku v běžných vyučovacích hodinách navazují akce vztahující se k předmětu – např. návštěvy divadelních představení, filmů, výstav, kontakty s rodilým mluvčím a mezinárodní výměnné pobyty se společnými projekty.
Žáci se SPU postupují podle individuálních plánů, v rámci výuky mají na 2. stupni nabídku cvičení z prvního cizího jazyka.
Pro nadané žáky dle možností a zájmu organizujeme kroužek CVČ ARCUS nebo nepovinný předmět jako další hodinu cizího jazyka s názvem Němčina / Angličtina s úsměvem. Nabídka směřuje k žákům I. i II. stupně školy.
Zpět na výběr předmětů
Nahoru

4.2.2.3 Matematika

Předmět Matematika je vyučován od prvního do devátého ročníku. Časová dotace předmětu na prvním stupni je 4,5 hodiny týdně a na druhém stupni 4 hodiny týdně. Výuka je především realizována v domovských učebnách na prvním stupni a odborných učebnách na druhém stupni. V rámci celé školní docházky využíváme učebnu informatiky a mnohá cvičení probíhají i v přírodě.
Rozvíjíme vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě, analyticko-syntetické myšlení, logiku, tvořivost a schopnost řešit problém. Ve vyučovacím procesu využíváme skupinové a projektové formy i práci frontální. 
Předmět je členěn na práci s číslem a početní operace (první stupeň.), práci s číslem a proměnnou (druhý stupeň), dále geometrii v rovině a prostoru, závislosti, vztahy a práci s daty, nestandardní aplikační úlohy a řešení problémových úloh. Při vyučování se zaměřujeme především na rozvoj životních kompetencí - učit se, spolupracovat, zodpovědnost, tvořivost, umět náležitě komunikovat a řešit problém. Soustavně zařazujeme činnosti, při kterých žáci aplikují matematické dovednosti při řešení životních situací.
V předmětu se kromě vlastního vzdělávacího obsahu realizují části vzdělávacích obsahů průřezového tématu: Osobnostní a sociální výchova a Výchova demokratického občana.
Nabídkou pro talentované žáky jsou semináře, ve kterých se žáci zabývají nadstandardními úlohami, přípravou na matematické soutěže a v 9. ročníku i na přijímací zkoušky. 
V rámci volitelných předmětů je pro žáky se SPU nabízen volitelný předmět Cvičení z matematiky. Speciální pedagog se individuálně věnuje dětem s dyskalkulií.
Zpět na výběr předmětů
Nahoru

4.2.2.4 Informatika

Předmět je vyučován na 1. stupni ve všech ročnících v časové dotaci 0,5 hodiny týdně (1 hodina za 14 dní) . Na druhém stupni mají žáci v 6. ročníku 1 hodinu týdně, v 7. a 8. ročníku 0,5 hodiny týdně. Zároveň v 8. a 9. ročníku je vyučován volitelný předmět Programování – Webmaster 1 hodinu týdně.
Informatika se vyučuje v odborné učebně, třída je zpravidla rozdělena na polovinu.
Obsahem výuky jsou informační a komunikační technologie. Získané znalosti a dovednosti žáci využívají ve všech ostatních předmětech při vyhledávání, zpracování a prezentování informací.
Kromě vlastního vzdělávacího obsahu se v informatice realizují také některá témata z průřezových témat mediální výchova a osobnostní a sociální výchova.
V předmětu klademe důraz na životní kompetence: tvořivost, práci s informacemi a jejich prezentaci, podnikatelské dovednosti, řešení problémů, práci, zdraví, zodpovědnost.
V předmětu se kromě vlastního vzdělávacího obsahu realizují části vzdělávacích obsahů průřezových témat: Osobnostní a sociální výchova a Mediální výchova.
Používanými metodami a formami výuky jsou frontální, skupinové a projektové vyučování.
Žáci se SPU mají větší časový prostor k práci a mohou využívat počítače i v učebně speciální pedagogiky. Nadaní žáci realizují větší rozsah zadané práce v projektech. V odpoledních hodinách je pro žáky školy přístupná jak žákovská knihovna, tak i učebna výpočetní techniky.
Zpět na výběr předmětů
Nahoru

4.2.2.5 PRVOUKA 

Předmět je vyučován v prvních třech ročnících v časové dotaci 2 hodiny týdně.
Součástí předmětu jsou vlastivědně-humanitní část (dějepisné, zeměpisné a etické učivo) a přírodovědná část (fyzikální, astronomické a ekologické zákonitosti). Při výuce částečně realizujeme obsah dramatické výchovy, českého jazyka – slohu, matematiky, výtvarné výchovy a světa práce.
Na prvouku ve čtvrtém ročníku navazuje vlastivěda a přírodověda, na druhém stupni od šestého ročníku potom zeměpis, přírodopis, dějepis, fyzika a výchova k občanství a zdraví, od osmého ročníku chemie.
Mezi převládající životní kompetence patří: řešení problému, občan, komunikace, city, učení, zdraví.
V předmětu se kromě vlastního vzdělávacího obsahu realizují části vzdělávacích obsahů průřezových témat: Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Environmentální výchova a Mediální výchova.
K nejčastějším metodám a formám patří principy činnostního učení – komunitní kruhy, skupinové vyučování, projektová výuka, vycházky, exkurze, vše s důrazem na žákovu autoevaluaci, vyhledávání a práci s informacemi.
Nadaní žáci vyhledávají nadstavbové informace, žákům se SPU zadáváme úkol přiměřený jejich schopnostem, při skupinové práci rozdělujeme role.
Na běžnou výuku ve vyučovacích hodinách navazují různé akce, jako jsou např. návštěvy ústavů a institucí, exkurze, projekty, divadelní představení, pobytové akce, setkávání a akademie.
Zpět na výběr předmětů
Nahoru

4.2.2.6 Přírodověda

Předmět je vyučován 1,5 hod./týden ve čtvrtém a pátém ročníku. Program předmětu staví na elementárních znalostech, které žáci získali v prvouce i dalších předmětech (prvouka, matematika, český jazyk a literatura, ...) a současně vybavuje žáky základními vědomostmi pro předměty přírodopis, fyzika a chemie. Základní znalosti a dovednosti přírodovědy slouží i pro další předměty – například pro svět práce. Každé téma je propojeno se znalostmi a dovednostmi z oblasti výchovy ke zdraví. 
Součástí předmětu je část zabývající se nejobecnějšími pojmy, jejich porozuměním a dovedností správně je používat – aplikovat je. Další část předmětu je založena na činnostním – tvořivém učení, praktických pokusech a na pozorování. 
Kromě vlastního vzdělávacího obsahu jsou v přírodovědě realizována i průřezová témata Osobnostní a sociální výchova, Mediální výchova, Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova a zejména Environmentální výchova.
Mezi převládající životní kompetence patří řešení problému, občan, city. 
K nejčastějším metodám a formám patří kooperativní a projektová výuka, vycházky, exkurze spojené s pozorováním. Důraz klademe na schopnost popisovat pozorované a vyhledávat informace z různých dostupných zdrojů.
Dětem se zájmem umožňujeme další rozvoj, a to jak v rovině vzdělávací, tak zájmové. Ve škole chováme drobné živočichy a pěstujeme rostliny. Se žáky se SPU pracujeme podle IVP.
Na výuku ve vyučovacích hodinách navazují různé akce, například návštěvy výzkumných zařízení, exkurze botanických a zoologických zahrad, různých ekosystémů, ...
Zpět na výběr předmětů
Nahoru

4.2.2.7 VLASTIVĚDA

Předmět je vyučován 1,5 hodiny týdně ve čtvrtém a pátém ročníku. Součástí předmětu je dějepisná část s učivem o etice a chování lidí a zeměpisná část, které jsou součástí oblasti Člověk a společnost, dále fyzikálně-zeměpisná část, která spadá pod oblast Člověk a příroda.
Při výuce částečně realizujeme obsah dramatické výchovy, českého jazyka – slohu, matematiky,výtvarné výchovy a světa práce. 
Kromě vlastního vzdělávacího obsahu jsou ve vlastivědě realizována i témata průřezových témat osobnostní a sociální výchova, mediální výchova, výchova demokratického občana, výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech a zejména multikulturní výchova.
Na vlastivědu od šestého ročníku navazuje zeměpis, dějepis, výchova k občanství a zdraví. Fyzikálně-zeměpisná část souvisí s některými tématy přírodovědy.
Mezi převládající životní kompetence patří občan, komunikace, řešení problému, city, učení a zdraví.
V předmětu se kromě vlastního vzdělávacího obsahu realizují části vzdělávacích obsahů průřezových témat: Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Environmentální výchova a Mediální výchova.
Nejčastěji je výuka realizována prostřednictvím následujících metod a forem - komunitní kruhy, skupinové vyučování, projektová výuka, vycházky, exkurze, vše s důrazem na žákovu autoevaluaci, vyhledávání a práce s informacemi.
Péče o nadané žáky spočívá ve vyhledávání nadstavbových informací (encyklopedie, internet), žákům se SPU zadáváme úkol přiměřený jejich schopnostem, při skupinové práci rozdělujeme role.
Na výuku ve vyučovacích hodinách navazují různé akce, např.návštěvy ústavů a institucí, exkurze, výstupy projektů, divadelní představení, pobytové akce, setkávání, akademie.
Zpět na výběr předmětů
Nahoru

4.2.2.8 Dějepis

Výuka českých dějin navazuje na znalosti osvojené v předmětu vlastivěda na 1. stupni ZŠ. Předmět dějepis je vyučován ve všech ročnících 2. stupně ZŠ v dotaci 2 hodiny týdně. Výuka je realizována v učebně dějepisu. S výjimkou 6. ročníku preferujeme tematické celky týkající se učiva českých a evropských dějin. Sledovaným cílem je zasadit funkčním způsobem národní dějiny do celku dějin nejen evropských, ale i světových a jasně nastínit obecné dějinné vývojové tendence. Důraz je kladen na schopnost žáka odhalit a definovat příčiny a následky jednotlivých událostí či historických jevů a pochopit dějinnou podmíněnost moderní společnosti. Přímý odkaz na problémy dnešního světa je vyjádřen tématy z oblasti Multikulturní výchovy. 
Další realizovaná průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech a Mediální výchova.
Mezi životními kompetencemi v předmětu dějepis jednoznačně převládá řešení problémů, tedy schopnost žáka analyzovat či zobecňovat historická fakta. Důležité místo zaujímá učení (funkční osvojování poznatků s užitím optimální učební strategie) a tvořivost (tvůrčí uchopení problému, podporovaná seberealizace žáka). Směřujeme k operativnímu pojetí předmětu založenému na komparaci a hodnocení dějinných jevů a následném zaujímání postojů k dané problematice. Roli zde hraje také citovost ve smyslu umělecké a sociální empatie. Preferujeme aktivizující metody směřující ke kooperativnímu vyučování. Některá témata jsou vyučována projektovou metodou.
Žáci se SPU pracují podle IVP, a to hlavně v oblasti učiva týkajícího se práce s časovou osou a mapou. Výuka je podpořena návštěvami kulturních institucí a jiných doprovodných akcí. 
Zpět na výběr předmětů
Nahoru

4.2.2.9 Výchova k občanství a zdraví

Předmět, jenž je vyučován na druhém stupni, navazuje na výuku prvouky a vlastivědy, přírodovědy a tělesné výchovy na stupni prvním. Vznikl integrací očekávaných výstupů oborů RVP ZV Výchova k občanství a Výchova ke zdraví. Současně část očekávaných výstupů je naplňována v předmětu Dramatická výchova.
Předmět je vyučován v dotaci 1,5 hodiny týdně v 6., 7. a 8. ročníku, 1 hodinu v 9. ročníku. Výuka probíhá ve třídách, v případě potřeby využíváme prostory našeho divadelního sálu. 
Výchova k občanství a zdraví v sobě zahrnuje po obsahové stránce témata komplexně rozvíjející osobnost dítěte, jako jsou sebepoznání a pochopení jeho postavení v různých typech kolektivu, setkání s druhými a respektování jejich odlišností, hodnota domova, vlasti a kulturního dědictví. Dále napomáhá porozumět základním lidských právům a jejich uplatňování v občanském životě, fungování základních ekonomických vztahů a jejich dopadu na život každého z nás. Společně se snaží hledat východiska ze současných globálních problémů lidstva a vychovávat v duchu tolerance vůči odlišným národům a rasám. Každý je veden k úctě k životu a odpovědnosti za své zdraví, s čímž souvisí i znalost rizik a nebezpečí, která nás obklopují. Snaží se o rozvoj samostatně uvažujícího jedince, který se dokáže orientovat ve svém životě a poradit si i ve složitých situacích, do kterých se může v budoucnu dostat.
Témata, jež spadají do oblasti osobnostně sociální výchovy, jsou z větší části vyučována v rámci dramatické výchovy. Dotace je stanovena na 0,5 hodiny týdně ve všech ročnících.
Výchova k občanství a zdraví v sobě zahrnuje všechna průřezová témata, jako jsou výchova demokratického občana, osobnostní a sociální výchova, výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, multikulturní výchova, environmentální výchova a mediální výchova.
Snažíme se o rozvoj všech životních kompetencí, mezi převládající patří komunikace, řešení problémů, spolupráce, občanská kompetence a kompetence zdraví a citovosti. K tomu volíme takové formy a metody výuky, které žákům umožňují optimální zvládnutí učiva. Preferujeme při tom aktivizující metody výuky a formy práce podporující rozvoj sociálních dovedností žáků (skupinová práce, projektové vyučování, ...).
V rámci výuky navštěvujeme tematicky laděné vzdělávací a kulturní akce (přednášky, besedy, představení, výstavy a exkurze), jež napomáhají hlubšímu chápání souvislostí a umožňují lepší orientaci v problematice dnešního světa. 
Zpět na výběr předmětů
Nahoru

4.2.2.10 Zeměpis

Výuka zeměpisu navazuje na předměty 1. stupně - prvouku a vlastivědu. 
Předmět zeměpis je vyučován ve všech ročnících 2. stupně ZŠ v dotaci 1,5 hodiny týdně v 6. a 8. ročníku a v dotaci 2 hodiny týdně v 7. a 9. ročníku. Výuka celé třídy jako jedné skupiny probíhá v učebně zeměpisu.
Učivo lze rozdělit do několika učebních celků a to: vesmír, kartografie, fyzická geografie, sociální geografie, regionální geografie se zaměřením na Evropu a Česko. Probírané učivo má přímou vazbu na předměty jako je dějepis, výchova k občanství a zdravému životnímu stylu a přírodopis. Vyjma regionální problematiky dominuje společensko-politicko-hospodářská složka učiva nad učivem o přírodních systémech. 
Zeměpis se též v mnoha výstupech hlouběji zabývá tematickými okruhy jednotlivých průřezových témat, jako je Osobnostní a sociální výchova, Multikulturní výchova, Environmentální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech a Výchova demokratického občana. 
Mezi životními kompetencemi v předmětu zeměpis jednoznačně převládá řešení problémů, tedy schopnost žáka identifikovat problém, vyhledat k němu informace z různých zdrojů, navrhnout více řešení, vybrat funkční řešení a snažit se ho zrealizovat. Neméně podstatné místo zaujímá tvořivost (podpora tvůrčí činnosti žáků při učení a řešení problémů) a kompetence učit se (snaha o využití co nejefektivnějších učebních strategií a naučit se vyhledávat a třídit informace). Ve vyučovacích hodinách zeměpisu upevňujeme komunikaci a spolupráci. Většina vyučovacích jednotek je vedena v kontextu moderní pedagogiky, směřující ke kooperativnímu vyučování a projektové metodě. 
Žáci se SPU jsou vzděláváni dle individuálních plánů a naopak nadaným žákům je umožněno rozvíjet se v nadstavbových tématech. Ve všech ročnících jsou organizovány fyzicko geografické a sociálně geografické exkurze. Značná pozornost je věnována regionálnímu zeměpisu - žáci objevují nejen nuselský mikroregion, ale i hlavní město Prahu z různých úhlů pohledu. 
Zpět na výběr předmětů
Nahoru

4.2.2.11 Fyzika

Předmět navazuje na výuku zejména matematiky, prvouky, vlastivědy a přírodovědy na stupni prvním. Z průřezových témat mají na fyziku návaznost hlavně enviromentální výchova, výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, osobnostní a sociální výchova. Fyzika se vyučuje od šestého do devátého ročníku druhého stupně v dotaci 2 hodiny týdně v 6., 7., 9. ročníku a 1,5 hodiny v 8. ročníku. Vyučování probíhá většinou ve speciální učebně fyziky. 
Obsahově se fyzika člení do několika oblastí, které pokrývají široké spektrum přírodních jevů. Vyučování fyziky žákům poskytuje prostředky a metody pro hlubší porozumění přírodním faktům a jejich zákonitostem, nabízí dobrodružství poznávání a chápání okolního světa. Dává jim potřebný základ pro lepší porozumění a využívání současných technologií a pomáhá jim tak lépe se orientovat v běžném životě. Hlavní důraz je kladen na praktické činnosti realizující se formou pokusů, experimentů či měření a co nejužší propojení s podmínkami v reálném životě. Fyzika se snaží podporovat samostatné a otevřené myšlení žáků, umožňuje jim kriticky se zamýšlet nad zadanými problémy souvisejícími s přírodními jevy a vyjadřovat k nim vlastní názory. V neposlední řadě vede žáky k pochopení složitosti a komplexnosti vztahů člověka a přírodního prostředí a rozvíjení enviromentálního povědomí.
V předmětu se kromě vlastního vzdělávacího obsahu realizují části vzdělávacích obsahů průřezových témat: Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Environmentální výchova a Mediální výchova.
Ve fyzice se snažíme o rozvoj většiny životních kompetencí, převládajícími jsou řešení problémů, tvořivost, učení, komunikace, spolupráce a zdraví. K jejich dosahování volíme takové formy a metody výuky, které žákům umožňují optimální zvládnutí učiva. Jedná se o aktivizující činnosti podporující samostatnost a tvořivost realizující se formou problémového vyučování, skupinové a laboratorní práce. Výchovně - vzdělávacích cílů se snažíme dosahovat i s ohledem na individuální osobnosti žáků, děti s SPU pracují s ohledem na jejich IVP.
Žákům se zájmem a nadáním žákům umožňujeme individuální rozvoj například zadáváním složitějších problémových úkolů, přípravou pokusů a podobně. V 8 a 9. ročníku je předmět rozšířen o volitelný předmět přírodovědné praktikum, které rozšiřuje praktické dovednosti žáků.
Zpět na výběr předmětů
Nahoru

4.2.2.12 Chemie

Předmět je vyučován v 8. a 9. ročníku v časové dotaci 2 hodiny týdně v odborné učebně. Navazuje na učivo předmětů prvouka a přírodověda, z průřezových témat se v chemii realizují zejména témata environmentální výchovy. V 8 a 9. ročníku je předmět rozšířen o volitelný předmět přírodovědné praktikum, které rozšiřuje praktické dovednosti žáků. Tento vyučovací předmět zahrnuje vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Chemie a část vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví.
Výuka je zaměřena především na tyto životní kompetence - tvořivost, komunikace, řešení problémů, práce, zdraví. Nejčastějšími metodami a formami výuky je výuka založená na experimentální činnosti. Žáci pracují samostatně či v malých skupinách. 
Žáci se SPU mají větší časový prostor k práci, nadaní žáci plní větší rozsah zadané práce.
V chemii se snažíme o rozvoj životních kompetencí, zejména jde o řešení problémů, zdraví, tvořivost, učení a komunikace. Do výuky začleňujeme laboratorní práce, z důvodu bezpečnosti převažují demonstrační pokusy. Všichni žáci zpracovávají referáty.
Vyučování chemie vede žáky k poznávání vybraných chemických látek a reakcí, které jsou součástí přírody a jejich každodenního života. Žáci získávají informace o bezpečném a účelném zacházení s chemickými látkami a jsou vedeni k ochraně přírody a vlastního zdraví.
Výuka je cílevědomě řízena tak, aby žáci postupně:
- získávali základní poznatky z různých oborů chemie;
- osvojovali si dovednosti spojené s pozorováním vlastností látek a chemických reakcí, s prováděním jednoduchých chemických pokusů a učili se nacházet vysvětlení chemických jevů, zdůvodňovat vyvozené závěry a uvádět je do širších souvislostí s praktickým využitím;
- poznávali zásady bezpečné práce s chemikáliemi, 
- byli seznamováni s mnohostranným využitím chemie v nejrůznějších oblastech lidské činnosti (v průmyslu, zemědělství, energetice, zdravotnictví, potravinářství a ve výživě člověka).
Výuka chemie, tak jako ostatní přírodovědné předměty, významně přispívá k rozvoji poznávacích schopností žáků. Učí je hledat příčinné souvislosti a řešit problémy související s poznáváním přírody a s praktickým životem.
Zpět na výběr předmětů
Nahoru

4.2.2.13 Přírodopis

Předmět navazuje na prvouku a přírodovědu na prvním stupni, zahrnuje vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Přírodopis, část vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví a z průřezových témat se v přírodopise realizují témata environmentální výchovy.
Je vyučován v 6. až 8. ročníku v časové dotaci 2 hodiny týdně, v 9 . ročníku 1,5 hodiny týdně. Přírodopis se vyučuje v odborné učebně, hodiny se nedělí, pouze v případě laboratorních prací se pracuje obvykle s polovinou třídy. Pro vyučování se dále využívá i učebna výpočetní techniky a část výuky, zejména při pobytových akcích, je realizována v přírodě. Podle možností se několikrát v roce organizuje vyučování v blocích a různé typy exkurzí a terénních cvičení.
Cílem předmětu je poznávání přírodních zákonů pomocí vlastních prožitků a rozumového poznání, poznání přírody jako systému, jehož součásti jsou vzájemně propojeny, působí na sebe a ovlivňují se. Důraz je kladen na udržování rovnováhy existence živých soustav, včetně člověka. 
Ve svém vzdělávacím obsahu navazuje přímo na oblast Člověk a jeho svět. Dále je zapracován do oblastí Člověk a společnost, Člověk a příroda a Člověk a zdraví.
Kromě vlastního vzdělávacího obsahu se v přírodopise realizují některá témata průřezových témat Environmentální výchova, Multikulturní výchova, Mediální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech a Osobnostní a sociální výchova. 
Nejčastěji používanými metodami a formami výuky jsou pozorování, pokus, kooperativní techniky, práce s informacemi. 
Převládajícími životními kompetencemi podobně jako u přírodovědy jsou řešení problému, občan, city.
Děti se SPU mají výuku dle svého individuálního plánu, výuka je často vedena prakticky.
V 8 a 9. ročníku je předmět rozšířen o volitelný předmět přírodovědné praktikum, které rozšiřuje praktické dovednosti žáků.
Zpět na výběr předmětů
Nahoru

4.2.2.14 Hudební výchova

Předmět se vyučuje ve všech ročnících a v časové dotaci na I. stupni 1 hodina týdně v prvním ročníku, 1,5 hodiny týdně ve druhém až pátém ročníku a ve všech ročnících II. stupně 1 hodina týdně.
Vyučování probíhá na II. stupni zpravidla v učebně HV - divadelním sále. Cílem je rozvíjení hudebnosti žáků a získání vztahu k hudbě a umění. Rozvíjí se ve čtyřech hlavních činnostech – zpěv, poslech, pohyb, hra na hudební nástroje.
Těsná souvislost vzdělávacího obsahu vyučovacího předmětu Hudební výchova je patrná s některými tématy vzdělávací oblasti Člověk a zdraví (pohyb, tanec), Jazyk a jazyková komunikace (texty písní, rytmizace slov,..), část vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru je realizována ve vyučovacím předmětu dramatická výchova (vyjadřování pocitů, emoce).
Z průřezových témat jsou začleněna témata z osobnostní a sociální výchovy a multikulturní výchovy.
V hudební výchově klademe důraz především na tyto životní kompetence – komunikace, řešení problémů, city, empatie.
Základní formou realizace je vyučovací hodina, kromě toho jsou realizovány různé akce, např. návštěva pěveckého sboru, koncerty, žákovská vystoupení, hudební kroužky, malý dětský muzikál, ...
Zpět na výběr předmětů
Nahoru

4.2.2.15 Výtvarná výchova

Předmět je vyučován v 1. ročníku 1 hodinu týdně, ve 2. až 5.ročníku 1,5 hodiny týdně. Na 2. stupni vyučujeme žáky 6. ročníku 2 hodiny týdně, 7. a 9.ročníku 1 hodinu týdně a 8. ročníku 1,5 hodiny týdně.
Vyučování na prvním stupni probíhá převážně v domovské třídě. Pokud je třeba nějaké speciální vybavení, mají i třídy 1. stupně k dispozici odbornou pracovnu Vv, v které je organizováno vyučování žáků II. stupně. Část hodinové dotace je určena na vycházky a exkurze. Škola má řádně vybavenou grafickou dílnu a keramický ateliér. Tato pracoviště jsou určena také pro činnost zájmových kroužků.
Obsah učiva výtvarné výchovy souvisí s náplní prakticky všech předmětů. Dějiny vývoje estetického ideálu pomáhají pochopit historii, výtvarné cítění motivuje žáka při jeho vlastní práci a rozhodování, estetický názor hraje roli při formování hodnotového žebříčku. 
V předmětu se kromě vlastního vzdělávacího obsahu realizují části vzdělávacích obsahů průřezových témat: Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Environmentální výchova a Mediální výchova. Průřezová témata rozvíjená ve výtvarné výchově pomáhají žákům ujasnit si, co je pro ně, jako budoucí občany, hodnotné a žádoucí, pomáhá budovat mosty pochopení mezi různými kulturami. Učí hledat krásu v neponičené přírodě i střízlivě hodnotit působení sdělovacích prostředků. Na výtvarnou výchovu navazují předměty oblasti Člověk a svět práce. Výtvarná výchova též připravuje půdu pro porozumění humanitním oborům.
Z životních kompetencí je nejčastěji rozvíjena tvořivost a citlivost, kde se soustřeďujeme na schopnost vcítění a porozumění. Další funkcí výtvarného díla je vyjádření sebe sama, tedy rozvíjíme kompetenci komunikační. Dále je podporována kompetence žít zdravě ve smyslu duševní hygieny. Výtvarnou výchovu chápeme jako důležitý faktor podílející se i na udržování psychického zdraví. 
Činnostní složka výtvarné výchovy podporuje schopnost řešit problém, spolupracovat i učit se. Ze všeho nejvíce nám ale jde o schopnost svobodně se vyjadřovat a hlavně vnímat, co nám chtějí „naznačit“ druzí. Některé oborové výstupy naplňují řadu kompetencí, za převládající přesto pokládáme citlivost, komunikaci a tvořivost.
Klademe důraz na co nejmenší verbalizování, chceme, aby žáci pokud možno vše viděli a mohli cítit. Pracujeme s projekty a projektovými bloky.Střídáme práci ve skupinách s individuální činností. Dbáme, aby každý programový celek byl zhodnocen vyučujícím i samotnými žáky. Vedeme žáky k zamýšlení nad motivační a emocionální hodnotou jejich práce.
Využíváme nabídky informačního prostředí - virtuálních výstav, monografií a encyklopedií v knihovně. Žáci prezentují výsledky své práce při tradičních školních akcích. Žáci se SPU mají možnost vlastního pojetí práce, manuální zručnost není prioritou.
Zpět na výběr předmětů
Nahoru

4.2.2.16 Dramatická výchova 

Předmět je vyučován ve všech ročnících 1. i 2. stupně v časové dotaci 0,5 hodiny týdně, třída se zpravidla dělí na polovinu. 
Výuka většinou probíhá v divadelním sále školy.
Při práci s dětmi se využívá některých prostředků a postupů divadelního umění, obsah výuky je zaměřen na sebepoznání jedince, mezilidské vztahy, prohlubování empatie ve skupině.
Dramatická výchova rozvíjí dovednosti z oblasti smyslového vnímání, představivost, fantazii, schopnost pracovat s hlasem a tělesným těžištěm.
Učení je realizováno přímým prožitkem a vlastní zkušeností v jednání, řešení nastoleného problému se hledá nejen intelektem, ale i zapojením těla a emocí.
V rámci Dramatické výchovy se realizuje vzdělávací obsah doplňujícího vzdělávacího oboru Dramatická výchova a části vzdělávacích obsahů vzdělávacích oborů Český jazyk a literatura, Hudební výchova a Výchova ke zdraví. Těsná souvislost je také s některými tématy vzdělávací oblasti Člověk a společnost. 
Dále jsou realizována tato průřezová témata : Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana, Multikulturní výchova a Mediální výchova. 
Jednotlivé činnosti jsou cíleně řazeny nebo strukturovány do smysluplných celků, které jsou realizovány v průběhu několika vyučovacích hodin.
Převládajícími kompetencemi realizovanými v dramatické výchově jsou komunikace, řešení problémů, city, spolupráce, tvořivost, zdravý způsob života. Významným výstupem předmětu je rozvoj žákovy osobnosti - jeho slovní zásoby -socializace.
Předmět dramatická výchova a organizace její výuky umožňuje individuální přístup k dětem se SPU i práci s dětmi nadanými.
Obohacením předmětu jsou návštěvy divadelních představení.
Zpět na výběr předmětů
Nahoru

4.2.2.17 Tělesná výchova

Předmět je vyučován ve všech ročnících v časové dotaci 2 hodiny týdně, převažující formou realizace je vyučovací hodina, od čtvrtých tříd dělen na skupiny chlapců a dívek. Kromě toho je obsah předmětu realizován v blocích. (Kurzy: plavání 3. a 6. ročník, bruslení 4. a 8. ročník, LVVZ 5. a 7. ročník, vodáctví 9. ročník; sportovní soutěže a školy v přírodě.). Výuka probíhá v tělocvičně míčové, gymnastické, na hřišti, v parku, dle sportu na ledové ploše, v bazénu atd. 
Cílem je získat kladný vztah k fyzickým aktivitám a sportu, vytvářet návyky zdravého životního stylu vedoucí k progresivnímu utužování zdraví a zdravého životního stylu vůbec. Dále pak dodržování sportovní etiky, pravidel a jednání fair-play. 
Obsah předmětu se realizuje též ve zdravotní tělesné výchově (vyrovnávací cviky, jóga, ...). Úzké mezipředmětové vztahy nalezneme k dramatické výchově (vyjádření nálady pohybem, ...) a k hudební výchově (rytmizace, cvičení na hudbu, ...).
Vzdělávací strategie vychází z konstruktivistické pedagogiky. Další používané formy a metody: ukázka, výklad, pokus-omyl, frontální, skupinová, individuální výuka.
Z průřezových témat jsou začleněna témata OSV, Multikulturní výchovy a Mediální výchovy. Znalosti a dovednosti vedoucí k zdravému životnímu stylu a kladnému vztahu k fyzickým aktivitám navazují na znalosti a dovednosti získané v prvouce na prvním stupni.
Převládajícími realizovanými životními kompetencemi jsou zdraví, spolupráce, komunikace, podnikatelské dovednosti.
Práce s dětmi zdravotně oslabenými probíhá v rámci zdravotní tělesné výchovy. Dětem ze zájmem o sport a nadaným sportovcům nabízíme zapojení do kroužků, sportovních her a doporučením k dalšímu rozvoji ve sportovních klubech. 
Zpět na výběr předmětů
Nahoru

4.2.2.18 Svět práce

Předmět vyučujeme od prvního do devátého ročníku. Časová dotace předmětu na prvním stupni je v 1. až 5. ročníku 1 hodina týdně, v 6. a 7. ročníku 1,5 hodiny týdně a v 8. a 9. ročníku 0,5 hodiny týdně. Předmět je formálně členěn na čtyři okruhy – pěstitelky, dílny, vaření a volba povolání. V šestém a sedmém ročníku si žáci osvojují učivo okruhů vaření, pěstitelských prací a dílen, v osmém a devátém ročníku se žáci zabývají volbou povolání.
Výuka na prvním stupni probíhá v kmenových třídách, případně v učebně výtvarné výchovy, cvičné kuchyňce a v přírodě. Na druhém stupni se vyučuje v kmenových třídách, v odborné učebně přírodopisu, cvičné kuchyňce a dílnách.
Při výuce klademe důraz předně na rozvoj tvořivosti, manuální zručnosti, výchovy ke zdraví, dodržování pravidel společenského chování, komunikaci i spolupráci. Předmět směřuje k tomu, aby si žáci osvojili dovednosti důležité pro jejich další život. 
Upřednostňovanou formou realizace předmětu je vyučovací hodina, na druhém stupni se střídá s deva-desátiminutovými bloky. Na prvním stupni se výuka mnohdy realizuje v krátkodobých projektech.
V předmětu se kromě vlastního vzdělávacího obsahu realizují části vzdělávacích obsahů průřezových témat: Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana, Multikulturní výchova, Environmentální výchova a Mediální výchova.
Jako stěžejní metody volíme ty, které podporují samostatnost a spolupráci dětí, vlastní aktivitu a tvořivost, vyhodnocování a řešení problémů, formulování a ověřování vlastních názorů, utřídění informací a hledání jejich souvislostí.
Zpět na výběr předmětů
Nahoru

4.3.1 Průřezová témata

Vzdělávací oblast Cíl vzdělávací oblasti PŘEVLÁDAJÍCÍ
klíčové kompetence ostatní rozvíjené klíčové kompetence
Průřezová témata Propojování kompetencí, kterými je žák vybaven do života. Filozofie života. umět se učit, schopnost spolupráce tolerance - respektování a zodpovědnost

K propojování životních – klíčových kompetencí a významných oborových kompetencí dochází právě v průřezových tématech. Ta se tak stávají filozofií školy. K realizaci konkrétních výstupů jednotlivých průřezových témat dochází jak v konkrétních tématech a aktivitách jednotlivých předmětů, tak zcela samozřejmě při každodenním životě školy. Mohou vznikat různé projekty nebo jen nepatrné činnosti, které vytváří přátelské prostředí ve škole. Účinnost výchovného působení průřezových témat je posilována využíváním dalších vhodných příležitostí, se kterými se žáci setkávají mimo školu (např. filmových a divadelních představení, televizních a rozhlasových pořadů, výstav, exkurzí, besed atd.).
Zejména v přípravném týdnu školního roku vznikají pod vedením koordinátorů průřezových témat plány pro školní rok s konkrétními mezipředmětovými projekty a akcemi, které jsou součástí plánu školy a tematických plánů jednotlivých předmětů. Integrace tematických okruhů průřezových témat do vyučovacích předmětů je řešena v rámci charakteristik vyučovacích předmětů, realizace tematických okruhů průřezových témat formou projektů řeší tabulka na straně 28-29. Koordinátor průřezového tématu spolupracuje s celým pedagogickým sborem. Součástí tematických plánů je plán průřezového tématu.
V tabulkách osnov je naznačena linka klíčových kompetencí a pomocí klíčových slov i linka výstupů, které žák má zvládnout v průběhu školní docházky ve vazbě na mezipředmětové vztahy a průřezová témata. Při použití datového filtru lze snadno v tabulkovém procesoru odfiltrovat u jednotlivých předmětů výstupy, které mají vazbu na průřezová témata.

V etapě základního vzdělávání vyčleňujeme tato průřezová témata:
OSOBNOST - Osobnostní a sociální výchova 
DEMOKRACIE - Výchova demokratického občana 
GLOBÁLNÍ EVROPA - Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
PŘÁTELSKÁ ŠKOLA - Multikulturní výchova 
NENIČITEL PŘÍRODY - Environmentální výchova 
MÉDIA - Mediální výchova

OSOBNOST - Osobnostní a sociální výchova 

Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova v základním vzdělávání akcentuje formativní prvky, orientuje se na subjekt a má každodenní využití v běžném životě. Reflektuje osobnost žáka, jeho individuální potřeby i zvláštnosti. Smyslem průřezového tématu je pomáhat každému žákovi utvářet životní dovednosti jako samostatnost a schopnost se rozhodovat, spolupracovat s druhými, poznávat lidi, odmítat manipulaci, ... 
Specifikou Osobnostní a sociální výchovy je, že žáci se dovednostem učí sami na sobě, na konkrétní žákovské skupině a učivem se stávají více či méně běžné situace každodenního života. Jejím smyslem je pomáhat každému žákovi hledat vlastní cestu k životní spokojenosti založené na dobrých vztazích k sobě samému i k dalším lidem a světu. 
Zpět na výběr průřezových témat
Nahoru

DEMOKRACIE - Výchova demokratického občana 

Průřezové téma Výchova demokratického občana má interdisciplinární a multikulturní charakter. V obecné rovině představuje hodnotový fenomén reprezentující syntézu hodnot spravedlnosti, tolerance a odpovědnosti, v konkrétní rovině pak především rozvoj kritického myšlení, vědomí svých práv a povinností a porozumění demokratickému uspořádání společnosti a demokratickým způsobům řešení konfliktů a problémů.
Výchova demokratického občana má vybavit žáka základní úrovní občanské gramotnosti. Občanskou gramotností rozumíme „orientaci ve složitostech, problémech a konfliktech otevřené, demokratické a pluralitní společnosti“, přičemž tato orientace není samoúčelná, ale má vyústit ve způsobilost konstruktivně řešit problémy. To znamená řešit problémy se svou lidskou důstojností, respektem k druhým, ohledem na zájem celku, vědomím svých práv a povinností, svobod a odpovědností, se znalostí a dovedností uplatňovat zásady slušné komunikace a demokratických způsobů řešení.
Zpět na výběr průřezových témat
Nahoru

GLOBÁLNÍ EVROPA - Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

Průřezové téma Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech akcentuje ve vzdělávání evropskou dimenzi. Tu je třeba chápat jako princip prostupující celým základním vzděláváním, který podporuje globální myšlení a mezinárodní porozumění. Podstatnou součástí evropské dimenze v základním vzdělávání je výchova budoucích evropských občanů jako zodpovědných a tvořivých osobností, v dospělosti schopných mobility a flexibility v občanské a pracovní sféře i při rozhodování o svém budoucím osobním životě.
Průřezové téma rozvíjí vědomí evropské identity při respektování identity národní. Otevírá žákům širší horizonty poznání a perspektivy života v evropském a mezinárodním prostoru a seznamuje je s možnostmi, které jim tento prostor poskytuje.
Průřezové téma prolíná všemi vzdělávacími oblastmi, integruje a prohlubuje poznatky a umožňuje uplatnit dovednosti, které si žáci osvojili v jednotlivých vzdělávacích oborech. Podporuje ve vědomí a jednání žáků tradiční evropské hodnoty, k nimž patří humanismus, svobodná lidská vůle, morálka, uplatňování práva a osobní zodpovědnost spolu s racionálním uvažováním, kritickým myšlením a tvořivostí.
Zpět na výběr průřezových témat
Nahoru

PŘÁTELSKÁ ŠKOLA - Multikulturní výchova 

Průřezové téma Multikulturní výchova v základním vzdělávání umožňuje žákům seznamovat se s rozmanitostí různých kultur - tradicemi a hodnotami. Na pozadí této rozmanitosti si pak budou moci žáci lépe uvědomovat i svoji vlastní kulturu, tradice a hodnoty.
Multikulturní výchova zprostředkovává poznání vlastního kulturního zakotvení a porozumění odlišným kulturám. Rozvíjí smysl pro spravedlnost, solidaritu a toleranci, vede k chápání a respektování neustále se zvyšující sociokulturní rozmanitosti. U menšinového etnika rozvíjí jeho kulturní specifika a současně poznávání kultury celé společnosti, majoritní většinu seznamuje se základními specifiky ostatních národností žijících ve společném státě, u obou skupin pak pomáhá nacházet styčné body pro vzájemné respektování, společné aktivity a spolupráci.
Multikulturní výchova se hluboce dotýká i mezilidských vztahů ve škole, vztahů mezi učiteli a žáky, mezi žáky navzájem, mezi školou a rodinou, mezi školou a místní komunitou. Škola jako prostředí, v němž se setkávají žáci z nejrůznějšího sociálního a kulturního zázemí, by měla zabezpečit takové klima, kde se budou všichni cítit rovnoprávně, kde budou v majoritní kultuře úspěšní i žáci minorit a žáci majority budou poznávat kulturu svých spolužáků - příslušníků minorit. Takové klima přispěje ke vzájemnému poznávání obou skupin, ke vzájemné toleranci, k odstraňování nepřátelství a předsudků vůči „nepoznanému“. 
Zpět na výběr průřezových témat
Nahoru

NENIČITEL PŘÍRODY - Environmentální výchova 

Průřezové téma Environmentální výchova v základním vzdělávání vychází z komplexního pojímání vztahu člověka k životnímu prostředí, za něž je považováno vše - od nejbližšího okolí po biosféru planety. Propojuje tak hlediska přírodovědná, sociální, technicko-ekonomická i estetická.
Environmentální výchova vede jedince k pochopení komplexnosti a složitosti vztahů člověka a životního prostředí, tj. k pochopení nezbytnosti postupného přechodu k udržitelnému rozvoji společnosti a k poznání významu odpovědnosti za jednání společnosti i každého jedince. Umožňuje sledovat a uvědomovat si dynamicky se vyvíjející vztahy mezi člověkem a prostředím při přímém poznávání aktuálních hledisek ekologických, ekonomických, vědeckotechnických, politických a občanských, hledisek časových (vztahů k budoucnosti) i prostorových (souvislostí mezi lokálními, regionálními a globálními problémy), i možnosti různých variant řešení environmentálních problémů. Vede jedince k aktivní účasti na ochraně a utváření prostředí a ovlivňuje v zájmu udržitelnosti rozvoje lidské civilizace životní styl a hodnotovou orientaci žáků.
NENIČITEL PŘÍRODY je obyčejný člověk, který je řádným občanem dodržujícím zákony a který současně ví, jak se v přírodě pohybovat a objevovat její krásno či zajímavosti. 
Zpět na výběr průřezových témat
Nahoru

MÉDIA - Mediální výchova 

Průřezové téma Mediální výchova v základním vzdělávání nabízí základní poznatky a dovednosti týkající se mediální komunikace a práce s médii. Média a komunikace představují velmi významný zdroj zkušeností, prožitků a poznatků pro stále větší okruh příjemců. Uplatnění jednotlivce ve společnosti vyžaduje schopnosti umět zpracovat, vyhodnotit a využít podněty, které přicházejí z okolního světa, což se stále více rovná schopnostem zpracovat, vyhodnotit a využít podněty, které přicházejí z médií - zatím především z tisku, rozhlasu a televize, ve stále větší míře však i z „nových“ médií, která se stávají součástí veřejné komunikace (elektronické deníky a časopisy apod.). Média se stávají důležitým socializačním faktorem, mají výrazný vliv na chování jedince a společnosti, na utváření životního stylu a na kvalitu života vůbec. Přitom sdělení, jež jsou médii nabízena, mají velmi nestejnorodý charakter, vyznačují se velmi svébytným vztahem k přírodní i sociální realitě a jsou vytvářena s různými záměry. Správné vyhodnocení těchto sdělení z hlediska záměru jejich vzniku (informovat, přesvědčit, manipulovat, pobavit) a z hlediska jejich vztahu k realitě (věcná správnost, logická argumentační stavba, hodnotová platnost) vyžaduje značnou průpravu.
Mediální výchova má vybavit žáka základní úrovní mediální gramotnosti. Ta zahrnuje jednak osvojení si některých základních poznatků o fungování a společenské roli současných médií (o jejich historii, struktuře a fungování), jednak získání dovedností podporujících sebevědomé, aktivní a nezávislé zapojení jednotlivce do mediální komunikace. Především se jedná o schopnost analyzovat nabízená sdělení, posoudit jejich věrohodnost a vyhodnotit jejich komunikační záměr, popřípadě je asociovat s jinými sděleními. Dále pak orientaci v mediovaných obsazích a schopnost volby odpovídajícího média jako prostředku pro naplnění nejrůznějších potřeb - od získávání informací přes vzdělávání až po naplnění volného času.
Zpět na výběr průřezových témat
Nahoru

Rozvoj daného průřezového tématu uskutečňujeme například na těchto akcích:

OSOBNOST - Osobnostní a sociální výchova  OSOBNOST DEMOKRACIE GLOBÁLNÍ EVROPA PŘÁTELSKÁ ŠKOLA NENIČITEL PŘÍRODY MÉDIA
DEMOKRACIE - Výchova demokratického občana 
GLOBÁLNÍ EVROPA - Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
PŘÁTELSKÁ ŠKOLA - Multikulturní výchova 
NENIČITEL PŘÍRODY - Environmentální výchova 
MÉDIA - Mediální výchova
Vítání prvňáčků deváťáky X X X
Páteční ranní setkávání a prezentace tříd – říjen až květen X X X X
Den dětí na Sv. Václava – akce Rady školy a OS ARCUS Praha 4 X X
Společné výlety rodičů a třídy a další třídní akce X X X X X
Podzimní a jarní školy v přírodě, zimní lyžařské kurzy a ozdravné pobyty na horách  X X X X X X
Oslavy výročí založení školy - Den školy a Mikulášský den - 6.prosince  X X X X X
Předvánoční třídní den  X X X X
Spaní ve škole v průběhu školního roku X X X
Oborové dny: čtyři dny činnostního učení a pátý prezentační den X X X X X X
Jarní PETRKLÍČ – hudební soutěž – první jarní čtvrtek X X X X
Zkoušky nanečisto, pohovory nanečisto a „šrotící“ týden – jarní intenzivní příprava deváťáků na střední školy a do života X X
Pomoc s organizací akcí DVPP a dalších školních akcí komunitního programu školy: Celostátní setkání PAU začínajících učitelů, ... X X X X
Literární a recitační soutěž – podzim a zima X X X
Týden sportů a turistiky tříd druhého stupně, třídní výlety  X X X X X
Obhajoby deváťáckých "doktorandských" prací X X X
Prezentace školy – koncerty, výstavy, divadla X X X X
Ples deváťáků X X X X
Loučení prvňáčků s deváťáky a POSLEDNÍ ZVONĚNÍ X X
Školní parlament – činnost, výjezdní zasedání, participace na spolurozhodování o některých akcích, aktivitách a činnostech na škole X X X X X X
Projektové dny jednotlivých zemí, ze kterých jsou na škole žáci  X X X X X
Reprezentace školy na různých typech soutěží a prezentačních akcích X X X X
Projekt třídění odpadů X X X X
Participace deváťáků na přípravě „Branného dne“ X X X
Participace osmáků na přípravě akcí připravovaných pro loučení s deváťáky X X X
Reciproční výměnné pobyty žáků naší a německých škol X X X X
Dopisování, e-mailování se spolužáky v zahraničí X X X X X
Sběrové dny X X X X
Projekty napříč školou na pobytových akcích X X X X
Sportovní kurzy (plavání, bruslení, vodácký výcvik) X X X X
Akademie ŠD a kroužků CVČ ARCUS X X X X

Zpět na výběr průřezových témat
Nahoru


Ing. Vít Beran, Mgr. Jitka Vinklerová - FZŠ Táborská © srpen, 2005

Zpět na Obsah Školního vzdělávacího programu ŠKOLA POROZUMĚNÍ