Vít Beran

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
„ŠKOLA POROZUMĚNÍ“

3. Učební plán

3.1. Učební plán projektu ŠKOLA POROZUMĚNÍ - 3.2. Poznámky k učebnímu plánu - Volitelné a nepovinné předměty

3.1. Učební plán projektu ŠKOLA POROZUMĚNÍ

Učební plán Školního vzdělávacího programu „ŠKOLA POROZUMĚNÍ“ vychází z učebního plánu RVP ZV. V tomto plánu jsou stanoveny minimální časové dotace. V našem učením plánu jsme tyto dotace respektovali.

Tabulka počtu hodin učebního plánu podle oblastí a oborů – předmětů vycházejících z RVP:
Pozn.: modré vodorovné řádky = oblasti a obory RVP ZV; modrý svislý řádek = předmety ŠVP ZV.

První stupeň Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Volitelné předměty (Disponibilní hodiny) Celková časová dotace na předmět
Český jazyk a literatura Cizí jazyk Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova
Český jazyk a literatura 38 2,5 40,5
Cizí jazyk – první (Aj / Nj) 9 9
Matematika 22 0,5 22,5
Informatika 1 1,5 2,5
Prvouka 6 6
Přírodověda 3 3
Vlastivěda 3 3
Hudební výchova 6 1 7
Výtvarná výchova 6 1 7
Dramatická výchova 2,5 2,5
Tělesná výchova 10 10
Svět práce 5 5
Volitelné předměty 0
První stupeň - minimální čas. dotace RVP ZV *) 38 9 22 1 12 12 10 5 9 118
První stupeň - ŠKOLA POROZUMĚNÍ 38 9 22 1 12 6 6 10 5 9 118
38 9 22 1 12 12  10 5 9 118
Druhý stupeň Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a společnost Člověk a příroda Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Volitelné předměty (Disponibilní hodiny) Celková časová dotace na předmět
Český jazyk a literatura Cizí jazyk Dějepis Výchova k občanství Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova
Český jazyk a literatura 15,5 0,5 16
Cizí jazyk – první (Aj / Nj) 12 12
Cizí jazyk – druhý (Aj / Nj) 0
Matematika 16 16
Informatika 1 1 2
Dějepis 8 8
Výchova k občanství a zdraví 4 1,5 5,5
Zeměpis 6 1 7
Fyzika 6,5 1 7,5
Chemie 3 0,25 0,75 4
Přírodopis 6,5 0,25 0,75 7,5
Hudební výchova 4 4
Výtvarná výchova 5,5 5,5
Dramatická výchova 0,5 0,5 1 2
Tělesná výchova 8 8
Svět práce 4 4
Volitelné předměty 13 13
Druhý stupeň - minimální čas. dotace RVP *) 16 12 16 1 12  22 10  11 4 18 122
Druhý stupeň - ŠKOLA POROZUMĚNÍ 16 12 16 1 8 4 6,5 3 6,5 6 4,5 5,5 3 8 4 18 122
16 12 16 1 12  22 10  11 4 18 122

Pozn.: *) Údaje ze schváleného učebního plánu platné verze RVP – minimální časová dotace. Údaj v řádku volitelné předměty uvádí v tomto řádku tzv. disponibilní hodiny.
Nahoru

3.2. Poznámky k učebnímu plánu

Tabulka počtu hodin učebního plánu podle oblastí a oborů vycházejících z RVP ZV uvádí počet hodin ve vazbě na jednotlivé oblasti RVP. Ve Školním vzdělávacím programu ŠKOLA POROZUMĚNÍ dochází k následujícím úpravám jednotlivých vyučovacích předmětů: 

Ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace část očekávaných výstupů převádíme z předmětu Český jazyk a literatura do předmětu Dramatická výchova z oblasti Umění a kultura. Předmět Dramatická výchova je nově zavedený integrativní obor, který je určen pro všechny žáky školy. 

Ve výuce cizích jazyků nabízí učební plán výuku prvního cizího jazyka od třetí třídy a druhého cizího jazyka jako volitelného předmětu od šesté třídy. 

Ve vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie je předmět Informatika vyučován v 1. – 8. ročníku. Aplikace dovedností z předmětu využívají žáci takřka ve všech předmětech od 1. do 9. ročníku.

Očekávané výstupy vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět jsou naplňovány v předmětech Prvouka, Přírodověda a Vlastivěda. Výstupy zasahující do oboru RVP Výchova ke zdraví jsou také realizovány v předmětech Prvouka, Přírodověda a Vlastivěda na prvním stupni. (Při tvorbě ŠVP jsme obsah oblasti Člověk a jeho svět rozpracovali do oblastí – Člověk a společnost, Člověk a příroda a Člověk a zdraví.)

Předmět Výchova k občanství a zdraví vznikl integrací očekávaných výstupů oborů RVP ZV Výchova k občanství a Výchova ke zdraví. Současně část očekávaných výstupů je naplňována v předmětu Dramatická výchova.

Vzdělávací oblast Člověk a svět práce v předmětu Svět práce dělíme na oddíly Dílny (práce s drobnými materiály a práce montážní a demontážní), Pěstitelství a chovatelství - Pěstitelky, Vaření (příprava pokrmů) pro šestý a sedmý ročník a Volba povolání pro osmý a devátý ročník. 

Tabulka počtu hodin učebního plánu podle předmětů tak jak jsou vyučovány ve Školním vzdělávacím programu „ŠKOLA POROZUMĚNÍ“

Předměty 1 2 3 4 5 I.st. 6 7 8 9 II.st.
Český jazyk a literatura 8,5 8,5 8,5 7,5 7,5 40,5 4 4 4 4 16
Anglický jazyk / Německý jazyk 0 0 3 3 3 9 3 3 3 3 12
Matematika 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 22,5 4 4 4 4 16
Informatika 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 1 0,5 0,5 0 2
Prvouka 2 2 2 0 0 6 0 0 0 0 0
Přírodověda 0 0 0 1,5 1,5 3 0 0 0 0 0
Vlastivěda 0 0 0 1,5 1,5 3 0 0 0 0 0
Dějepis 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 8
Výchova k občanství a zdraví 0 0 0 0 0 0 1,5 1,5 1,5 1 5,5
Zeměpis 0 0 0 0 0 0 1,5 2 1,5 2 7
Fyzika 0 0 0 0 0 0 2 2 1,5 2 7,5
Chemie 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4
Přírodopis 0 0 0 0 0 0 2 2 2 1,5 7,5
Hudební výchova 1 1,5 1,5 1,5 1,5 7 1 1 1 1 4
Výtvarná výchova 1 1,5 1,5 1,5 1,5 7 2 1 1,5 1 5,5
Dramatická výchova 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2
Tělesná výchova 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 8
Svět práce 1 1 1 1 1 5 1,5 1,5 0,5 0,5 4
Volitelné předměty 0 0 0 0 0 0 2 3 4 4 13
Celková časová dotace 21 22 25 25 25 118 30 30 31,5 30,5 12
Vzdělávací oblasti Obory vzdělávacích oblastí – volitelný předmět Ročník

Počet hodin/týden

Člověk a svět práce Pěstitelství 
a chovatelství
6., 7. 0,5
Dílny 6., 7. 0,5
Vaření 6., 7. 0,5
Volba povolání 8., 9. 0,5
Celková časová dotace v kurzu 6. až 9. ročník

4 vyuč. hodiny

Poznámka: hodinová dotace je stanovena v 6. a 7. ročníku vždy 1,5 hodiny a v 8. a 9. ročníku vždy 0,5 hodiny.
Nahoru

Volitelné a nepovinné předměty

Povinně volitelné předměty budou nabízeny pro cca 16 – 19 skupin žáků sedmých až devátých tříd. K tomuto počtu je potřeba připočíst 14 – 16 jazykových skupin dalšího cizího jazyka. Základní počet žáků ve skupině je uvažován cca 16. 

Vzdělávací oblasti Obory vzdělávacích oblastí 

– volitelný předmět

Ročník Počet hodin

/ skupin

6. 7. 8. 9. II.st.
Jazyk a jazyková komunikace Cvičení z Čj 0,5 0,5 0,5 0,5 2
Cvičení z prvního cizího jazyka 1 1  1 1 4
Konverzace v cizím jazyce 1  1 1 3
Další cizí jazyk - konverzace 2 2 2 2 8
Matematika a její aplikace Cvičení z Ma 0,5 0,5 0,5 0,5 2
Umění a kultura Výtvarné činnosti 1 1 1 3
Hudebněji 1 1 1 3
Divadlo 1 1 1 3
Člověk a příroda Přírodovědné praktikum 1 1 2
Člověk a společnost Společenskovědní seminář 1 1 2
Informační a komunikační technologie Programování - Webmaster 1 1 2
Člověk a zdraví Sportovky 1 1 1 3
Celkem skupin 5 – 6 7 – 9  9 – 11 9 – 11 30 - 37

Výstupy a učivo povinně volitelných předmětů vychází z učebních osnov jednotlivých oblastí a oborů. Je rozpracováno v tematických plánech učitelů. Základní učivo upevňuje i prohlubuje. Umožňuje specializaci žáka a akceptuje jeho osobní maximum.
Tabulka k výběru ze skupin volitelných předmětů:

Vzdělávací oblasti Obory vzdělávacích oblastí –volitelný předmět Ročník
6. 7. 8. 9.
Jazyk a jazyková komunikace Cvičení z Čj II. II. II. II.
Cvičení z prvního cizího jazyka II. II. II. II.
Konverzace v prvním cizím jazyce *)
Další cizí jazyk - konverzace I. I. I. I.
Matematika a její aplikace Cvičení z Ma II. II. II. II.
Umění a kultura Výtvarné činnosti III. III. III.
Hudebnění III. III. III.
Divadlo III. III. III.
Člověk a příroda Přírodovědné praktikum IV. IV.
Člověk a společnost Společenskovědní seminář IV. IV.
Informační a komunikační technologie Programování - Webmaster IV. IV.
Člověk a zdraví Sportovky III. III. III.

V šesté třídě rozhodují o zařazení do volitelných předmětů třídní učitel, učitel cizího jazyka a žák, respektive rodiče žáka. Pokud si žák v šesté třídě nezvolí volbu I., je automaticky zařazen do volby II. Tedy žák, který i v dalších ročnících nebude navštěvovat druhý cizí jazyk má možnost si prohloubit – upevnit své znalosti a dovednosti v prvním cizím jazyce, matematice a českém jazyce. Volba III. prohlubuje estetické a sportovní dovednosti. Volba IV. rozšiřuje schopnosti žáků v přírodních a společenských vědách a v informačních technologiích.
Poznámka: *) Předmět bude otevřen pouze, pokud provozní možnosti školy výuku umožní.

Nepovinné předměty

Vzdělávací oblasti Obory vzdělávacích oblastí – nepovinný předmět Ročník/počet skupin (obvykle na stupni školy)
1. 2. 3. 4. 5. I.st. 6. 7. 8. 9. II.st.
Umění a kultura Divadlo 1 1
Pěvecký sbor 1 1 1 1
Kapela 1 1 1 1
Arteterapie dramatikou 1 1 1 1
Člověk a zdraví Zdravotní Tv 1 1 1 1
Matematika a její aplikace Seminář z Ma 1 1 1 - 2 1 – 2
Jazyk a jazyková komunikace Seminář z Čj 1 1 1 - 2 1 – 2
Celkem skupin 5 – 7  5 – 8

Nepovinné předměty jsou nabízeny zájemcům ze všech tříd. Nabídka rozvíjí zájem a schopnosti žáků, nebo jim má pomoci jako například Zdravotní tělesná výchova a Arteterapie. Po dohodě s rodiči zapsaných žáků do nepovinných předmětů mohou učitelé požadovat po žácích pořízení speciálních učebních pomůcek.

Nahoru

Ing. Vít Beran, Mgr. Jan Korda, Mgr. Jitka Vinklerová - FZŠ Táborská © srpen 2004, srpen 2005

Zpět na Obsah Školního vzdělávacího programu ŠKOLA POROZUMĚNÍ