Vít Beran

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
„ŠKOLA POROZUMĚNÍ“

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy:

5.1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v souladu se Školním vzdělávacím programem pro základní vzdělávání „ŠKOLA POROZUMĚNÍ“ - 5.2. Autoevaluace školy a její evaluační činnost - 5.3. Vývoj evaluačních nástrojů - 5.4. Využití státních evaluačních šetření - Co nám pomáhá - ŽÁKOVSKÉ KNÍŽKY a ŽÁKOVSKÉ DIÁŘE

5.1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v souladu se Školním vzdělávacím programem pro základní vzdělávání „ŠKOLA POROZUMĚNÍ“


Na ZŠ Táborská se používá slovní hodnocení a sebehodnocení v prvním až třetím ročníku ve všech oblastech a oborech a v ročnících čtvrtých až devátých u oborů oblastí Umění a kultura (Hudební výchova, Výtvarná výchova a doplňující obor Dramatická výchova), Člověk a zdraví (Výchova ke zdraví, Tělesná výchova a doplňující obor Zdravotní tělesná výchova) a Člověk a svět práce a v oboru Výchova k občanství. Slovní hodnocení a sebehodnocení převládá a dále se využívá při hodnocení nabývání dovedností cílových kompetencí a dovedností průřezových témat. V ostatních případech je možné využívat klasifikace výkonu žáka. Pravidla pro hodnocení jsou rozpracovány v samostatné normě, která je závazná pro všechny pedagogické pracovníky a jsou s ní seznámeni jak žáci, tak jejich rodiče. 
Hodnocení je prováděno systematicky celý školní rok. Pro záznam hodnocení jsme vyvinuli žákovské knížky a dále jsou připravovány různé evaluační listy doplňující předmětová či projektová portfolia, do kterých je možné zaznamenávat jak hodnotící a sebehodnotící ocenění žákových dovedností a schopností, tak klasifikované nebo jinak hodnocené výkony žáka. Rovina sebehodnocení a hodnocení v těchto knížkách a listech je prováděna na úrovních žák, učitel, rodič.

S tvorbou školního vzdělávacího programu bylo potřeba vytvořit i vnitřní normu pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Tato norma, stejně jako ŠVP je materiál, na kterém bude ještě potřeba pracovat. Upravená norma pro školní rok 2006/2007 je k nahlédnutí ZDE.
Nahoru

5.2. Autoevaluace školy a její evaluační činnost

ZŠ Táborská patří mezi školy podporující zdraví. Z tohoto důvodu pravidelně využívá hodnotících projektů Státního zdravotního ústavu INDI 9 a INDI 12. Porovnávání výsledků jednotlivých šetření je nastaveno na měření pohody prostředí, zdravého učení a otevřeného partnerství. Z pohledu školního vzdělávacího programu především hodnotí přidanou hodnotu cílových kompetencí. Šetření provádí tři skupiny respondentů – žáci, rodiče a zaměstnanci školy. Četnost měření je určena hodnotícím cyklem škol zařazených v síti „Škola podporující zdraví“. Zvýšenou četnost dle potřeb školy chceme přizpůsobit dvouletému cyklu. Podobně provádíme i některé dílčí šetření – například šetření agresivity.
Pro srovnání zvládnutých kompetencí a některého obsahu učiva dlouhodobě využíváme testů KALIBRO. Každý rok jsou testováni žáci pátých, sedmých a devátých ročníků. Testy KALIBRO umožňují srovnání žáků školy s jejich vrstevníky v jiných školách podle různých parametrů. Další nástroje pro autoevaluaci budou postupně vyvíjeny.
S výsledky jednotlivých evaluačních a autoevaluačních šetření se dále pracuje. Slouží pro vyhodnocení stávajícího stavu a jeho porovnání s posledním měřením. Slouží i pro korekci dalšího rozvoje školy a vzdělávacích aktivit pedagogů, tedy i žáků. Do vyhodnocování některých šetření je zapojena psycholožka školy.
Mezi regulativní - autoevaluační mechanismy patří pravidelné vzájemné hospitace učitelů, určení mentorů začínajícím a novým učitelům, „stínování“ učitelů partnerských škol, náslechy studentů pedagogických fakult, kontrolní a hospitační činnost vedení školy a podobně.
Nahoru

5.3. Vývoj evaluačních nástrojů

Vývoj evaluačních nástrojů je jednou z průběžných činností pedagoga. Tento vývoj začíná u správně pojmenovaných oborových výstupů za použití například Bloomovy taxonomie, sestavováním map indikátorů a pojmenováním kvality jednotlivých výstupů oborových nebo průřezových projektů s integrujícími přesahy. Uvedené zní velmi učeně. Konkrétním příkladem jsou například obhajoby doktorandských prací žáků devátých tříd, pohovory nebo zkoušky nanečisto, realizace projektů v duchu Freinetovské konstruktivistické pedagogiky a podobně. 
Dalším z autoevaluačních nástrojů jsou ankety, besedy se studenty fakult vzdělávající učitele a jejich pedagogy po dlouhodobých praxích, reflexe rodičů žáků, zájem žáků o zápis do prvních tříd a přeřazení do tříd vyšších ročníků. Významnou autoevaluační vazbou je zapojení žáků školy do dalšího studia a jejich životní úspěšnost. Se vznikem školního vzdělávacího programu bude založena kartotéka absolventů, ve které budeme sledovat jejich další osud.
Na vývoji evaluačních a autoevaluačních nástrojů budeme spolupracovat i s dalšími - partnerskými školami.
Nahoru

5.4. Využití státních evaluačních šetření

Jsme připraveni se zapojit do státem, krajem nebo zřizovatelem organizované evaluace. Zpětnou vazbu škole poskytují i inspekce ČŠI a kontroly ze strany zřizovatele. 
Nahoru

Co nám pomáhá - ŽÁKOVSKÉ KNÍŽKY a ŽÁKOVSKÉ DIÁŘE - Nová žákovská knížka pro školní rok 2006/2007

Očekávané výstupy předmětů, jejich sebehodnocení a hodnocení učitele již nenaleznete v žákovských knížkách, ale v předmětových portfoliích. S kritérii sledovaných cílů klíčových kompetencí pracují žáci a jejich kantoři v nových žákovských knížkách. Prohlédněte si titul žákovské knížky i její obsah.

Žáci prvních až třetích tříd pracují s týdenními plány. Tyto plány si zakládají do hodnotícího portfolia. Na týdenní plánování navazuje od čtvrté třídy práce s diáři. Žákovské knížky i diáře si již tiskneme několik let. Pro další školní roky hledáme partnery z dalších škol. Přidejte se k naší ediční činnosti. Větší náklad = nižší cena. Nahlédněte i na titulní strany diáře a prolistujte i jeho obsah.

Na Vaše připomínky, návrhy a zájem o spolupráci čekáme. Kontaktujte: vit.beran@zstaborska.cz.

Prohlédněte si ukázky dalších diářů a ŽK minulých školních let.

Nahoru

Ing. Vít Beran, Mgr. Jan Korda, Mgr. Jitka Vinklerová - FZŠ Táborská © srpen 2004, srpen 2005, srpen 2006

Zpět na Obsah Školního vzdělávacího programu ŠKOLA POROZUMĚNÍ