Vít Beran

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
„ŠKOLA POROZUMĚNÍ“

2. Charakteristika školy a školního vzdělávacího programu

2.1  Stručná charakteristika školy - 2.2.1 Základní „jedenáctka“ školního vzdělávacího programu „ŠKOLA POROZUMĚNÍ“  - 2.2.2  Jsme „Školou podporující zdraví“ -  - 2.2.3  Výchovné a vzdělávací strategie

2.1. Stručná charakteristika školy

ZŠ Táborská má své kořeny hluboko zapuštěné. Slavnostní zahájení provozu ve školní budově bylo již v roce 1906. Od roku 1998 je nejen Fakultní školou Pedagogické fakulty UK Praha, ale dlouhodobě spolupracuje i s dalšími fakultami vzdělávajícími budoucí učitele. V roce 2001 byla zařazena mezi „Školy podporující zdraví“ – program SZÚ.

ZŠ Táborská je plně organizovanou městskou školou a s výjimkou prvních tříd, kde jsou v ročníku tři první třídy, má po dvou paralelních třídách v každém následném ročníku. Sídlí v jedné budově, kde pod jednou střechou je umístěna –
- základní škola – IZO: 047 611 456 – se stanovenou kapacitou 517 žáků;
- školní družina – IZO: 102 425 264 – se stanovenou kapacitou 375 žáků;
- školní jídelna – IZO: 112 300 570 – se stanovenou kapacitou 500 jídel.


V rámci hospodářské činnosti školy zřizujeme Centrum volného času ARCUS, realizujeme projekt komunitních programů PŮDA zaměřený zejména na další vzdělávání učitelů a kulturní programy a ve spolupráci s OS ARCUS Praha 4 provozujeme Dětský klub ARCUS.

Počet oddělení školní družiny: 4 - 5. 

Počet kroužků Centra volného času ARCUS: více než 40 - 50.
Od roku 1992 postupně prošla školní budova několikanásobnou rekonstrukcí. Byly vystavěny nové učebny a zavedeny nové výukové i provozní technologie. V areálu školy je školní polyfunkční hřiště a školní dvůr.

Vyučování
ve školní budově probíhá na školy v kmenových třídách a podle potřeby a zaměření v odborných učebnách. Pro třídy II. stupně nejsou k dispozici samostatné kmenové třídy. To znamená, že každá kmenová učebna je zároveň odbornou učebnou. Chceme, aby žák na odborné vyučování přicházel do třídy přizpůsobené vyučování určitého předmětu.

Zázemí pro učitele – každý vyučující má k dispozici kabinetní zázemí a sborovnu školy s technickým vybavením. Základní škola má stabilizovaný pedagogický sbor. Řada učitelů je lektory Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a publikuje. Škola má akreditovány kurzy pro DVPP.

Pro zcela bezproblémový provoz chybí ve školní budově více samostatných a vzájemně propojených prostor pro školní družinu, větší počet učeben – zejména pro kmenové třídy na II. stupni, bezbariérový přístup a do-končení rekonstrukce dvorního relaxačně sportovního areálu. 

Technické a provozní vybavení pro vyučování je na standardní úrovni. Je potřeba zajistit obměnu některých učebních pomůcek, v duchu ŠVP třídy, kabinety a sborovnu vybavit zázemím pro vytvářené učební materiály a zabezpečit obměnu a modernizaci počítačů a další audiovizuální techniky. Ve škole funguje počítačová síť s možností připojení v každém kabinetě a třídě.

Hygienické zázemí je také na standardní úrovni. Na třech místech ve škole jsou umístěny sprchy, které jsou k dispozici jak žákům, tak zaměstnancům školy a podnájemcům. Na všech toaletách je k dispozici toaletní papír, tekuté mýdlo a osušovače nebo papírové ručníky. Po celé škole s výjimkou tříd je rozvod teplé vody. Rozvod teplé vody je zajištěn do výtvarných učeben. Ve školní budově je umístěna zrekonstruovaná školní kuchyně a se souhlasem hygienika je provozována školní prodejna. 

Klima školy je příznivé, liberální, vládnou partnerské vztahy. Škola je řízena na demokratických principech s vnitřní hierarchií a určenými kompetencemi. Otevřenost programu školy (viz kapitola 2.3) je dána i zařazením ZŠ Táborská do sítě „Škol podporujících zdraví“. Program školy je organizován na principech komunitního vzdělávání a otevřenosti pro další aktivity dětí, mládeže i dospělých regionu. 

Jsou stanovena opatření pro zabezpečení objektu školy a bezpečnost žáků a zaměstnanců. Tato opatření jsou deklarována v provozním řádu školy, ve školním řádu a v dalších vnitřních směrnicích.

Personální zajištění vzdělávání je ovlivněno jak stabilizovanou částí pedagogického sboru, tak určitou migrací způsobenou mladostí pedagogického sboru (mateřská dovolená). Téměř všichni vyučující mají pedagogickou i odbornou způsobilost. Plánem Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a celkovým trendem školy je systematické – cílené vzdělávání jak jednotlivců, tak celé sborovny. Přepočtený počet pedagogických pracovníků se pohybuje optimálně kolem cca 30 učitelů a 6 vychovatelek školní družiny.

Odborný pedagogicko – psychologický servis zajišťují speciální pedagog s odbornou kvalifikací, školní psycholog, výchovný poradce s vystudovaným nadstavbovým vzděláváním výchovného poradenství a další odborníci – například realizující minimální preventivní program, ...

Při škole je ze zákona zřízena Rada školy. Na podzim 2005 ve smyslu zákona dojde k jejímu zrušení a proběhne volba Školské rady

Partnerem školy je Občanské sdružení ARCUS Praha 4. Toto občanské sdružení spolupracuje se školou tím, že zřizuje Dětský klub, spoluorganizuje různé druhy víkendových a prázdninových aktivit, je nositelem celé řady grantů podporujících minimalizaci asociálního jednání dětí školy i regionu.

Škola, ač má sídlo v Praze 4, spolupracuje s Pedagogicko – psychologickou poradnou (PPP) v Praze 2. Od roku 1994 má vlastního školního psychologa.

Na naší škole integrujeme cca 17 - 22 % žáků především se specifickými poruchami učení. Cca 5 % žáků je cizí národnosti.

V dalších částech ŠVP se dále samostatně věnujeme: mezinárodní spolupráci školy, integračnímu programu, nabídce pro nadané žáky, ... čtěte dále.
Nahoru

2.2.1 Základní „jedenáctka“ školního vzdělávacího programu „ŠKOLA POROZUMĚNÍ“ 

Porozumět filozofii školního vzdělávacího programu není složité – ZAMĚŘENÍ ŠKOLY
Program je orientován na žáka, respektuje jeho osobní maximum a individuální potřeby. Umožňuje efektivní profesionální a promyšlenou práci učitele, který ve své práci využívá metody konstruktivistické pedagogiky. Má všem ve škole vytvořit zázemí, které rozvíjí tvořivost a současně zohledňuje možnosti. Má vybavit každého žáka vším potřebným pro úspěšný a radostný život. 

Motto: „... a aby chodily děti do školy rády a dobře je připravila pro život ...“.

1) VYTVÁŘET POHODOVÉ ŠKOLNÍ PROSTŘEDÍ - POROZUMĚT LIDSKÉ OSOBNOSTI
Pohoda školního prostředí není dána školními prostorami samými, ale pohodu prostředí vytvářejí lidé, kteří v tomto prostředí pracují a toto prostředí navštěvují. Pro vytvoření pohody prostředí je důležité mít ve škole příznivé klima. Na „ŠKOLE POROZUMĚNÍ“ jsou si žáci, učitelé i rodiče partnery. Dokáží se vzájemně informovat, podpořit ve svém snažení. Řízení školy je vybudováno na demokratických principech, respektuje liberální prostředí. Liberální prostředí školy není anarchií. Demokratické řízení není bezbřehou svobodou. Partneři se nepomlouvají, ale domlouvají se. Partneři se respektují a společně plánují. Partneři vyhodnocují – při nezdaru hledají efektivnější cestu, při zdaru se ocení. Partneři si najdou k sobě cestu i ve volném čase. Dnes je samozřejmostí, že k dětem jsou všichni ve škole vstřícní, děti školu využívají a neničí, všichni společně rádi prožívají hezké okamžiky na školách v přírodě, výletech, při různých třídních akcích a dalších tradičních akcích školy (vítání prvňáčků, Svatováclavský dětský den, Den školy, Mikulášský den, třídní Vánoce, absolventský ples pro žáky 9. tříd, poslední zvonění spojené se slavnostním obědem pro žáky 9. tříd, reciproční návštěvy se zahraničními školami). Práce ve škole je vhodně doplňována relaxačními aktivitami. Chceme, aby prostor školy byl pro všechny příjemný, a tak napomáhal vytváření vhodného klimatu uvnitř školy. Aby vše dobře fungovalo, musí být zajištěno i efektivní organizační prostředí.

2) ZDRAVĚ UČIT - POROZUMĚT POTŘEBĚ VZDĚLÁVAT SE
Rámcový vzdělávací program předpokládá nejen smysluplné stanovení cílů výchovně - vzdělávacího programu školy, ale také co nejaktivnější zapojení žáků do procesu učení, možnost volit nejvhodnější metody a formy práce učitele, vhodně zapojovat evokaci a motivaci, a tak vtahovat žáka do maximální spoluúčasti na učení. Smyslem základní školy v etapě základního vzdělávání je vybavit žáky klíčovými kompetencemi – schopnostmi - k učení a k řešení problémů, kompetencemi komunikativními, sociálními a personálními, kompetencemi občanskými a pracovními. Hlavním posláním školy je vzdělávat s porozuměním. Důležité je však vzdělávat v souvislostech, nikoliv v odtržených pojmech. Výstupem je rozvoj znalostí, schopností, dovedností, návyků a postojů budovaných v předmětech školního vzdělávacího programu „ŠKOLA POROZUMĚNÍ“. Vycházíme z oblastí a oborů RVP ZV. Jsou to tyto oblasti: Jazyk a jazyková komunikace (předměty ŠVP: Český jazyk a literatura, Cizí jazyk, Další cizí jazyk), Matematika a její aplikace (předmět ŠVP: Matematika), Informační a komunikační technologie (předmět ŠVP: Informatika), Člověk a jeho svět (předměty ŠVP: Prvouka, Přírodověda, Vlastivěda), Člověk a společnost (předměty ŠVP: Dějepis, Výchova k občanství a zdraví), Člověk a příroda (předměty ŠVP: Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis), Umění a kultura (předměty ŠVP: Hudební výchova, Výtvarná výchova a Dramatická výchova), Člověk a zdraví (předměty ŠVP: Výchova k občanství a zdraví, Tělesná výchova) a Člověk a svět práce (předmět ŠVP: Svět práce /Dílny, Pěstitelství, Vaření a Volba povolání/).
Do této doby byly u žáků rozvíjeny schopnosti a dovednosti nejen v samotných předmětech, ale například i v rámci volitelných předmětů a oborových dnů (vypracování oborové práce, obhajoba oborové práce a získání doktorského titulu pro žáky devátých tříd). V následujících letech chceme postupně převádět předmětové vyučování, zejména na druhém stupni školy, do jednotlivých integrovaných celků. Provázanost mezipředmětových vztahů a kooperace učitelů má vytvořit výrazně lepší podmínky pro zdravé a efektivní učení. Ve škole se budou postupně vytvářet a zdokonalovat evaluační nástroje. Jejich tvorba úzce souvisí s „Výstupy ZŠ Táborská“ a s dotvářením školního vzdělávacího programu. Zdravé učení je zaměřeno na individualizaci výchovně vzdělávacího programu a respektování potřeb dítěte, jeho osobního maxima.

3) VYCHOVÁVAT LIDSKOU OSOBNOST - POROZUMĚT JÍ 
Každý živý tvor na tomto světě je jedinečný a zranitelný. Respektujeme jedinečnost jednotlivce. Ve ŠKOLE POROZUMĚNÍ se každý může cítit bezpečně. Osobnost učitele a osobnost žáka na sebe působí. Osobnost tvoří opět osobnost. Proto naplňování klíčových kompetencí, estetická výchova a dramatická výchova jsou ve ŠKOLE POROZUMĚNÍ základy školního dění, kterého se žák účastní. Odbornost oborů a průřezová témata školního vzdělávacího programu - osobnostní a sociální výchova, výchova demokratického občana, multikulturní výchova, environmentální výchova i mediální výchova harmonicky formují žákovu osobnost a zároveň nám umožňují lépe jí porozumět. Tak postupně vzniká složitý obraz lidské osobnosti.

4) INTEGROVAT - POROZUMĚT INKLUZIVNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
Integrační program školy je postaven na odborné zdatnosti všech vyučujících, na spolupráci s psychologem školy, speciálními pedagogy a rodiči. V rámci programu „ZAČÍT SPOLU jinak“ se dnes věnujeme dětem, které nejsou dostatečně připravené na školní docházku, již v období před jejich nástupem do školy. Od první třídy dochází k součinnosti třídních učitelů, školní psycholožky a speciálních pedagogů s žáky a jejich rodiči. Posilujeme osobnostní rozvoj dítěte, odstraňujeme zejména formou speciálních cvičení a náprav handicapy žáků (řečové vady a specifické poruchy učení). Mimo to se všichni učíme respektování individuálních potřeb dětí, vzájemné toleranci a schopnosti spolupracovat. S integrací souvisí boření bariér a umožnění optimálního rozvoje dítěte v souvislosti s jeho osobním maximem, které současně odstraňují jeho individuální znevýhodnění.

5) VYTVÁŘET INFORMAČNÍ PROSTŘEDÍ - POROZUMĚT PRÁCI S INFORMACEMI
Program zavádění informačního prostředí je zaměřen na co nejefektivnější práci s informacemi a vytváření informačního prostředí. Od první třídy jsou děti vedeny k dobrému zvládnutí čtenářských dovedností, rozšiřují si komunikační dovednosti, pracují s daty a učí se je zpracovávat. Všichni žáci mohou využívat učebny výpočetní techniky a počítače ve třídách k procvičování získaných znalostí, rozvoji schopností a dovedností v práci s počítačem. Žáci druhého stupně mají k dispozici jak školní knihovnu, tak výpočetní techniku - například pro zpracování oborových prací, referátů a podobně. Chceme, aby žáky ve škole obklopovalo to, o čem se učí, co vyrobili a prožili. Od první třídy se děti učí plánovat, rozhodovat, hodnotit a sebehodnotit.

6) SPORTOVAT A POŘÁDAT OZDRAVNÉ POBYTY - POROZUMĚT TOMU, ŽE UČIT SE NEMUSÍME JEN VE ŠKOLE 
Program alternativních sportů a ozdravných pobytů je naplňován dobře zorganizovanými pobytovými akcemi – ozdravnými pobyty, školami v přírodě, týdny sportů a turistiky a podobně. Má nejenom ozdravný význam pro děti, ale zejména má vliv při vytváření dobrých vztahů mezi dětmi ve třídě a mezi jednotlivými třídami. Z učitele se na pobytové akci stává kamarád. Učitel a žák zůstávají partnery i po návratu do školy. To, o čem se jen teoreticky můžeme učit ve škole, je možné objevovat ve skutečnosti. Klasickou výuku tělesné výchovy mohou doplňovat například kurzy plavání, bruslení nebo letní či zimní týden sportů a podobně. Výuka tělesné výchovy je zařazena do oblasti Člověk a zdraví, kam kromě zmíněné tělesné výchovy patří ve školním vzdělávacím programu „ŠKOLA POROZUMĚNÍ“ nepovinný předmět Zdravotní tělesná výchova. 

7) MÍT PARTNERY V ZAHRANIČÍ - POROZUMĚT TOMU, ŽE JSME SOUČÁSTÍ EVROPY 
Jsme rádi, že máme partnery v zahraničí. Výuku cizích jazyků se ve škole snažíme doplnit o kontakty s dalšími školami v Evropě i jinde ve světě. Úzce spolupracujeme s německými školami na bázi výměnných návštěv, seminářů a prezentace. Pravidelně se mají možnost setkat učitelé při plánování společných projektů. Každý rok se daří zajistit reciproční výměnu skupiny žáků. Výuku cizích jazyků začínáme ve třetí třídě. V šesté třídě umožňujeme, aby se žák začal učit druhý cizí jazyk. Podporu k realizaci uvedených partnerství hledáme také ve spolupráci s neziskovými organizacemi a grantovými agenturami (Sokrates, ...).

8) ROZVÍJET SAMOSPRÁVNOU DEMOKRACII - POROZUMĚT SVÉMU MÍSTU MEZI LIDMI
Postupným vývojem prochází i provádění samosprávné demokracie, a to jak v rovině dospělých, tak žáků. Partnerem školy je Občanské sdružení ARCUS Praha 4. Supervizi nad činností školy má Rada školy (Školská rada), která je řediteli školy jak odborným partnerem ze zákona, tak současně konstruktivním oponentem. Školní žákovský parlament je vnitřně členěn. Podílí se na dění ve škole například i organizací a spolurozhodováním akcí. Je partnerem vedení školy. Tradicí jsou pravidelné páteční nebo pondělní ranní třídnické hodiny. Tato hodina je tzv. „komunikační“ hodinou postavenou mimo vyučování. Součástí komunikačních hodin je setkávání a další projekty napříč třídami, napříč „školou“. Spojujeme věkové skupiny, aby starší předali své dovednosti těm mladším a naučili se tak být zodpovědnými. Jelikož školu navštěvují žáci různých národností, klademe důraz na multikulturní výchovu. Žáci jsou též schopni sami nacvičit divadlo a hudební výstupy pro ostatní žáky školy. 

9) MÍT PREVENTIVNÍ PROGRAM - POROZUMĚT NEBEZPEČÍ, KTERÉ NA NÁS ČÍHÁ
Velká péče je věnována preventivním programům. Součástí školního plánování je Minimální preventivní program. Z něho vychází nejen úzká spolupráce s odborníky na organizaci seminářů pro žáky od nejnižších tříd I. stupně školy, systematická spolupráce koordinátora, výchovného poradce, psychologa, vedení školy zejména s třídními učiteli, ale i široká nabídka programů pro volný čas. Na škole jsme od roku 1993 začali budovat Centrum volného času ARCUS a od roku 2000 ve spolupráci s Občanským sdružením ARCUS Praha 4 Otevřený dětský klub ARCUS. V současnosti má CVČ ARCUS ve své nabídce několik desítek druhů kroužků. Kroužky navštěvují jak žáci naší školy, tak „přespolní“. Některé kroužky jsou určeny i pro mládež a dospělé. Dětský klub ARCUS nabídl vyplnění volného času pro děti, které nemají odpoledne co dělat. Děti přicházejí a mohou si zahrát hry, poslechnout muziku, popovídat si. Jindy je jim nabídnut cílený program, výlet nebo pomocná ruka při učení nebo psaní domácího úkolu. V odpoledních hodinách je pro žáky školy denně přístupná školní knihovna, učebna výpočetní techniky a školní hříště. Současně škola a OS ARCUS Praha 4 ve spolupráci s Novou školou o.p.s. v rámci programu komunitního vzdělávání zahájila činnost komunitního centra. Komunitní programy školy doplňujeme divadelními představeními, koncerty, účelovými pronájmy prostor, besedami a semináři.

10) KOMUNIKOVAT S VEŘEJNOSTÍ - POROZUMĚT PARTNERSTVÍ
Oblast, která je pro školu významná, je oblast „public relations“, oblast „grantování“, komunikace s veřejností - zejména rodičovskou a publikační a lektorská činnost pracovníků školy. Toto jsou všechno oblasti, ve kterých škola získává jméno, dává o sobě vědět, rozšiřuje vybavenost a podobně. Rodiče si zvykli na pravidelné konzultace, třídní schůzky, společné akce, semináře pro rodiče a na Školní noviny, na různé letáky a ankety, školní kalendáře a další materiály. Zapojujeme se do meziškolních soutěží, olympiád, zápasů, obstáli jsme dobře v testování Kalibro a PISA. Jedna z akcí, na kterou reagovalo na padesát škol z České republiky, se konala od srpna 2002 do června 2003. Žáci a pracovníci školy se stali vyhlašovateli charitativní a vzdělávací akce - putovní výstavy fotografií z podvodní 2002 – „Kuš, vodo!“. Podobné akce, které děti vnitřně obohacují, organizujeme i nadále. 

11) VYTVÁŘET PODMÍNKY PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ - POROZUMĚT POTŘEBĚ CELOŽIVOTNĚ SE VZDĚLÁVAT 
Významnou součástí rozvoje školy je podpora dalšího vzdělávání všech pracovníků školy. Například v současné době učitelé studují doplňkové nebo rozšiřující pedagogické studium, účastní se seminářů ve svém oboru, ... Sami pořádáme semináře pro naše učitele. Organizujeme semináře a setkání pro pedagogy z jiných škol. Škola úzce spolupracuje s fakultami vzdělávajícími budoucí učitele. Ověřujeme tvorbu a realizaci Školního vzdělávacího programu. Spolupracujeme s odborníky a neziskovými sdruženími nabízejícími DVPP. Máme akreditovány vzdělávací kurzy, čímž se naše škola stala střediskem dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.
Nahoru

2.3. Jsme „Školou podporující zdraví“


Jsme „Školou podporující zdraví“ a řídíme se kurikulem doporučeným Státním zdravotním ústavem. Projekt Škola podporující zdraví považuje zdraví za podmínku umožňující udržitelnost hodnotného života.

Nahoru

2.2.3  Výchovné v vzdělávací strategie

Pojetí, cíle a klíčové kompetence základního vzdělávání na ZŠ Táborská z pohledu RVP

Základní vzdělávání má žákům: pomoci získávat a postupně zdokonalovat klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké životu a na praktické jednání.

Instituce poskytující základní vzdělání mají podle RVP tyto cíle (KOMPETENCE): Co to například znamená na ZŠ Táborská v projektu ŠKOLA PORUZUMĚNÍ:
1)
umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení

(KOMPETENCE K UČENÍ)

ˇ         v učení je kladen důraz na čtení s porozuměním, práci  s textem, vyhledávání informací;
ˇ         v tiskopisu žákovské knížky je počítáno se sebehodnocením žáka;
ˇ         žák si plánuje své učení - týdenní plány, diáře, příprava na přijímací zkoušky – „Šroťák“;
ˇ         žák zpracuje oborovou práci;
ˇ         ...
2)
podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů

(KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ)

ˇ         učitel připravuje vyučování tak, aby žák hledal různá řešení, řešil netradiční problémové úlohy;
ˇ         žák se aktivně zapojuje do práce školního parlamentu;
ˇ         žák se zapojuje do soutěží, do problémů školního života;
ˇ         ...
3)
vést žáky k všestranné a účinné komunikaci

(KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ)

ˇ         učitel klade důraz na adekvátní verbální i neverbální komunikaci - se spolužákem, s dospělým ve škole i mimo školu;
ˇ         žák obhajuje „doktorské práce“
ˇ         žák se účastní na mezinárodních projektech;
ˇ         ...
4)
rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých

(KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ) 

ˇ         učitel se orientuje na skupinovou práci, spolupráci ve třídě (příprava setkávání), vzájemnou pomoc při učení;
ˇ         žák prokáže schopnost střídat role ve skupině;
ˇ         žák prezentuje řešený projekt, svou dovednost, ...
ˇ         ...
5)
připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti

(KOMPETENCE OBČANSKÉ) 

ˇ         učitel i žák respektují práva a dodržují povinnosti nejen při dodržování školního řádu;
ˇ         učitel i žák respektují individuální rozdíly, kulturní a náboženské odlišnosti spolužáků ve třídě – škola vítá žáky z celého světa;
ˇ         žák jedná zodpovědně a uvědoměle ve škole i na pobytové akci;
ˇ         ...
6)
vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací, vnímavost a citlivé vztahy k lidem, svému prostředí i k přírodě

(OSOBNOSTNĚ SOCIÁLNÍ A ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA)

ˇ         učitel klade důraz na prožitek zejména při vyučování ČJ, dramatické výchovy, OSV, přírodopisu, estetických výchovách, ...;
ˇ         žák jedná v přírodě jako správný turista;
ˇ         žák dokáže správně roztřídit odpady;
ˇ         ...
7)
učit žáky aktivně rozvíjet a chránit své fyzické, duševní a sociální zdraví

(OSOBNOSTNĚ SOCIÁLNÍ VÝCHOVA) 

ˇ         žáci jsou obklopeni esteticky podnětným a zdravým prostředím, na jehož tvorbě se společně podílejí;
ˇ         řešení problémů jednotlivých žáků je realizováno ve spolupráci psychologa školy, třídního učitele, rodičů, ...;
ˇ         žáci a třídní učitelé se aktivně účastní komunikačních třídnických hodin;
ˇ         ...
8)
vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi

(MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA) 

ˇ         žáci jsou vedeni – motivováni k aktivní účasti na hodinách dramatické výchovy;
ˇ         žáci se zapojují do recipročních výměnných pobytových akcích v zahraničí;
ˇ         žáci se zapojují do evropských projektů;
ˇ         ...
9)
pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci

(KOMPETENCE PRACOVNÍ) 

ˇ         žáci jsou vedeni – motivováni k aktivnímu zapojení do předmětu svět práce a ke zvládnutí hodnocení a sebehodnocení;
ˇ         žáci se zapojují v poznávacích exkurzích;
ˇ         žáci se zapojují v zájmových aktivitách ve škole i mimo školu a do vydávání školního časopisu;
ˇ         ...

Nahoru

Ing. Vít Beran, Mgr. Jan Korda, Mgr. Jitka Vinklerová - FZŠ Táborská © srpen 2004, srpen 2005

Zpět na Obsah Školního vzdělávacího programu ŠKOLA POROZUMĚNÍ