Jmeno

ŠKOLNÍ PARLAMENT - školní rok 2006/2007

- Pozvánka na jednání výborů Školního parlamentu - 21. prosinec 2006

- Pozvánka na jednání výborů Školního parlamentu - 2. listopad 2006
- ÚVODNÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO PARLAMENTU - září 2006

- Premiér složil demisi
- Dodatek volebního řádu - text navržený k projednání na jednání parlamentu dne 18. října 2006
- VOLBY 2006 - Volební řád  
- KOMPETENCE JEDNOTLIVÝCH VÝBORŮ ŠKOLNÍHO PARLAMENTU

- KANDIDÁTI NA PREMIÉRA SE PŘEDSTAVUJÍ
- Ustavující schůze Školního parlamentu FZŠ Táborská – středa 18.10.2006 - program jednání
- Ustavující schůze Školního parlamentu FZŠ Táborská – středa 18.10.2006 - volba premiéra 
-
Ustavující schůze Školního parlamentu FZŠ Táborská – středa 18. 10. 2006 - premiér je zvolen!
- Ustavující schůze Školního parlamentu FZŠ Táborská – středa 18.10.2006 - jednání výborů
- Obsazení postů ve Školním parlamentu pro školní rok 2006/2007
- Ustavující schůze Školního parlamentu FZŠ Táborská – středa 18.10.2006 - účast poslanců

-
Výjezdní zasedání

Ve čtvrtek 21. prosince 2006 svolávám pracovní jednání celého školního parlamentu. Zveme nejen poslance 5. až 9. tříd, ale jako pozorovatele i poslance 2. až 4. tříd. Vít Beran, ředitel školy

Na naší škole pracuje žákovská samospráva - školní parlament a ve třídách s třídními učiteli spolupracují třídní samosprávy. Budete umět spolupracovat na řízení třídy, školy? Budete umět jednat s učiteli, ředitelem nebo třeba s panem starostou? Projekt je školou k občanství. Součástí práce parlamentu je i vydávání školního časopisu Ucho. 
Školní parlament bude fungovat vesměs tak, jako předešlé roky. Jsme rozděleni do čtyř výborů – organizačního, pedagogického, sportu a volného času, stravovacího. V říjnu proběhnou volby! Každý poslanec má možnost zúčastnit se práce v jednom z výborů do kterého bude zvolen. Zájemci se mohou spolupracovat s jednou ze zájmových skupin – Školní rozhlas a Redakce školního žákovského časopisu Ucho. V průběhu roku bychom rádi jeli alespoň na dvě výjezdní zasedání. Žáci budou chodit na schůze výborů pravidelně. Kdo bude kandidovat za jednotlivé třídy? 

Jedna z největších akcí spoluorganizovaná školním parlamentem byl projekt " KUŠ, VODO!". Byl vyhlášen v září 2002 na podporu postižených záplavami v srpnu! Putovní výstava fotografií procestovala 45 škol v české republice a její výtěžek umožnil každé zapojené škole pomoci obětem záplav.

Ahoj, zveme všechny aktivní žáky do žákovského školního parlamentu. Zapojte se do práce jednotlivých výborů i redakční rady UCHA - školního žákovského časopisu a nebo přijďte mezi redaktory školního rozhlasu.

 

Pozvánka na jednání výborů Školního parlamentu - 2. listopad 2006

Vážené poslankyně a poslanci, ministři a náměstci ministrů,
Vážení rodiče,


ve čtvrtek 2. listopadu 2006 svoláváme úvodní pracovní jednání celého školního parlamentu. Zveme nejen poslance 5. až 9. tříd, ale jako pozorovatele i poslance 2. až 4. tříd.

Naše jednání začne v 15,00 hodin v sále školy. Budeme pracovat po výborech – budeme plánovat, rozdělovat úkoly, projednávat vše co pálí, …
Jednání bude ukončeno kolem 18,00 hodin.

Co s sebou:
- zápisník, psací potřeby (podle možností třeba note-book, … foťák, …, diktafon, …) – hlavně ale vezměte dobré nápady, …
- hrníček, lžičku, …
- přezutí

Připravte se na jednání a prostudujte kompetence výborů, tak jak byly minulý rok navrženy. Navrhujete nějaká doplnění a změny? Připravte si návrhy.

Václav Mareš, premiér -  Vít Beran, ředitel školy -  Josef Kačmarčík, místopremiér a organizační výbor

ÚVODNÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO PARLAMENTU - září 2006

Po poradě premiéra parlamentu Václava Mareše a ředitele školy Víta Berana vznikl tento časový harmonogram pro rozjezd školního parlamentu ve školním roce 2006/2007.

21. září 2006 - Porada předsedů a místopředsedů tříd – 2. – 9. ročník – premiér Václav Mareš a jeho tým + vedení školy - ZAHÁJENÍ PRÁCE ŠKOLNÍHO PARLAMENTU VE ŠKOLNÍM ROCE - PŘÍPRAVA VOLEB;

25. září 2006 - Zahájení volební kampaně – velká přestávka + vyhlášení školním rozhlasem, letáky, … - premiér, ředitel

2.10.2006 - VOLBY06 - Ukončení předvolební kampaně2.10.2006 - VOLBY06 - Ukončení předvolební kampaně


2. října 2006 - Ukončení volební kampaně –
Předvolební setkávání a prezentace poslanců - nahlédněte na průběh setkávání - Aktuální fotoreportáž.

3. října 2006 - DEN VOLEB do školního parlamentu - VOLBY 06 - volební den ministrů výborů. Máme ministry - Vaška, Alžbětu, Petra a Zdeňka. Jak probíhala volba? Nahlédněte ZDE.
Začínáme příprava volby premiéra.


Školní parlament bude i v tomto školním roce členěn na čtyři výbory a bude úzce spolupracovat s redakčníradou školního časopisu a školního rozhlasu.  

Premiér složil demisi a navrhl dodatek volebního řádu. Volba nového premiéra již 18. října!

Dnes (10.10.2006) na ranní schůzce Školního parlamentu předal Václav Mareš svou demisi a navrhl dodatek volebního řádu. Parlament se na svém jednání dohodl o své druhé schůzi, na které bude volen nový premiér. Návrhová komise ve složení Lucie Jelínková a Veronika Veindlichová (IX.A) přijímají do pondělí 16. října návrhy pro sestavení kandidátky.

TEXT DEMISE:
Demise


Z důvodu vypršení mého mandátu podávám demisi na post premiéra školního parlamentu FZŠ Táborské.
V mé funkci jsem se snažil plnit své povinnosti svědomitě,a ku prospěchu všech.
Uvolňuji tuto funkci s přesvědčením, že můj nástupce povede školní parlament stejně svědomitě a jeho cíle budou zaměřeny k řešeni problematiky školy.

V Praze dne 9.10.2006                                     Václav Mareš, v.r.

Dodatek volebního řádu - text navržený k projednání na jednání parlamentu dne 18. října 2006

Dodatek volebního řádu

§1

Poslanec musí být bezúhoný. Nesmi být navrhnut na ředitelskou důtku, nebo jiný horší kázeňský trest. Platnost tohoto paragrafu se vztahuje i na kázeňské tresty z minulého školního roku. Poslanec dále nesmí být stíhán ani byt obviněn policií ČR. Pokud poslanec není bezúhoný nesmí kandidovat do parlamentu FZŠ Táborské.

§2

Do funkce ministra smí být zvolen pouze bezúhoný člen parlamentu. Pokud během svého funkčního období ztratí svou bezúhonost a je na něj uvalen kázeňský trest musí podat demisi nejpozději do konce týdne.
a) Nižší kázeňský trest. Tedy ředitelská důtka. Tehdy smí poslanec nadále zůstat v parlamentu. Do konce stávajcího funkčního období. Ukončuje tak svou funkci a jeho první náměstek se stává ministrem a funkce se posunují podle počtu hlasů směrem vzhůru. Na tohoto poslance se však pro další volby vztahuje §1.
b) Vyšší kázeňský trest. Tedy snížená známka z chovaní. Tehdy musí ministr nejpozději do konce týdne opustit parlament. Ukončuje tak svou funkci a jeho první náměstek se stává ministrem a funkce se posunují podle počtu hlasů směrem vzhůru. Pro odstoupeného ministra platí pro další rok parlamentu §1.

§3

Do funkce premiéra smí být zvolen pouze bezúhoný člen parlamentu. Pokud během svého funkčního období ztratí svou bezúhonost a je na něj uvalen kázeňský trest musí podat demisi nejpozději do konce týdne.
a) Nižší kázeňský trest. Tedy ředitelská důtka. Tehdy smí poslanec nadále zůstat v parlamentu. Do konce stávajcího funkčního období. Ukončuje tak svou funkci a jeho místopremier se stává premiérem a volí si svého místopremiéra podle volebního řádu. Na tohoto poslance se však pro další volby vztahuje §1.
b) Vyšší kázeňský trest. Tedy snížená známka z chovaní. Tehdy musí premier nejpozději do konce týdne opustit parlament. Ukončuje tak svou funkci a jeho místopremier se stává premiérem a volí si svého místopremiéra podle volebního řádu. Pro odstoupeného premiéra platí pro další rok parlamentu §1.

§4

Z důvodu vysoké absence na schůzích výboru či parlamentu se může parlament usnést, na namitnutí demise se vztahem k §2 a §3 odstavcům a).

Vypracoval Václav Mareš, VII. B
Nahoru

VOLBY 2006 - Volební řád FZŠ Táborská – 2.verze


Volby
ministrů
Volba
premiéra
a
místopremiéra
§1
Do výborových funkcí (tj. ministr, první náměstek, druhý náměstek) se bude volit podle 
SYSTÉMU RELATIVNÍ VĚTŠINY (k získání mandátu je zapotřebí více hlasů než ostatní kandidáti, ministrem se tedy stane kandidát s nejvyšším počtem hlasů, prvním náměstek kandidát s druhým nejvyšším počtem hlasů a druhým náměstkem kandidát s třetím nejvyšším výsledkem.).

§2
Voliči volí pouze ministry jednotlivých výborů, od výsledku voleb se pak 
odvodí, kdo se stane prvním a druhým náměstkem.

§3
Volba probíhá tajně a je jednokolová (viz SYSTÉM RELATIVNÍ VĚTŠINY).

§4
Volby se konají 11.11.2005. Na volebním lístku se zatrhnou čtyři kandidáti, jeden pro každý výbor. Školní parlament je složen z těchto výborů: 
1)Organizační výbor
2)Pedagogický výbor
3)Výbor pro volný čas
4)Výbor pro stravování
Volby proběhnou dopoledne, žáci budou na jednu vyučovací hodinu uvolněni.

§5
Každý volič má čtyři hlasy, jeden pro každého kandidáta v jednotlivých výborech. Volič nesmí hlasy kumulovat a pak je dát jednomu kandidátovi (na dodržování tohoto pravidla bude dohlížet dočasný Výbor pro dodržování volebního řádu - viz níže).

§6
Volič má právo se hlasování zdržet (nikdo není povinován volit).

§7 
Učitelé se voleb neúčastní.Učitelé hrají pouze roli poradců, kteří žákům vysvětlí, co jednotlivé body Volebního řádu nebo programu znamenají, neměli by k tomu ale připojit svůj názor, neboť ten by mohl žáka ovlivnit.

§8
Právo volit do výborových funkcí mají žáci 2. - 9. tříd, kandidovat na ministry jednotlivých výborů mohou žáci 5. - 9. tříd.

§9
Volby nebudou platné, pokud se k volebním urnám nedostaví více jak 50% žáků. V tomto případě se vypíše náhradní volební termín. Tehdy se však musí k volbám dostavit všichni žáci, přítomní v ten den ve škole (tato varianta ruší §6 Volby ministrů).

§10
Volič se musí prokázat Identifikační kartou pro školní knihovnu a školní jídelnu. Bez tohoto průkazu nebude moci uplatnit své volební právo.
§1
Do funkce premiéra školního parlamentu se bude volit podle SYSTÉMU ABSOLUTNÍ VĚTŠINY (k získání mandátu je zapotřebí nadpoloviční většina hlasů pro zvolení). Premiér si pak sám vybere svého zástupce (místopremiéra).

§2
Volba probíhá veřejně (resp. v prostorách parlamentu - viz níže) a je dvoukolová (viz SYSTÉM ABSOLUTNÍ VĚTŠINY).

§3
Volba se koná v týdnu od 14.11. do 19.11.2005 a má dvě (resp. tři) etapy:
a) první kolo volby premiéra, pokud jeden z kandidátů nezískal více jak 50% hlasů, pokračuje se do druhého kola.
b) druhé kolo volby premiéra, vyberou se dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů a mezi těmi se pak rozhodne.
c) premiér si vybere svého místopremiéra.
Volba proběhne na ustavující schůzi Školního parlamentu, poslanci budou z případného odpoledního vyučování uvolněni.

§4
Každý volič má pouze jeden jediný hlas.

§5
Volič má právo se hlasování zdržet (nikdo není povinován volit).

§6 
Učitelé se voleb neúčastní.Učitelé hrají pouze roli poradců, kteří poslancům vysvětlí, co jednotlivé body Volebního řádu nebo programu znamenají, neměli by k tomu ale připojit svůj názor, neboť ten by mohl žáka ovlivnit.

§7 
Právo volit premiéra mají pouze zástupci v parlamentu (poslanci) 5. - 9. tříd, kandidovat 
na post premiéra mohou taktéž jen zástupci v parlamentu (poslanci) 5. - 9. tříd.

§8
Volba nebude platná, pokud se k volbě nedostaví více jak 50% poslanců. V tomto případě se druhá volba uskuteční na další následující schůzi Školního parlamentu. Tehdy se však musí k volbám dostavit všichni poslanci, přítomní v ten den na jednání Školního parlamentu (tato varianta ruší §5 Volba premiéra a místopremiéra).

Připravil Adam Skořepa IX.A a spol. v roce 2005
Nahoru

KOMPETENCE JEDNOTLIVÝCH VÝBORŮ ŠKOLNÍHO PARLAMENTU

Organizační výbor Výbor pro volný čas
1. organizování různých akcí (výletů, sportovních akcí) 
2. bezpečnost ve škole, bezpečí ve škole
3. doplňování hygienických potřeb na WC
4. boj proti šikaně 
5. opravy a přestavby školy
6. reprezentace školy
7. úklid školy
8. šatny
9. poplatky ve škole
10. rozvrh – časová skladba
11. komunikace mezi žáky a zaměstnanci školy
1. organizování akcí, turnajů a her ve školních a mimoškolních dnech
2. kroužky 
3. přestávky
4. provoz klubu
5. provoz na školním hřišti
6. školy v přírodě, týden sportů a turistiky
7. plavání, bruslení
8. knihovna a výpočetní technika – provoz
9. zajištění volných hodin
Pedagogický výbor Výbor pro stravování
1. žákovská knížka
2. pochvaly a výchovná opatření
3. učební metody
4. vybavení tříd – nábytek, pomůcky, elektronika,učebnice
5. učební plán – skladba předmětů
6. rozvrh – předmětová skladba
1. zajištění pitného režimu
2. občerstvení - obchůdek
3. dodržování hygieny ve školním jídelně
4. kvalita a kvantita stravy ve školní jídelně
5. služba ve školní jídelně
6. jídelníček
7. provoz vydávání obědů
8. systém objednávání jídel

Redakčně z podkladů tříd upravili: Anna Vitoušová a Jakub Pazdera /IX.A/ ve spolupráci s Janem Hoštičkou v listopadu 2005
Nahoru

KANDIDÁTI NA PREMIÉRA SE PŘEDSTAVUJÍ
- seřazeni podle abecedy.

Kamila Jungmanová
- kandidátka VII.A a Pedagogického výboru
Josef Kačmarčík
- kandidát IX.B a Organizačního výboru
Václav Mareš
- kandidát VII.B a Organizačního výboru
Jiří Princ
- kandidát IX.B a Výboru pro volný čas

Ustavující schůze Školního parlamentu FZŠ Táborská – středa 18. 10. 2006 - program jednání

1) slavnostní zahájení
2) proslov hostů
3) schválení programu jednání
4) volba volební komise
4) složení poslaneckého slibu
5) projednání dodatku volebního řádu
5) volba premiéra parlamentu
6) určení místopremiéra parlamentu zvoleným premiérem
7) jednání výborů – určení jednacího dne + první téma, kterému se daný výbor bude věnovat
8) ukončení jednání 

Nahoru

Ustavující schůze Školního parlamentu FZŠ Táborská – středa 18. 10. 2006 - premiér je zvolen!

I tento školní rok bylo jednání Ustavující schůze parlamentu náročné. Post premiéra obhájil Václav Mareš ze VII. B. Do funkce místopremiéra si vybral Josefa Kačmarčíka, žáka IX.B. Funkcionáře parlamentu - ministry i jejich náměstky v odpoledních hodinách přijal pan starosta Městské části Praha 4 - pan Bohumil Koukal. Prohlédněte si fotogalérii z celé akce - klikněte ZDE

Josef Kačmarčík
- kandidát IX.B a Organizačního výboru

místopremiér

Václav Mareš
- kandidát VII.B a Organizačního výboru

premiér

Ustavující schůze Školního parlamentu FZŠ Táborská – středa 18. 10. 2006 - jednání výborů

Organizační výbor Výbor pro volný čas
Termín schůzek: ......
První probírané téma bude: ......
Termín schůzek: ......
První probírané téma bude: .....
Pedagogický výbor Výbor pro stravování
Termín schůzek: ........
První probírané téma bude: ........
Termín schůzek: .......
První probírané téma bude: ........

Nahoru

Obsazení postů ve Školním parlamentu pro školní rok 2006/2007 

Organizační výbor  Výbor pro volný čas 
Ministrem Organizačního výboru se stal:
Václav Mareš - VII.B
1. náměstkem ministra Organizačního výboru se stal:
Josef Kačmarčík - IX.B
2. náměstkem ministra Organizačního výboru se stala:
Andrea Benešová - VIII.A
Ministrem Výboru pro volný čas se stal:
Petr Krejčí - IX.A
1. náměstkem ministra Výboru pro volný čas se stal:
Pavel Šafář - V.A
2. náměstkem ministra Výboru pro volný čas se stal:
Jiří Princ - IX.B
Pedagogický výbor  Výbor pro stravování
Ministrem Pedagogického výboru se stala:
Alžběta Palichová - VII.B
1. náměstkem ministra Pedagogického výboru se stal:
Petr Šveněk - IX.B
2. náměstkem ministra Pedagogického výboru se stala: 
Veronika Veinlichová - IX.A
Ministrem Výboru pro stravování se stal:
Zdeněk Bauer - IX.B
1. náměstkem ministra Výboru pro stravování se stala:
Tereza Pokorná - V.A
2. náměstkem ministra Výboru pro stravování se stala:
Adéla Čejková - VII.A

Nahoru

Ustavující schůze Školního parlamentu FZŠ Táborská – středa 18. 10. 2006 - účast poslanců 

Organizační výbor:  Výbor pro volný čas: 
VII.B Václav Mareš
IX.B Josef Kačmarčík
VIII.A Andrea Benešová
VIII.B Jakub Zach
VI.B Adéla Hornyaková
VII.A Tereza Rozenbaumová
IX.A Lucie Jelínková
V.A Boris Jedinák
V.B Kristýna Tesařová
VI.A Milan Nový
IX.A Petr Krejčí
V.A Pavel Šafář
IX.B Jiří Princ
VII.B Jana Brabcová
VI.B Michal Hejný
VII.A Miloš Šimek
VIII.A Marek Mandler
VI.A David Herrmann
VIII.B Jan Prokeš
V.B František Moučka
Pedagogický výbor:  Výbor pro stravování:
VII.B Alžběta Palichová
IX.B Petr Šveněk
IX.A Veronika Veinlichová
VII.A Kamila Jungmanová
VIII.A Kateřina Havlová
VI.B Matěj Velema
V.A Anna Hokešová
V.B Antonín Kvasnička
VIII.B Abigail Galušková
VI.A Veronika Bednáriková
IX.B Zdeněk Bauer
V.A Tereza Pokorná
VII.A Adéla Čejková
IX.A Marek Radosta
VI.B Martina Masopustová
VII.B Pavel Žák
VIII.A Jiří Krejčí
VIII.B Blanka Rokytová
V.B Tomáš Kozák
VI.A Matouš Nožička

Nahoru

Výjezdní zasedání do ...

... připravujeme ...

KDY? 
SRAZ: 
Příjezd -
Přihlášky odevzdávejte - 

KDE? 
CENA – 


UBYTOVÁNÍ? Ve škole, ve třídách (spacáky a karimatky s sebou!!!).

KDO? Všechny čtyři parlamentní skupiny a UCHO i rozhlas. 
Jako doprovod pojedou: Vít Beran, Jan Hoštička, ...

JAK?  

CO S SEBOU? Karimatku, spacák (v případě že nemáte, naše škola může propůjčit), turistické (již ZIMNÍ) oblečení a obuv do přírody (necháme na uvážení maminkám). Převlečení a přezutí do školy. Spací fráčky. Hrnek a lžící hamounici. Psací a kreslicí potřeby!!! Identifikační kartu žáka – jedeme vlakem!!!
Pojeďte! Další informace u ředitele školy – tel.: 241029321, 602834255
Nahoru