Jmeno

Úvodníky ze školních novin

Školní rok 2006-2007 začíná! - Na prázdniny 2006 - Úvodníky Školních novin (září 2005) - Rodiče, bez Vás to nezvládneme (září - 2005)! - POZVÁNKA NA TANEČNÍ KURZY -PODZIM 2005 - LEDNOVÉ ROZHLÉDNUTÍ  - Ahoj po prázdninách! - RODIČE, POTŘEBUJEME POMOCI  - JEDENÁCTKA, která představuje FZŠ Táborská - Končí další školní rok 2003/2004 - Ohlédnutí za školním rokem a školou z pohledu … Co nového najdeme v rozvrhu hodin našich žáků od září 2004 - Rozdělení třídnictví pro školní rok 2004/2005 - Chceme být dobrou a efektivní školou – to nemá být fráze! - Jednání s MĚSTSKOU POLICIÍ Září 2003 - O prázdninách jsme však nelenili - RODIČE, POTŘEBUJEME POMOCI! 

Školní rok 2006-2007 začíná!
V tomto školním roce nás čeká významná událost. Je to 100. výročí naší školy.
První prosincový týden bude patřit oslavám. Sto roků sem směřovaly a směřují každé ráno kroky tisíců žáků a stovek učitelů i dalších zaměstnanců a přátel školy. Škola se za svoji existenci vyvíjela a měnila. Určitě se najde spousta těch, kteří se do ní přijdou po letech znovu rádi podívat a prohlédnout si vše, co zůstalo „na svém místě“, prolistují dobové kroniky, projdou si zrekonstruovanou budovu a objeví prostory, které jsou nové, a cestou očima pohladí svoji „školní škamnu“. Setkají se i s žáky, učiteli a zaměstnanci dnešní školy. Oslavy vyvrcholí 6. prosince 2006!

Celý rok nás všechny budou stoleté narozeniny provázet. Školní život však nevyplňují jen oslavy a významné akce. Patří do něj každodenní práce žáka a učitele. Heslo pro letošní školní rok zní: 10 x 10 = 100. Školní rok má deset měsíců a žáci společně se svými učiteli budou vybírat a upozorňovat každý měsíc na deset zajímavých akcí, např. vyučovacích hodin, školních a třídních projektů, vylepšení prostorů, zkrátka vše, co nás všechny provází běžným životem školy.
Vít Beran, Olga Králová, Josef Buchal, Jitka Kopáčová a Jitka Vinklerová
Nahoru


Rodiče, bez Vás to nezvládneme !
I tento školní rok bychom Vás chtěli požádat o podporu. Jde nám o zefektivnění všeho, co se ve škole děje. Doufáme, že i letos nám pomůžete zajistit dostatek papíru do kopírek (na pracovní materiál pro děti - učitelé vyrábějí a pro žáky kopírují velké množství pracovních listů a na prvním stupni i týdenních plánů, pořizují celou řadu materiálů, které děti rychle spotřebují), nákup žákovských knížek a plánovacích diářů.

Pro školní rok 2006/2007 jsme propočetli částku:
270,- Kč (tj. 27,- Kč/měsíc) pro žáky prvních tříd,
320,- Kč (tj. 32,- Kč/měsíc) pro žáky druhých a třetích tříd,
370,- Kč (tj. 37,- Kč/měsíc) pro žáky čtvrtých až devátých tříd.

Tyto částky zahrnují cenu žákovské knížky, plánovacího diáře (bez 1. až 3. tříd), poplatek za internet a dva balíky papírů na kopírování. V případě odevzdání balíků kopírovacího papíru škole se snižuje celková částka o 100,-Kč za každý balík papíru. Úhradu celé částky žádáme do 13. října 2006. Peníze předejte třídním učitelům. Ti je za celou třídu předají do pokladny školy.
Všechny peníze i náklady budou účtovány přes účet školy. Předané balíky papíru budou evidovány. O dohled nad použitím takto získaných prostředků žádá ředitelství školy Školskou radu. O čerpání Vás na konci školního roku budeme informovat.
Peníze vybrané v minulém školním roce nám z větší části pomohly zajistit vše, co jsme potřebovali, a to i díky daru od Výzkumného ústavu pedagogického z projektu ESF Pilot Z.
Děkujeme za pochopení
Ing. Vít Beran, ředitel školy
Nahoru

Co chystáme ke stoletému výročí?

Vyvrcholením oslav bude 6.prosinec 2006. Plánujeme, že tento den představíme školní almanach, DVD o současné škole, výstavu historie školy a mnoho dalších překvapení. Vydání almanachu a natočení DVD filmu vyžaduje mnoho finančních prostředků. Hledáme producenta uvedených aktivit. Všechny podporovatele rádi, a to nejen během oslav, zviditelníme našim žákům, rodičům a široké veřejnosti.

Dárek k narozeninám
Základní škola v Táborské ulici bude mít stoleté narozeniny. Ke každým narozeninám patří dárek. Dejte i Vy dárek naší škole. Co obdarovanou stoletou dámu nejvíce potěší? Encyklopedie, zajímavé knihy a časopisy do školní knihovny, materiály pro výtvarné činění dětí ( různé druhy papírů, drátů, provazů, náčiní,…), vzrostlé květiny, které se vám domů již nevejdou, audiovizuální technika, hudební nástroje, dílenský materiál (plech, nářadí, dřevo, …), laboratorní sklo, mikroskopická technika , zdravotnický materiál,…, a mnoho dalších. Jistě vás napadne ještě mnoho dalšího, čím byste udělali stoleté škole radost. Určitě si to zaslouží. Děkujeme Vám!
Nahoru

Na prázdniny 2006
Vážení rodiče a přátelé školy,

v červnovém čísle školních novin se představují třídy naší školy. Je to jejich rozloučení se školním rokem, vzpomínka na zajímavé akce, zážitky třídy. 
Malé ohlédnutí za školním rokem dovolte i mně. Je to druhý rok, kdy učíme ve škole podle svého vlastního školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání „ŠKOLA POROZUMĚNÍ“. Vznik vzdělávacího programu a jeho realizace, to není jen sepsání dokumentu – jak si mnozí myslí. Je to především učení i nás dospělých. Vznik školního programu je proces, který jsme započali tvorbou školního kurikula nejméně před třinácti lety. Program školy s názvem „ … a aby děti chodily do školy rády …“ se stal dobrým základem pro to, abychom v roce 2002 začali pracovat na tvorbě školního vzdělávacího programu. Proměny doznala i žákovská knížka, která slouží pro vyhodnocování toho, co se ve škole děje. Se žáky jsme v tomto roce začali pracovat na předmětových portfoliích, více pracujeme se žákovským sebehodnocením a učitelé se více soustřeďují na hodnocení žáků. Celý rok jsme promýšleli a na konci roku vydali Pravidla pro hodnocení žáků - ta nahradila stávající klasifikační řád.
Proměna českého školství v efektivní systém vzdělávání bude trvat jistě několik let. Jsem rád, že ZŠ Táborská je na cestě proměny českého školství mezi známými školami. Jsme fakultní školou, kam chodí studenti z vysokých škol se svými asistenty na praxe, jsme škola, která patří mezi pilotní školy spolupracující s Výzkumným ústavem pedagogickým a ministerstvem školství. V tomto roce jsme se zapojili do čtyř projektů, které umožnily učitelům naší školy aktivně se zapojit do vzdělávání jak na úrovni společného vzdělávání se svými kolegy z jiných škol v rámci předmětů, které učí, tak při hledání cesty rozvíjení a realizace průřezových témat školních programů. 
V tomto školním roce bylo mnoho školních akcí, které stojí za připomenutí. Báječné byly: podzimní škola v přírodě žáků II. stupně ve Střelských Hošticích, lyžáky I. i II. stupně, šroťák deváťáků – intenzivní příprava na přijímací zkoušky, červnový týden sportů, hudební soutěž Jarní petrklíč, literární soutěž i její vyvrcholení v Paláci knih LUXOR a na ni navazující výtvarná soutěž, recitační soutěž, plavecké a bruslařské kurzy, preventivní programy, výlety s cíleným předmětovým zaměřením a spousty dalších ….. Více se jistě dočtete na stránkách jednotlivých tříd. Myslím, že poděkování za celý školní rok patří ve škole všem, kteří se dětem věnovali. Věřím, že i rodiče našich žáků si uvědomují, že mnohé, co s dětmi a pro děti ve škole děláme, se nevejde do klasické osmihodinové pracovní doby. Díky moc za obětavou práci všech pedagogů naší školy!
Bez provozních zaměstnanců bychom to však nezvládli. Děkujeme všem, kteří se starali o pořádek a údržbu školy – děkuji jak panu školníkovi, tak i všem provozním zaměstnancům. Děkuji našim paním kuchařkám a paní vedoucí školní jídelny. 
Konec školního roku je tu. Poslední školní týden je jako vždy naplněn množstvím akcí. Závěrečná tečka – ples deváťáků, ohňostroj, vysvědčení a poslední zvonění.
O prázdninách se ve škole bude rekonstruovat kanalizace pod celou školní budovou, proměnou projde i školní hřiště. Dle rozpočtu školy se bude malovat, opravovat elektroinstalace, podlahy a školní nábytek … 
Těšíme se po prázdninách v pondělí 4 . září 2006 v 8,15 hodin nashledanou.
Děkuji za pomoc všem rodičům i přátelům školy. Bez vaší spolupráce a podpory toho, co se ve škole děje, se neobejdeme.

Krásné prázdniny, Vít Beran, ředitel školy
Nahoru

Vážení rodiče a přátelé školy, zdravíme Vás a přejeme jen samou radost z Vašich dětí během studia!

Tento školní rok bude druhým rokem, kdy budeme učit podle našeho školního vzdělávacího programu „ŠKOLA POROZUMĚNÍ“. Sestavit program nebylo jednoduché, strávili jsme mnoho času a práce ověřováním sestavených linek osnov, což přineslo mnoho otazníků, na které jsme hledali společně odpovědi i na seminářích s Vámi. Případné úpravy a změny jsme promýšleli i v učitelském týmu po celý školní rok. Mnozí z nás též využili čas prázdnin pro samostudium, účastnili se seminářů či publikovali. Články o tvorbě školního vzdělávacího programu či příklady, jak efektivněji učit, uveřejnili Renata Hochmanová, Mgr. Petra Machalová, František Prokop, Mgr. Robert Tippman a Ing. Vít Beran v edičních řadách nakladatelství Dr. Josef Raabe. Mgr. Jan Hoštička připravil texty pro nakladatelství Verlag Dashöfe. Jak editorskou radu školního vzdělávacího programu, tak i celý učitelský tým čekala práce na redakci Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a jeho osnov. Srpnové finále však zůstalo zejména na editorské radě tvořené koordinátorkou tvorby ŠVP Mgr. Jitkou Vinklerovou a jejími spolupracovníky PhDr. Jitkou Svobodovou a Ing. Vítem Beranem. Náš školní vzdělávací program pro nový školní rok byl na Ministerstvu školství potvrzen a získali jsme pro něj číslo jednací. Závěr prázdnin patřil přípravě školního roku - všichni kantoři a vychovatelé školní družiny strávili tři dny naplněné tvořivou pedagogickou prací v mezinárodní škole v Hluboké nad Vltavou. Finále prázdnin už patřilo samotné přípravě tříd a organizaci školního roku. 
Ani naši provozní pracovníci o prázdninách nezaháleli. Celá škola je uklizená, mnoho tříd a prostor bylo vymalováno a máme i dvě překvapení. V několika třídách je nový nábytek a ve školní kuchyni jsme ve spolupráci s úřadem MČ Praha 4 zrekonstruovali vzduchotechniku. Od října bude v provozu i nová učebna výpočetní techniky, která umožní vyučovat jednotlivé předměty s podporou IC technologií.
V novém školním roce nás čeká mnoho zajímavého. Byli bychom rádi, kdyby škola byla místem, kam se naši žáci rádi vracejí nejenom za programy, které nabízí Centrum volného času ARCUS, ale i za učením, objevováním, zdokonalováním v oblastech, které budou potřebovat pro život. 

Ahoj a všem dobrý školní rok
Ing. Vít Beran, ředitel školy
Nahoru

Ahoj po prázdninách! AHÓÓÓJ HOLKY A KLUCI!!!

Uteklo to jako voda, krásně jsme si užili, ale už se nám zase stýská po našich kamarádech. Doufám, že jste plni nových zážitků, se kterými se rádi podělíte i se svými kamarády. A nejen to. Určitě jste se přes prázdniny naučili něčemu novému. 
Již druhým rokem máte jedinečnou možnost být žáky školy, která jako jedna z mála vyučuje podle vlastního Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s názvem ŠKOLA POROZUMĚNÍ. 
Vzájemně si porozumět je základ všeho. Velmi dobré vztahy mezi učiteli a žáky – to je naše krédo. Ale nezáleží jen a pouze na nás, na kantorech. Musíte chtít i vy! Aby lépe fungovala komunikace mezi žákovskou veřejností a samotným učitelským sborem, rozhodli jsme se více zapojit do dění školy právě vás, holky a kluci. V letošním školním roce se vám představí nový nepovinný předmět – Školní parlament aneb staňme se správnými demokratickými občany. Tento nepovinný předmět naváže na práci bývalého školního parlamentu a v mnoha ohledech ji rozvine do mnohem větší šíře. Co vás čeká? Příprava voleb do Školního parlamentu, volební kampaň, samotné volby, první ustavující schůze parlamentu, jednání parlamentu a jeho jednotlivých komisí atd. Stručně řečeno, jistým způsobem budete moct ovlivnit chod školy…
Zároveň mám pro vás ještě jednu dobrou zprávu. I v letošním roce bude probíhat školní sběrová soutěž. Jistě se již žáci IX.A, kteří se pro školní rok 2005/2006 stali organizátory této soutěže, těší na vaše balíky. První kolo proběhne na přelomu září a října a pět nejúspěšnějších tříd obdrží jako obvykle sladké odměny.

Mgr. Jan Hoštička, zástupce ředitele školy
Nahoru

Rodiče, bez Vás to nezvládneme! 


I tento školní rok bychom Vás chtěli požádat o podporu. Jde nám o zefektivnění všeho, co se ve škole děje. Doufáme, že i letos nám pomůžete zajistit dostatek papíru do kopírek (na pracovní materiál pro děti - učitelé vyrábějí a pro žáky kopírují velké množství pracovních listů a na prvním stupni i týdenních plánů, pořizují celou řadu materiálů, které děti rychle spotřebují), přístup na internet (všichni žáci školy pracují v rámci vyučování s internetem a mají volný přístup na internet i v odpoledních hodinách), nákup žákovských knížek a plánovacích diářů.
Čím nám – tedy Vašim dětem – ještě můžete pomoci ? 
- různý výtvarný materiál ( různé druhy papírů, drátů, provazů, náčiní,…)
- dílenský materiál ( plech, nářadí, dřevo, …)
- laboratorní sklo a mikroskopická technika 
- zdravotnický materiál
- hudební nástroje
- knihy do školní knihovny
- výpočetní technika
- …..
Děkujeme za případné dary ! Velice nám tím pomáháte !

Pro školní rok 2005/2006 jsme propočetli částku 270,- Kč (tj. 27,- Kč/měsíc) pro žáky prvních tříd*/, 320,- Kč (tj. 32,- Kč/měsíc) pro žáky druhých a třetích tříd a 370,- Kč (tj. 37,- Kč/měsíc) pro žáky čtvrtých až devátých tříd. Tyto částky zahrnují cenu žákovské knížky, plánovacího diáře (bez 1. až 3. tříd), poplatek za internet a dva balíky papírů na kopírování. V případě odevzdání balíků kopírovacího papíru škole se snižuje celková částka o 100,-Kč za každý balík papíru. Úhradu celé částky žádáme do konce měsíce září 2005. Peníze předejte třídním učitelům. Ti je za celou třídu předají do pokladny školy. 

Všechny peníze i náklady budou účtovány přes účet školy. Předané balíky papíru budou evidovány. O dohled nad použitím takto získaných prostředků žádá ředitelství školy Radu školy. O čerpání Vás na konci školního roku budeme informovat. Peníze vybrané v minulém školním roce nám z větší části pomohly zajistit vše, co jsme potřebovali, a to i díky daru od Výzkumného ústavu pedagogického z projektu ESF Pilot Z.

*/ Žáci prvních tříd, tak jak norma stanovuje, dostávají z rozpočtu školy učební potřeby v částce 200,- Kč na žáka a školní rok. 

Ing. Vít Beran, ředitel školy
Nahoru

POZVÁNKA NA TANEČNÍ KURZY -PODZIM 2005 (Nabídka RODIČŮ nejen PRO RODIČE!)

Vážení přátelé, příznivci tance,
vzhledem k neutuchající touze tančit a velkému ohlasu na loňské i předloňské kurzy, dovolujeme si Vás pozvat na třetí ročník tanečních kurzů pro „starší a pokročilé“ při ZŠ Táborská. Kurzy budou probíhat, tak jako minulý rok, v divadelním sále základní školy Táborská, a to každou středu od konce září nebo začátku října, přesný rozpis všech sedmnácti lekcí Vám předáme před a při první hodině výměnou za kurzovné.

Jak budou taneční probíhat?
Lekce v délce 60 minut, které budou začínat ve 20,00 hodin; cena celého kurzu by v tomto případě činila 2.700,- Kč za celý pár nebo
Abychom mohli vše organizačně zajistit, prosím, abyste mi na uvedený mail nebo telefon dali nejpozději do středa (7.9.05) vědět závazné rozhodnutí c e l é h o páru o návštěvě našich kurzů.
Kurzovné se bude vybírat na první taneční hodině.


Moc se na Vás již třetí rok těšíme. „Cha-cha!“
Veronika a Dalibor Duškovi
tel.: 602 381 981
mail : info@dalibordusek.cz
Nahoru

LEDNOVÉ ROZHLÉDNUTÍ 

Z rozhovoru uveřejněného v Učitelských novinách (redakčně upraveno):

Kdyby nám dneska někdo řekl, že v České republice se školská reforma nekoná a že školní vzdělávací program nepotřebujeme, nebudu dvou let, kdy jsme se intenzivně učili a intenzivně tvořili, litovat. Učíme se vzájemné spolupráci. Změny nastaly jak v pedagogické, tak i v lidské rovině. Kantoři spolu více komunikují, více promýšlejí, co a proč chtějí učit. Po odpoledních učitelé posedávají v hloučku u počítače a zaujatě se domlouvají, co se do výstupů školního programu má a co nemá patřit. Promýšlejí a upřesňují tematické plány. Učitelé zvládli počítačovou gramotnost a dokáží využít komunikaci prostřednictvím počítačové síťě. V každém kabinetu máme počítač. Využívání výpočetní techniky se stalo pro většinu učitelů denní nezbytností. 

Tvorba ŠVP nám určitě vzala čas a možná i trochu osobní pohody. V běžném běhu školního i rodinného pracovního týdne přibyl velký kus práce navíc. Čas si na ni musela najít i máma tří dětí. Tvorba není snadná a na řadu lidí nedostatek času působí stresově. 

Mně, jako řediteli školy, přidala tvorba školního programu další nejistotu. V květnu 2004 jsme potvrdili Výzkumnému ústavu pedagogickému a ministerstvu, že od září budeme připraveni plně ověřovat vlastní školní vzdělávací program. Plné ověřování pro nás znamenalo přijmout další pracovníky. Na konci prázdnin jsme však neměli zaručeno dostatečné množství finančních prostředků na zajištění ověřování. Je ostuda, že v době školské reformy nemůže ředitel pilotní školy, bez rizika plánovat rozvoj lidských zdrojů ve škole. V tomto vidím obrovský problém pilotáže. Na druhé straně jsme rád, že právě ve spolupráci s VÚP a MŠMT ČR se problém podařilo vyřešit.

Ale jak už jsem řekl, v každém případě byla pro nás práce na ŠVP plus. Vnesla do školy daleko víc lidskosti a pedagogiky v tom pravém slova smyslu.

A jaká je realita ledna 2005?
I před koncem prvního pololetí máme ve škole dojem, že jsme naskočili do rozjetého rychlíku, žádné lokálky, ale pořádného rychlíku. Současně se učíme učit podle svého školního vzdělávacího programu, hledáme cesty jak vést žáky k sebehodnocení a sebe k hodnocení. Bojujeme s každodenní realitou. 

Ano - naše škola je o všech, kteří do školy chodíme. O učitelích, žácích i Vás rodičích. 

UČITELÉ – práce se daří i nedaří. Rád, bych právě na začátku nového kalendářního roku poděkoval všem odpovědným kantorkám – kantorům. Učitelské povolání je řehole. Jsou učitelé tvořitelé a řemeslníci. Jsou i tací, kterým se kantořina tolik nedaří. Od ledna chystáme kvalitativní změny ve výuce zejména výtvarné výchovy a cizích jazyků. Slečna učitelka Stephanie Lange se vrací do Německa. Na její místo nastoupí němčinářka paní Eva Müllerová. Chystáme rozdělit na dvě skupiny i žáky zařazené na cvičení z Aj v deváté třídě a rozdělit dvě skupiny angličtinářů v osmém ročníku na tři skupiny.
V průběhu jarních měsíců budeme držet palce i dvěma budoucím maminkám. Na mateřskou dovolenou nám odejdou paní učitelky Monika Škábová a Daniela Kubíková. Za obě paní učitelky usilovně hledáme kvalitní a kvalifikovaný zástup. Za Danielu již asi máme – šikovného tělocvikáře a výtvarníka Marka Pilaře.

ŽÁCI – v tomto školním roce vás ve škole přibylo. To, že je nás více, je znát snad při všech akcích ve škole. Nově jste se dělili do mnoha skupin děleného vyučování a do volitelných předmětů. Chvíli trvalo, než jste si na nový rozvrh zvykli. Z mnoha z vás máme velkou radost. A máme ve škole již první vítěze různých soutěží a další reprezentanty. Vám budeme věnovat další číslo ŠKOLNÍCH NOVIN. Ve většině tříd II. stupně proběhlo první kolo testování žáků prostřednictvím testů KALIBRO. Výsledky teprve docházejí a v době třídních schůzek již budou k dispozici. Co ukáží? Máme však ve škole i škodiče! Kluci a holky POZOR – ti, kteří něco provedou a nedokáží to napravit, budou muset být potrestáni. 
Od ledna se začne dít více i kolem třídních samospráv a školního parlamentu. Přibudou pravidelné schůzky a společné výjezdní zasedání. KAM – nechte se překvapit.

RODIČE – velmi nás potěšil Váš zájem o nový školní vzdělávací program. Jeho naplnění záleží sice zejména na nás učitelích, ale bez Vaší spolupráce a porozumění tomu, o co nám ve škole jde, se neobejdeme. Myslíme si, že to, čím máme společně děti vybavit do života, je velmi důležité. Zvládnout práci s informacemi, umět komunikovat, spolupracovat, věci okolo sebe pozorovat, pozorované vyhodnocovat, … Ano, v tom co, jsem nyní napsal, je mnoho znalostí. To, jestli žák spočítá příklad – to si jak žák, tak učitel i rodič žáka vyhodnotí snadno. Jsou však dovednosti či schopnosti, které se těžko klasifikují. Proto chceme naše žáky naučit se kriticky sebehodnotit. Sebehodnocení nesmí být ani lhaní do vlastní kapsy, ani špatně použitý stereotyp: „DOBRÝ“, … „UMÍM“, … Co je „DOBRÝ“ a jak je to „DOBRÝ“ a co „UMÍM“, když „UMÍM“. Na toto je potřeba hledat odpověď. V příštím roce doznají naše žákovské knížky další změny. Na internetu – www.zstaborska.cz - si u školního vzdělávacího programu můžete přečíst i výsledek SWOT analýzy zaměřené na práci se žákovskými knížkami, kterou jsme provedli po prvním čtvrtletí školního roku 2004/2005. Uvědomujeme si, potřebnost efektivnějšího přístupu v oblasti sebehodnocení a hodnocení žáků a složitost a náročnost celého procesu. Děkujeme za Vaši spolupráci.

Ing. Vít Beran, ředitel školy
Nahoru

Ahoj po prázdninách!

Jaké byly prázdniny u Vás? U nás hodně pracovní. Během prázdnin jsme dokončovali náš Školní vzdělávací program, který nese jméno ŠKOLA POROZUMĚNÍ. Jsme jednou ze šestnácti škol v České republice, která počínaje zářím začne ověřovat svůj vlastní vzdělávací program. Nevymýšleli jsme jen vzdělávací program. Ve škole jsme opravdu nelenili. Probíhala údržba a úklid, malovalo se v několika třídách, upravovaly se i další prostory školy, gruntovalo se, … Přemístili jsme učebnu speciální pedagogiky do bývalé multifunkční učebny. V této učebně byla rozvedena počítačová sít. V budoucnu bude tato učebna využívána také jako druhá učebna výpočetní techniky. 
Ve finále si učitelé a paní vychovatelky ŠD připravili vše, co budou potřebovat, na nový školní rok. Doobjednali potřebné učebnice a v přípravném srpnovém týdnu vyjel celý pedagogický sbor na třídenní školení do Hluboké nad Vltavou, kde jsme se věnovali problematice hodnocení a sebehodnocení a pracovali na rozpracování školního vzdělávacího programu naší školy.
Dopracovali jsme nabídku kroužků Centra volného času ARCUS. Nabídkový leták a přihlášku jsme vložili do těchto zářijových školních novin a současně je umístěna i na webových stránkách školy. Přihlásíte se? Účast v kroužcích a na akcích je otevřena všem dětem, mládeži a na většinu akcí jste zváni i Vy, rodiče. Více informací na ředitelství školy nebo u vedoucí CVČ ARCUS – Mgr. Jitky Kopáčové – tel.: 241029328, e-mail: jitka.kopacova@zstaborska.cz.

Vše, co se dětem ve škole nabízí, stojí peníze. Těch není nikdy dost. Škola potřebuje peníze především na zajištění činnosti Dětského klubu, který je pro děti bezplatnou programovou nabídkou. Rodiče, prosíme, pomozte. 
Ani vy přece nechcete, aby se Vaše děti toulaly po ulicích.

V posledních prázdninových týdnech jsme pro Vás, žáci a rodiče, připravili informační leporelo pro školní rok 2004/2005, tyto zářijové Školní noviny a nabídku kroužků Centra volného času ARCUS. Novinkou budou nové žákovské knížky s upraveným školním řádem (dobře si jej pročtěte!!!) a pro žáky prvních až třetích tříd malou specialitu - týdenní plány třídy. Od čtvrtých tříd Vám pomohou na nic nezapomenout žákovské diáře.

Školní rok 2004/2005 může začít. Držíme palce Vám, držte je nám. AHOJ

Vít Beran, Jitka Vinklerová, Jitka Kopáčová a Jan Hoštička /1.9.2004/
Nahoru 

RODIČE, POTŘEBUJEME POMOCI 

V oblasti učebních potřeb a pomůcek nám rozpočet školy neumožní uhradit žákům to, co předešlé roky. Jistě si vzpomínáte, že již minulý školní rok jste nám pomohli vyřešit problém s papírem do kopírek, přístupem na internet, nákupem žákovských knížek a plánovacích diářů. Jde nám o zefektivnění všeho, co se ve škole děje. Učitelé vyrábějí a pro žáky kopírují velké množství pracovních listů a na prvním stupni i týdenních plánů, pořizují celou řadu materiálů, které děti rychle spotřebují, … Tiskneme si již pátým rokem vlastní žákovské knížky. Druhý školní rok budeme používat žákovské diáře. V tomto školním roce s nimi budou pracovat žáci již od čtvrtých tříd. Všichni žáci školy mají volný přístup na internet, kde získávají informace nebo tráví volný čas. 

Pro školní rok 2004/2005 se jsme propočetli částky:
- 220,- Kč (tj. 22,- Kč/měsíc) pro žáky prvních tříd*/;
- 290,- Kč (tj. 29,- Kč/měsíc) pro žáky druhých a třetích tříd;
- 370,- Kč (tj. 37,- Kč/měsíc)**/ pro žáky čtvrtých až devátých tříd. (Žáci II. stupně školy jsou také nejčastějšími návštěvníky a "brouzdači" internetu.) 
Tyto částky zahrnují cenu žákovské knížky, plánovacího diáře (bez 1. až 3. tříd), poplatek za internet a dva balíky papírů na kopírování. V případě odevzdání balíků kopírovacího papíru škole fyzicky se snižuje celková částka o 100,-Kč za každý balík papíru. Úhradu celé částky žádáme do konce měsíce září 2004. Peníze předejte třídním učitelům. Ti je za celou třídu předají do pokladny školy. 
S některými vyučujícími - nejpozději na třídních schůzkách 6. září - se dále dohodnete o nákupu pracovních sešitů. 

O všech penězích i nákladech bude účtováno přes účet školy. Předané balíky papíru budou evidovány. O dohled nad použitím takto získaných prostředků žádá ředitelství školy Radu školy. O čerpání Vás na konci školního roku budeme informovat.

*/ Žáci prvních tříd, tak jak norma stanovuje, dostávají z rozpočtu školy učební potřeby v částce 200,- Kč na žáka a školní rok. 
**/ Částky 22,-Kč, respektive 29,-Kč nebo 37,-Kč za měsíc si můžeme porovnat. Například: jeden list papíru namnoženého na kopírce může přijít na necelou korunu /Kolik nakopírovaných listů průměrně dostane žák ve škole?/, za připojení na internet platíme cca 10,- Kč za jednoho žáka a měsíc /Jak dlouho je připojen k internetu jeden žák při návštěvě učebny výpočetní techniky v odpoledních hodinách? Kolik svých internetových zájmů si realizuje ve škole a ne přes internetové připojení přes telefon doma?/ , … Můžeme argumentovat i jinak. Přepočítat tyto částky můžeme například přes vykouřené krabičky cigaret, zkonzumovaný alkohol, … Děkujeme.

Ing. Vít Beran, ředitel školy /1.9.2004/
Nahoru

JEDENÁCTKA, která představuje FZŠ Táborská


V letošním školním roce se definitivně přestáváme řídit tradičními učebními osnovami. Jako pilotní škole Výzkumného ústavu pedagogického nám bylo umožněno vytvořit vlastní vzdělávací program, který stávající státní osnovy nahradí. Je výsledkem několikaletého snažení a intenzivní práce všech učitelů naší školy. Nazvali jsme jej ŠKOLA POROZUMĚNÍ. Chceme podle něj učit účelněji a účinněji, s ohledem na skutečné nároky současného života. Budeme respektovat osobnost a hranice schopností každého žáka. Vzdělávací program jsme sestavili tak, aby odpovídal zvláštnostem našeho regionu, naší školy a právě našich žáků. Je ušitý na míru. Na co všechno jsme myslili a proč jsme zvolili název ŠKOLA POROZUMĚNÍ, nejlépe vysvětlí naše „jedenáctka“.

1.Vytvářet pohodové školní prostředí – porozumět si navzájem. 

Chováme se k sobě s úctou, vyžadujeme vzájemnou slušnost, dospělí a děti jsou partneři.
2.Zdravě učit - porozumět potřebě vzdělávat se. 
Bereme ohled na míru žákových schopností. Neděláme z dětí živé encyklopedie- vytváříme v žácích schopnosti ( kompetence) užitečné ve skutečném životě. Žáci již ve škole prakticky využívají, co se naučili.
3.Vychovávat dětskou osobnost a porozumět jí. 
Zajímá nás, jaký člověk vyroste z našeho žáka, nejen co všechno bude znát a umět.
4.Integrovat – porozumět inkluzivnímu vzdělávání. 
Věnujeme se handicapovaným dětem, napravujeme poruchy učení, ale nikoho neizolujeme, učíme tolerantnosti a schopnosti spolupracovat.
5.Vytvářet informační prostředí – porozumět práci s informacemi. 
Nebiflujeme, ale učíme, kde informace vyhledat a jak je použít. Máme a stále zdokonalujeme přiměřené technické vybavení.
6.Sportovat a pořádat ozdravné pobyty – porozumět přírodě i sobě. 
Plaveme, bruslíme, lyžujeme, jezdíme na kolech a lodích. Táboříme, poznáváme se i jinak než ve škole,
7.Mít partnery v zahraničí - porozumět našemu postavení v Evropě. 
Pořádáme výměnné zájezdy, návštěvy,semináře a setkání se žáky škol z různých zemí. Zdůrazňujeme výuku cizích jazyků.
8.Praktikovat samosprávu – porozumět pojmu demokracie. 
Žákovský parlament zrovnoprávňuje děti s dospělými. Spojujeme věkové skupiny, učíme mluvit před lidmi, pořádáme divadelní představení a hudební vystoupení.
9.Mít preventivní program – porozumět nebezpečí ulice. 
Organizujeme semináře pro děti i učitele, nabízíme neobvykle velký výběr programů pro volný čas. Dětský klub ARCUS je k dispozici všem žákům, nabízíme tábory, výlety, kurzy, vycházky, soutěže. Zájemcům zprostředkujeme porady s odborníky. 
10.Komunikovat s veřejností – porozumět si s partnery školy. 
Vyzýváme rodiče, aby mluvili do věcí školy. Snažíme se maximálně informovat o dění ve škole, přednášíme, publikujeme. Vítáme odezvu okolí. Naplňujeme komunitní program.
11. Vytvářet podmínky pro další vzdělávání – porozumět nutnosti celoživotního učení. 
Pořádáme semináře a setkávání učitelů, jsme fakultní škola a akreditované centrum dalšího vzdělávání učitelů.
„Jedenáctka“ je pouze stručným shrnutím našich hlavních zásad a nejdůležitějších prostředků jejich naplňování. Samotný Školní vzdělávací program je obsáhlý dokument, ve kterém je vše konkrétně a podrobně rozpracováno, aby mohl být vodítkem pro naši další práci. Zájemci se s ním budou moci seznámit na webových stránkách školy  - klikněte ZDE
Nahoru 

Končí další školní rok 2003/2004

    Školní rok 2003/2004 byl bohatě naplněn činnostmi a aktivitami, snad ještě více než předcházející školní roky. Poděkování patří všem paním učitelkám, pánům učitelům a paním vychovatelkám. Poděkovat je potřeba i všem provozním zaměstnancům, pracovnicím ve školní jídelně i technicko hospodářským zaměstnancům. Poděkování patří i všem rodičům a přátelům školy. Děkuji Vám a těším se na spolupráci v novém školním roce.
    Čím byl tento školní rok výjimečný? V tomto školním roce jsme tvořili naši první verzi ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU. Školní vzdělávací program jsme nazvali ŠKOLA POROZUMĚNÍ. Program předkládáme Výzkumnému ústavu pedagogickému a ministerstvu školství ke schválení. Pro naši školu a nový školní rok bude přinášet nejen celou řadu promyšlených funkčních novinek, ale současně efektivnější učení. Jednoduše: chceme, aby vše, co žáci budou ve škole dělat, jim bylo v životě užitečné. Aby základní škola byla dobrým startem do dalšího života. Škola je příprava, hra na budoucí život. Měla by být co nejreálnější. Že tomu tak je již dnes, o tom svědčí stránky jednotlivých tříd v těchto školních novinách i názory mnohých z Vás – rodičů našich žáků. 
    Více o školním vzdělávacímu programu - klikněte ZDE
Nahoru

Ohlédnutí za školním rokem a školou z pohledu …


… RODIČE PRVŇÁČKA
Jsem „rodič z Táborské“, byť nezkušený. Mám za sebou první rok. Prázdniny se přiblížily a náš prvňáček umí číst, psát, počítat. Na duchu mírně smutno, že čím dál méně bude potřebovat opatrování, napovídání. Na duchu smutno i z toho, že dva měsíce prázdnin (ať to nezní pateticky!!!) přervou ten zaběhnutý koloběh pondělí – pátek, kroužky, obědy, zapomenuté úkoly, neořezané pastelky. Smutno, že se horko těžko bude v září vzpomínat, jak to všechno fungovalo. Ale hřejivý pocit na srdci, že vše proběhlo v klidu, žádný stres, žádné slzy. A že se ten náš prvňáček, stejně jako já, těší na vysvědčení. Těší se stejně jako já na prázdniny a stejně jako já, se těší na druhou třídu. To je dobrá vizitka – ne?
… DALŠÍHO RODIČE PRVŇÁČKA
Rád vzpomínám na náš třídní víkend v Krkonoších, kam se hned ze začátku školního roku sjely rodiny žáků s paní učitelkou. Následovaly třídní tělocvičny, přespání ve škole, krmení slonů v ZOO, … Škola přeci není jen „odkladištěm pro vzdělání“, ale také místem přátelství a společných zážitků – dětí, ale i rodičů. Takové prostředí právě naše škola nabízí. Za úžasný počin považuji vlastní učební sešit „Evropané“ vydaný při příležitosti vstupu České republiky do EU. V tomto školním roce jsme se také pokusili o první ples pro rodiče a učitele. Byl to výborně strávený večer, ale mnoho se nás nesešlo. Škoda pro ty, kteří chyběli. Přijďte příště. To všechno jsou jen střípky, které dohromady s dalšími skládají obraz školy, kterou si rodiče pro své děti vybírají. Ne že bychom na ZŠ Táborská měli dokonalé prostředí. Že je pořád něco k nápravě či ke zdokonalení, to je jisté. Podstatné je ale to, že cítím jistotu, že moje případné stížnosti a třeba i jen náměty budou řešeny. A to také vypovídá o prostředí školy. Koneckonců můj syn chodí do naší školy bez obav a v pohodě – co lepšího si rodič může přát! Vedle spousty mimoškolních a „mimovyučovacích“ aktivit se přitom moje dítě v průběhu roku naučilo vše, co mělo. Všechno, co jsem tedy popisoval ze začátku, je vlastně jakýsi „bonus navíc“. Ale vlastně ne. Je to běžný standard školy v budoucnosti. Přeji všem rodičům, aby právě takové školy děti navštěvovaly. 
… 4.A a JEJICH RODIČŮ
Naše děti jsou rády, že chodí do 4.A. My, jejich rodiče, jsme velmi rádi, že naše děti chodí do 4.A a do školy v Táborské vůbec. Než naše ratolesti začaly chodit do školy, žili jsme v Nuslích anonymně, výjimečně jsme na ulici potkali známého, protože jsme se s nikým neznali. Pak naše děti jely se třídou na výlet a paní, vlastně slečna učitelka, vyzvala rodiče, jestli nechceme jet také. Jeli jsme, moc se nám tam líbilo a od té doby jedna akce stíhá druhou - pokračování třídních schůzek ve vinárně, výjezdy za dětmi na hory, na školy v přírodě, maminy scházející se dvakrát týdně v sokolovně na cvičení a v letošním školním roce nám škola pronajala divadelní sál, abychom se zdokonalili ve společenských tancích a uspořádali si taneční pro rodiče. S Luckou, která je třídní našich dětí, ale i naše kamarádka, jsme prožili její promoci a le-tos nás – rodiče s dětmi, pozvala i na svoji svatbu a vypravila pro nás svatební autobus.
A tak díky 4.A máme my nuselští rodiče nové kamarády, trávíme společně s nimi a našimi dětmi spoustu času, a když jdeme po Nuslích, konečně si připadáme jako doma, protože potkáváme spoustu známých lidí, které máme rádi.
… RODIČŮ OSMÁKA a ABSOLVENTA
Jsme se školou spokojeni. Děti se naučily samostatnosti, měly možnost si vyzkoušet mnoho činností, a tak si ujasnit kterým směrem chtějí jít dál. Škola má být nejen o všestranných znalostech, ale také o přátelství, vztahu k přírodě, k práci a smyslu pro odpovědnost. A to na Táborské všechno je. 
Škoda jen, že některé akce jsou drahé. My sami bychom váhali platit například tábory a hory, děláme to jen proto, že víme, že děti tam jsou šťastné a mnohému se naučí.
… ABSOLVENTA ŠKOLY
Když jsem se v deváté třídě rozhodoval, na jakou školu podat přihlášku, byl jsem celý nesvůj a nejistý si svými znalostmi. Opak byl pravdou, dnes studuji Podnikatelskou akademii na Praze 4 a musím uznat, že styl přemýšlení a roz-hodování, který mi dala základní škola, mi velmi dopomohl k dobrým výsledkům, nejenom ve škole. 
Táborská mě naučila nebát se říci svůj názor a vyslechnout si ostatní a díky Parlamentu jsem získal základní organizační schopnosti, které jsem uplatnil a opět rozvinul v 8. a 9. ročníku Pražského modelu Spojených národů, kde jsem byl delegátem Kamerunské republiky. 
Moderování různých akcí, jako byly mikulášské přehlídky, ples a také doktorandské obhajoby, mi velmi vypomohlo při prezentaci SOČ (středoškolské odborné činnosti), ve které jsem skončil v celorepublikovém kole na 11. místě. 
Hezky jsem se zde vychválil, ale co tím chci říci - celý život je o chopení se šancí 
a o tom jak se k nim člověk postaví. Neříkám, že z Táborské vycházejí samí odborníci, ale mají všechny předpoklady, aby se jimi stali - závisí to na každém jedinci. 
Tato škola nabízí širokou paletu šancí v podobě kroužků a mimoškolních aktivit. Vše není jenom o učení se, ale také o praxi a tom něco si na živo vyzkoušet, opět dám příklad: oborové dny. 
Škoda, že nejsou takové systémy jako v Táborské všude a přejme si, ať jsou, ať je z Čechů národ cílevědomých a sebevědomých lidí, kteří se umějí chopit šance. Vyvíjet se v tom, co je baví až do odborníků ve svém oboru. 
Tomáš Pokorný, DrT.*) – student II. ročníku OA
*) DrT. – zkratka označuje získání „doktorátu“ za obhajobu doktorandské práce na ZŠ Táborské.
Nahoru

Co nového najdeme v rozvrhu hodin našich žáků od září 2004


První cizí jazyk – 1. a 2. ročník – jednohodinová dotace pro všechny žáky. Třídy budou děleny na německou a anglickou polovinu. Od 3. ročníku – tříhodinová dotace.
Druhý cizí jazyk – od 6. ročníku – dvouhodinová dotace. Angličtináři budou mít němčinu a němčináři angličtinu.
(Výuka cizích jazyků s výjimkou devátých tříd bude zavedena do všech ročníků.)
Dramatická výchova – nový samostatný předmět – 1. – 9. ročník – jedna hodina za čtrnáct dní. Třída je na hodiny dramatické výchovy půlena. Dramatická výchova bude provázána s literárně-dramatickou výchovou, občanskou a rodinnou výchovou a osobnost-ně sociální výchovou. Má vazbu i na multikulturní výchovu a další průřezová témata.
Informační a komunikační technologie – je nově postavená oblast i obor současně (vysvětlivka: obor = předmět). Jako samostatný předmět bude vyučován od 1. do 7. ročníku. V aplikované a integrované podobě snad do všech předmětů v 8. a 9. ročníku (od 5. ročníku aplikovaná forma bude zařazována do různých předmětů).
Nahoru

Rozdělení třídnictví pro školní rok 2004/2005

I.A Jan Chudík VI.A Jarmila Kačeňáková
I.B Ljuba Černá   VI.B Taťána Tumisová
I.C Jana Dvořáková  VII.A Josef Buchal 
II.A  Jana Sokolová  VII.B  Monika Škábová
II.B Ludmila Kotoučková VIII.A Jitka Svobodová
III.A Olga Roubíčková VIII.B Helena Havránková
III.B  Jitka Vinklerová IX.A Petra Machalová
IV.A  Robert Tippman IX.B Jan Hoštička
IV.B Naděžda Kolářová    
V.A Veronika Čížkovská    
V.B Tereza Srpková    

Počet žáků v novém školní roce vzroste. Z 464 žáků k 1.9.2004 se rozrosteme na cca 480 - 485 žáků k 1.9.2005.

První školní den nového školního roku – 1. 9. 2005 je středa! Začínáme v 8,15 hodin v kmenových třídách. Prvňáky přivítají deváťáci v 8,45 hodin na školním hřišti.
Nahoru

Kolegové – děkuji Vám

    Každý školní rok je provázen změnami. Minulý rok to bylo pět mateřských dovolených a tento rok mne čekalo také překvapení. 
    Nový školní rok - 2004/2005 - přinese do naší školy i několik změn v učitelských a vychovatelských řadách. I školní život plyne dál a těm, kteří pro další roky mají nové plány je potřeba nejen poděkovat za práci pro ZŠ Táborskou, pro Vás děvčata a chlapci, ale popřát jim mnoho štěstí, spokojenosti v pracovním i osobním životě. 
    Můj zástupce Mgr. Jan Korda uspěl u konkurzu na ředitele školy. Honzo, držím Ti palce a přeji Tobě i Tvé paní zástupkyni, o kterou díky Tobě přicházíme, RNDr. Zuzce Pipkové mnoho ředitelského a zástupcovského zdaru. Váš odchod ze školy mne mrzí, ale vím, že české školství získává velmi dobrého ředitele a jeho zástupkyni. Funkci zástupce ředitele od 1. 7. 2004 převezme na ZŠ Táborská Mgr. Jitka Kopáčová, která bude zodpovídat za oblast mimoškolní činnosti. Další odpovědnost převezmou hned dva kolegové. Za pedagogickou práci na I. stupni bude zodpovídat Mgr. Jitka Vinklerová a na II. stupni Mgr. Jan Hoštička. Výuku hudební výchovy a současně i vedení pěveckého sboru Táboráček převezme posila ze Slovenska. Paní učitelka Mgr. Katarína Šuleková, která má velké zkušenosti ze své práce na umělecké škole. Výuku češtiny předá Zuzana Mgr. Taťáně Tumisové a přírodopisu Mgr. Heleně Havránkové. V obou kolegyních škola získává zkušené kvalifikované kantory. Mgr. Helena Havránková převezme i úvazek Mgr. Jiřího Marka. Jirka na ZŠ Táborská dobíral jen několik hodin, ve škole však vykonal mnoho práce. Jeho vizitkou je například zeleň zdobící školní interiéry. Jirko, děkuji.
    Do světa asi nejen na zkušenou, ale i za vzděláním se nám rozjedou dvě paní učitelky - Mgr. Renata Valentová jede do Irska a Linda Tagwerkerová cestuje do Velké Británie. Myslím, že Vašim žákům bude po Vás smutno. Chci Vám nejen poděkovat za práci pro školu, ale popřát hodně dobrých zážitků a bezpečný návrat domů. Na uvolněná místa přijímáme Mgr. Ivu Klimentovou, která jako angličtinářka v říjnu vyrazí na několikadenní konferenci zajistit pro naši školu nové partnery v projektu Sokrates do Irska, a výtvarnici Mgr. Kateřinu Balgovou. Na částečný úvazek přijímáme muže dějepisáře a studenta 5. ročníku vysoké školy Františka Prokopa.
    Opouští nás i Mgr. Blanka Košáková, která přechází pracovat do pedagogického nakladatelství. Děkujeme a držíme palce, Blanko. Ve výuce německého jazyka ji zastoupí rodilá mluvčí Stephanie Lange, která je kvalifikovanou učitelkou z německého Řezna. Stephanie studuje češtinu, nemusíte se bát – budete si rozumět.
    K organizační změně dochází i na I. stupni. PaedDr. Jarmilu Honsovou nahradí Olga Roubíčková. Na mateřskou dovolenou nám odchází Mgr. Lucie Klimešová. Lucko, děkujeme a držíme palce. Vychovej nám do školy další žáčky! 
    Jedna změna bude také ve školní družině. Moniku Altmanovou nahradí Blanka Bendová. Moniko, děkuji ti nejen za práci ve školní družině, ale i v kanceláři školy.
    Školní tým se pro nový školní rok rozroste. Na I. stupeň přijímáme Mgr. Veroniku Čížkovskou a Jana Chudíka, který bude spolupracovat s Lucií Glogarovou. Lucku čekají na podzim mateřské povinnosti. Velkou posilou pro školu bude i Mgr. Irena Holemá, která povede výuku školní dramatiky. Irena je současně vysokoškolskou učitelkou. Na pedagogické fakultě učí to, co ji čeká i u nás.
Odchod každého dobrého člověka a šikovného učitele je pro školu škoda. Hledáním nových kolegů se zabývám prakticky tři měsíce. Věřím, že noví kolegové budou pro školu efektivní posilou. Personálně je školní rok připraven. Realizace školního vzdělávacího programu znamená pro školu o 2,86 učitele více. Všem novým kolegům držím palce.
Ing. Vít Beran, ředitel školy
Nahoru

Chceme být dobrou a efektivní školou – to nemá být fráze!

Další školní rok pomalu směřuje ke svému závěru. Pro mne jako pro ředitele školy je to od roku 1992 dvanáctý celý školní rok. Největším úkolem tohoto školního roku je vznik první verze školního vzdělávacího programu. České školství prochází zásadní reformou. Vzniká takzvaně dvoustupňové kurikulum. Prvním stupněm jsou státem určené Rámcové vzdělávací programy (RVP) pro všechny stupně škol. Druhým pak školní vzdělávací programy, které si tvoří samy školy a musí se vejít do mantinelů rámcových programů. Rámcové programy však současně umožňují školám takovou samostatnost, aby si školy mohly konkurovat na trhu školních programů svou jedinečností. Jsme prozatím jednou z mála škol v České republice, která bude v tomto školním roce žádat o schválení ověřování svého školního vzdělávacího programu. I my učitelé se musíme učit. Učení se tvořit program a jeho vlastní tvorba nám zabírá skutečně mnoho času. Únava a pracovní vytížení se nám jistě vrátí v dalších školních letech. Chci takto poděkovat všem učitelům, kteří tvoří náš školní vzdělávací program. Každý pedagog je do tvorby zapojen. Jsem upřímně rád, že naše škola je opět o malý krůček před ostatními.

 

 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - co to bude znamenat pro naši školu? Tvorba školních vzdělávacích programů přináší efekt pro žáky zejména v tom, že je zaměřena na takzvané klíčové – životní kompetence. Tedy jednoduše řečeno na vše, co má absolvent naší školy dobře zvládnout, chce-li být úspěšným odborníkem, občanem, člověkem.
Vše, co se ve škole děje, bude mít větší provázanost, učitelé společně promýšlejí PROČ a CO se děti učí, zavádějí se efektivnější metody učení, takzvané činnostní - aktivní učení. Žák je více motivován k učení již jen tím, že ví PROČ se to či ono učí a k čemu mu to v životě bude. Jsou rozvíjeny jeho dovednosti, schopnosti, osobnost. To, co uvádím, je však naplněno učivem. Učivem, které je logičtěji poskládáno a provázáno i napříč předměty nebo, jak nyní nově budeme používat, obory a oblastmi.

  

 

Vybíráme z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání:
Základní vzdělávání má žákům pomoci získávat a postupně zdokonalovat klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké životu a na praktické jednání.
Instituce poskytující základní vzdělání mají tyto cíle:
- umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení 
- podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů
- vést žáky k všestranné a účinné komunikaci
- rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých
- připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti
- vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací, vnímavost a citlivé vztahy k lidem, svému prostředí i k přírodě
- učit žáky aktivně rozvíjet a chránit své fyzické, duševní a sociální zdraví
- vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi
- pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci

Klíčové kompetence představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti. Jejich výběr a pojetí vychází z hodnot obecně přijímaných ve společnosti a z obecně sdílených představ o tom, které kompetence jedince přispívají k jeho vzdělávání, spokojenému a úspěšnému životu a k posilování funkcí občanské společnosti. Smyslem a cílem vzdělávání je vybavit všechny žáky souborem klíčových kompetencí na úrovni, která je pro ně dosažitelná, a připravit je tak na další vzdělávání a uplatnění ve společnosti. V etapě základního vzdělávání jsou za klíčové považovány: kompetence k učení; kompetence k řešení problémů; kompetence komunikativní; kompetence sociální a personální; kompetence občanské; kompetence pracovní.

 

Vzdělávací oblasti
Vzdělávací obsah základního vzdělávání je v RVP ZV orientačně rozdělen do devíti vzdělávacích oblastí, které pokrývají celé základní vzdělávání a dále se člení na obsahově blízké obory vzdělávacích oblastí:
- Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura, Cizí jazyk, Další cizí jazyk)
- Matematika a její aplikace (Matematika a její aplikace - vzdělávací oblast je současně oborem vzdělávací oblasti) 
- Informační a komunikační technologie (Informační a komunikační technologie - vzdělávací oblast je současně oborem vzdělávací oblasti)
- Člověk a jeho svět (Člověk a jeho svět - vzdělávací oblast je současně oborem vzdělávací oblasti) 
- Člověk a společnost (Dějepis, Výchova k občanství)
- Člověk a příroda (Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis)
- Umění a kultura (Hudební výchova, Výtvarná výchova a doplňující obor Dramatická výchova)
- Člověk a zdraví (Výchova ke zdraví, Tělesná výchova a doplňující obor Zdravotní tělesná výchova)
- Člověk a svět práce (Člověk a svět práce - vzdělávací oblast je současně oborem vzdělávací oblasti)

Poznámka: …ale například v našem školním vzdělávacím programu bude předmět – obor Zeměpis ve vzdělávací oblasti Člověk a společnost.

Podle školního vzdělávacího programu budeme umět pracovat jak s dětmi integrovanými, tak s dětmi talentovanými. Program nově řeší zejména výuku cizích jazyků. Požadavek strategického dokumentu českého školství – Bílé knihy – je řešen. Mladý Evropan má v základní rovině komunikovat ve dvou světových jazycích.

Filozofií školních vzdělávacích programů a tím i školy (školního kurikula) budou průřezová témata. Co budou řešit? 
V etapě základního vzdělávání vyčleňujeme – píše se v RVP - tato průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova - Výchova demokratického občana - Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Multikulturní výchova - Environmentální výchova - Mediální výchova.

Významnou linkou našeho školního programu budou estetické obory, zejména dramatická výchova.

Informaci, kterou nyní dostáváte ve zkratce, si budete moci pročíst i na internetu. Schválený školní vzdělávací program bude dostupný pro všechny zájemce nejen na internetu (www.zstaborska.cz), ale i ve škole.

Jsem optimista a věřím, že i s Vaší pomocí, Vážení rodiče, budou naše škola a všichni, kdo v ní pracují, moderní a efektivní službou pro ty, kteří školu využívají pro svou budoucnost, zejména pro žáky. Svůj vzdělávací a komunitní význam může však mít i pro Vás. 

2. května 2004, Ing. Vít Beran, ředitel školy

Nahoru

Jednání s MĚSTSKOU POLICIÍ

Vážení rodiče, 
dovolte nám, Vás informovat o jednání mezi ZŠ Táborská a ředitelstvím Městské policie v Praze 4. 

1) Chceme bezpečně zajistit chod školního hřiště nejen ve všedních dnech, ale i o víkendech. S MĚSTSKOU POLICIÍ jsme se dohodli, že areál školního hřiště bude začleněn mezi objekty, které budou střežit její strážníci. K tomuto kroku nás vedly první případy agresivity, ale i krádeže v areálu školního hřiště. Pokud i Vy, vážení rodiče, budete svědkem něčeho, co na školní hřiště nepatří, bez prodlení to oznamte na Městskou policii (tel. číslo 156). 

2) Z jednání též vyplynulo, že v zájmu bezpečnosti našich žáků a všech dalších návštěvníků školního hřiště je, aby tento areál byl nepřetržitě sledován kamerovým systémem. V rámci toho jsme již učinili první kroky, které by vedly například k instalaci tohoto systému. 

3) Dalším bodem našeho jednání je zastavování a stání vozidel před školou v ulici Táborská. Všichni, kdo zde zastavíte, porušujete dopravní předpisy. V celém tomto úseku totiž platí zákaz zastavení. Proto, prosím, dodržujte tyto dopravní předpisy a buďte vzorem pro všechny žáky naší školy! 
Ing. Vít Beran a Mgr. Jan Hoštička

Nahoru

Září 2003

Vážení rodiče,
cesta českého školství je trnitá. Historie nám dokazuje, že v Čechách, když nebyl dostatečný prostor pro ekonomickou reformu, byla provedena reforma školská. Bohužel většinou měla v té chvíli školská reforma daleko k pedagogické efektivitě. V dobách nedávných jsme tak měli z povinné školní jedenáctileté docházky až osmiletou docházku. Dnes máme opět devítiletou základní školní docházku. Učitelům byly úvazky rozšiřovány až na 24 hodin týdenního úvazku a později opět snižovány. Poslední návrh praví, že školství v průběhu tří let opustí až 14 000 učitelů a dalších, zejména pedagogických pracovníků. Jak se zdá, i toto opatření je rozhodnutím od zeleného - "ekonomického" stolu. Nemá tedy žádnou vazbu na transformaci českého školství ve vazbě na koncepčních materiály rozvoje českého školství - na tzv. Bílou knihu či program dlouhodobého rozvoje. Nemá také vazbu na státem určené rámcové vzdělávací programy, které nyní vznikají. Tyto naopak jednoznačně deklarují nárůst vyučovacích hodin, a to zejména ve prospěch cizích jazyků. (Tedy například na naší škole by bylo potřeba přijmout cca dva učitele a nikoliv dva nebo tři propustit.)

Nezlobte se, že na úvod nového školního roku Vám připomínám uvedená fakta. Celá úvaha má však vazbu na Vaše upozornění na práci celé řady tvořivých učitelů naší školy a jejich ohodnocení (viz červnové školní noviny). Současně má vazbu i na méně kvalitní práci jiných, které může česká škola za současného stavu často jen těžko nahradit nebo změnit.

Proto jistě pochopíte, proč 1. září 2003 byla ZŠ Táborská a celá řada dalších škol uzavřena, nebo měla omezený provoz. 

Na naší škole nám jde zejména o kvalitu! Více informací o programu školního roku si můžete přečíst v úvodním školním informačním leporelu, v nabídkovém letáku Centra volného času ARCUS, na kartičkách O.S. ARCUS se psem TULÁKEM, … na webových stránkách naší školy http://www.zstaborska.cz

Děkujeme za Vaši podporu a spolupráci.
Ing. Vít Beran
ředitel školy

Nahoru

O prázdninách jsme však nelenili


- Ve škole probíhaly údržba a úklid, malovalo se v některých třídách, na půdě školy i ve školní jídelně, … Ve školní jídelně máme nový salátový bar.

- Učitelé a vychovatelky ŠD si připravili vše na nový školní rok, doobjednali jsme potřebné učebnice a v přípravném srpnovém týdnu vyjel celý pedagogický sbor na třídenní školení do Hluboké nad Vltavou, kde jsme se věnovali problematice hodnocení a sebehodnocení a pracovali na školním vzdělávacím programu naší školy.

- Novými multimediálními počítači jsme vybavili učebnu výpočetní techniky a sborovnu a staršími počítači obměnili i učebnu speciální pedagogiky a kabinety učitelů;

- Dopracovali jsme nabídku kroužků Centra volného času ARCUS - je vložena do těchto zářijových školních novin a současně je umístěna i na webových stránkách školy. Novou nabídkou budou víkendové programy KLUBU CESTOVATELŮ. Do nabídky programů se můžete zapojit i vy. Účast na akcích je otevřena všem dětem a na většinu akcí jste zváni i Vy rodiče. Více informací na ředitelství školy nebo u vedoucí CVČ ARCUS.

- O.S. ARCUS připravilo k činnosti Dětský klub ARCUS. Máme jej vybaven a připraven k otevření. Chybí jediné, mzdové prostředky na zajištění vedoucího klubu. Na kartičkách se psem TULÁKEM najdete více informací. Rodiče, prosíme, pomozte. Ani vy přece nechcete, aby se Vaše děti toulaly po ulicích. 

- Jako novou nabídku pro rodiče předškoláků otvíráme dopolední baby-siting KLUBÍČKO - více informací najdete opět v informačním leporelu a na internetu na www.zstaborska.cz. Zahájení provozu v průběhu září.

- Připravili jsme pro Vás informační leporelo pro školní rok 2003/2004, tyto zářijové Školní noviny a nabídku CVČ ARCUS, nové žákovské knížky s upraveným školním řádem (dobře si jej pročtěte!!!), zajistili pro všechny žáky od druhých tříd žákovské diáře (budeme se učit plánovat a na nic nezapomínat) a pro prvňáčky Krtečkovy notýsky,… 

Abychom toto všechno mohli připravit, nezapomněli jsme také uzavřít školní rok 2002/2003 a dobře naplánovat nový školní rok.

Školní rok 2003/2004 může začít.

Nahoru

RODIČE, POTŘEBUJEME POMOCI 

V oblasti učebních potřeb a pomůcek nám rozpočet školy neumožní uhradit žákům to, co předešlé roky. Učitelé vyrábějí a pro žáky kopírují velké množství pracovních listů a na prvním stupni i týdenních plánů, pořizují celou řadu materiálů, které děti rychle spotřebují, … Tiskneme si již čtvrtým rokem vlastní žákovské knížky. Ke konci školního roku jsme se dohodli o zavedení, aktivním používání a zejména pořízení žákovských diářů pro žáky druhých až devátých tříd. Všichni žáci školy mají volný přístup na internet, kde získávají informace nebo tráví volný čas. 

Na některých z výše uvedených aktivit se podílí i sponzoři - zatím se nám podařilo získat podporu od společností a firem SEVT, tiskárna ARSPRINT, PALLAS s.r.o. a RTJ s.r.o. I přes sponzorské aktivity a zapojení rozpočtu školy Vás musíme požádat o spoluúčast při úhradě nákladů. 

Pro školní rok 2003/2004 se jsme propočetli částku 220,- Kč (tj. 22,- Kč/měsíc) pro žáky prvních tříd*/, 280,- Kč (tj. 28,- Kč/měsíc) pro žáky druhých až pátých tříd a 350,- Kč (tj. 35,- Kč/měsíc)**/ pro žáky šestých až devátých tříd. (Žáci II. stupně školy jsou také nejčastějšími návštěvníky a "brouzdači" internetu.) Tyto částky zahrnují cenu žákovské knížky, plánovacího diáře (bez 1. tříd), poplatek za internet a dva balíky papírů na kopírování. V případě odevzdání balíků kopírovacího papíru škole fyzicky snižuje se celková částka o 100,-Kč za každý balík papíru. Úhradu celé částky žádáme do 20. září 2003. Peníze předejte třídním učitelům. Ti je za celou třídu předají do pokladny školy. 
S některými vyučujícími - nejpozději na třídních schůzkách 15. září - se dále dohodnete o nákupu pracovních sešitů. 

O všech penězích i nákladech bude účtováno přes účet školy. O dohled nad použitím takto získaných prostředků žádá ředitelství školy Radu školy. O čerpání Vás na konci školního roku budeme informovat.

*/ Žáci prvních tříd, tak jak norma stanovuje, dostávají z rozpočtu školy učební potřeby v částce 200,- Kč na žáka a školní rok. To znamená že náš prvňáček takto získá věcí za 420,- Kč.
**/ Částky 22,-Kč, respektive 28,-Kč nebo 35,-Kč za měsíc si můžeme porovnat. Například: jeden list papíru namnoženého na kopírce může přijít na necelou korunu /Kolik nakopírovaných listů průměrně dostane žák ve škole?/, za připojení na internet platíme cca 10,- Kč za jednoho žáka a měsíc /Jak dlouho je připojen k internetu jeden žák při návštěvě učebny výpočetní techniky v odpoledních hodinách? Kolik svých internetových zájmů si realizuje ve škole a ne přes internetové připojení přes telefon doma./ , … Můžeme argumentovat i jinak. Přepočítat tyto částky můžeme například přes vykouřené krabičky cigaret, zkonzumovaný alkohol, … Děkujeme.

Ing. Vít Beran
ředitel školy

Nahoru

– Vaše jméno
– Váš e-mail
– Předmět

Zpráva

Ing. 
Vít Beran

vit.beran@zstaborska.cz

 

Nahoru