Jmeno

Akreditace

V prosinci 2004 ředitelství školy požádalo o vydání osvědčení o akreditaci pro následující vzdělávací aktivity:

Kurz 1: Moderované setkání mladých učitelů 
Kurz 2: Přírodovědně - ekologicko - vlastivědné poznávání 
Kurz 3: Školní psycholog a integrační program školy 
Kurz 4: Jak z programu školy vytvořit školní kurikulum? 
Kurz 5: Autonomie školy a osobnost vedoucího pedagogického pracovníka 
Kurz 6: Neue Tendenzen im Deutschunterricht - metodický kurz němčiny 
Kurz 7: Hodnocení a sebehodnocení 
Kurz 8: Slovní hodnocení a sebehodnocení žáka 
Kurz 9: Dramatická výchova ve vyučování 
Kurz 10: Třídní management 
Kurz 11: Rodiče – partneři, nepřátelé nebo kamarádi 
Kurz 12: Pojďte, pane, budeme si hrát 

V únoru 2006 ředitelství školy požádalo o vydání osvědčení o akreditaci pro následující vzdělávací aktivity:

Kurz 13: Vzdělávací programy a konstruktivistické pojetí výuky
Kurz 14: Tvoříme školní a třídní kurikulum – čtyřicetipětihodinový kurz
Kurz 15: Tvoříme školní a třídní kurikulum – šestnáctihodinový kurz
Kurz 16: Tvoříme školní a třídní kurikulum – osmihodinový kurz

Číslo jednací vydaného osvědčení akreditační komisí MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků ze dne 18.2.2005: 
33 660/2004-25-607 
Osvědčení o způsobilosti vzdělávacího zařízení vystaveno dne 2.3.2005. 
Platnost osvědčení je stanovena do 15.3.2007.

Číslo jednací vydaného osvědčení akreditační komisí MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků ze dne 31.1.2006: 
3925/2006-25-104 
Osvědčení o způsobilosti vzdělávacího zařízení vystaveno dne 21.3.2006. 
Platnost osvědčení je stanovena do 20.3.2009.

Ke stažení - Více informací o jednotlivých kurzech 1 - 12 /2005/– (Microsoft Word 647 Kb)
Ke stažení
- Více informací o jednotlivých kurzech 13 - 16 /2006/ – (Microsoft Word 297 Kb)
Nahoru

Základní informace o vzdělávacím zařízení

Název vzdělávacího zařízení - žadatel Základní škola Táborská 45/421
Sídlo Praha 4, Táborská 45/421
Právní forma zřízení Příspěvková organizace
Projekty Fakultní škola Pedagogické fakulty UK Praha; škola dále spolupracuje s FFUK Praha, PříF UK Praha, Univerzitou Pardubice, Univerzitou Hradec Králové a dalšími školami připravujícími budoucí učitele a vychovatele
Pilotní škola – ověřování vlastního ŠVP „ŠKOLA POROZUMĚNÍ“ vytvořeného podle RVP (VÚP a MŠMT); projekt SZÚ - Kurikulum životních dovedností; projekt ETIKA (nakladatelství MUTABENE); multikulturní projekt VARIANTY (Člověk v tísni o.p.s. při ČT)
Projekt SZÚ – „Škola podporující zdraví“
Kontaktní osoba Ing. Vít Beran - ředitel školy
Telefon, fax, e-mail kontaktní osoby Tel: 421 029 321; FAX: 421 029 336; vit.beran@zstaborska.cz
IČO: 47611456; DIČ: CZ47611456
Č.j. MŠMT naposledy vydaného osvědčení Akreditace 2000: 32 565/2000-20-237 
Akreditace 2003: 29 536/2003-25-270
Akreditace 2005: 33 660/2004-25-607  
Akreditace 2006: 3925/2005-25-104
Statutární orgán (ředitel) vzdělávacího zařízení Ing. Vít Beran - ředitel školy
Webové stránky zařízení www.zstaborska.cz  

Kurz 1: Moderované setkání mladých učitelů

1. Organizátor
Základní škola, Táborská 45, Praha 4, 140 00; tel.: 241029320, tel./fax: 241029336; e-mail: vit.beran@zstaborska.cz
Garant - 
Ing. Vít Beran, ředitel ZŠ Táborská od roku 1992, učitelem na základní škole od roku 1982. Vedl kabinet biologie při OPS. V současnosti se aktivně podílí na práci pedagogických iniciativ. Je členem výkonného výboru Přátel angažovaného učení, člen Asociace základního školství ČR, OS Kritické myšlení a poradní komise pro základní vzdělávání – DVPP na MŠMT ČR. Publikuje. Aktivně působí v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a při ověřování a dotváření projektů pro základní školství. Je členem redakční rady Učitelských listů a editorské rady publikace Raadce učitele nakladatelství Raabe.
2. Obsah kurzu
V kurzu budou probíhat aktivity dvojího druhu: jednak prezentace a dílny účastníků, jednak dílny a panelové diskuse vedené lektory.
Prezentace účastníků – dílny - na témata z těchto okruhů: 
- Co nám škola dala a praxe vzala, a čím nás škola nevybavila a praxe nás naučila
- Nové metody vyučování v předmětech
- Tvorba kurikulárních dokumentů a tvorba tematických plánů jako součásti školních vzdělávacích programů
- Zkušenosti se řízením třídy a školy
- Spolupráce s rodiči 
- Hodnocení, sebehodnocení
- Jak rozpoznám, že to, čemu děti učím, mí žáci zvládají? (Indikátory)
- Nové učební a pracovní materiály vyvinuté a ověřované v praxi
- Práce s odbornou literaturou
Odborní lektoři kurzu povedou dílny s nabídkou inovativních metod a forem práce pro učitele.
3. Charakteristika a cíl setkání
- cílem setkání je umožnit absolventům pedagogických fakult - mladým učitelům - setkání, nabízet jim další nové metody interaktivního učení, umožnit jim vzájemnou výměnu zkušeností a vzájemné obohacení repertoáru metod
- účastníci si při setkání vymění poznatky ze studia i praxe na škole se zástupci zaměstnavatelů - ředitelů škol a s vysokoškolskými učiteli, 
- budou reflektovat svou dosavadní zkušenost z práce, budou konzultovat navzájem své problémy a úspěchy, budou hledat řešení některých obecných problémů,
- naučí se další strategie a metody řízení efektivního učení zaměřeného na rozvíjení základních dovedností, a to v praktické podobě přímo použitelné ve škole a třídě a ověřené kolegy z praxe.
4. Časový a místní plán
Kurz bude probíhat jako patnáctihodinový.
5. Výběr účastníků
Setkání je určeno učitelům ze všech stupňů škol a všech aprobací. Bude vnitřně členěno na skupiny po 20 - 25. Nejvyšší počet účastníků setkání - 300.
Kurz se uskuteční ve spolupráci s místními organizátory, s vysokoškolskými funkcionáři a učiteli a s řediteli základních škol.
6. Plánované místo setkání
Základní škola Táborská
7. Jmenný přehled lektorů s informacemi o odborné praxi v oboru 
Kurzy povedou učitelé a ředitelé škol, kteří organizovali v minulých letech podobná setkání ve spolupráci s vysokoškolskými učiteli Pedagogické fakulty UK Praha.
- Ing. Vít Beran, ZŠ Táborská - Praha 4, ředitel školy, lektor PAU a PC, člen VVPAU, AZŠ ČR, OS Kritické myšlení a poradní komise pro DVPP na MŠMT ČR, přispěvatel pedagogických čtení nakladatelství Dr. Josef Raabe a pedagogických periodik
- Mgr. Pavel Škramlík, soukromá ZŠ Litvínov, ředitel školy, lektor PAU a PC, přispěvatel pedagogických čtení nakladatelství Dr. Josef Raabe a pedagogických periodik
- Mgr. Jan Korda, ZŠ Lyčkovo náměstí - Praha 8, ředitel školy, lektor PC a akreditovaných kurzů, přispěvatel pedagogických čtení nakladatelství Dr. Josef Raabe a pedagogických periodik
- Mgr. Jitka Vinklerová, ZŠ Táborská, učitelka, fakultní učitelka
- Mgr. Helena Suchánková, ZŠ Táborská, učitelka, lektorka PC a Goethe institutu
- Mgr. Irena Holemá, ZŠ Táborská, učitelka a asistentka na PedFUK Praha, lektora kurzů dramatické výchovy
- Mgr. Josef Buchal, ZŠ Táborská, učitel, fakultní učitel
- Mgr. Dana Brouzdová, ZŠ Táborská, učitelka, přispěvatel pedagogických čtení nakladatelství Dr. Josef Raabe, fakultní učitelka
- PhDr. Jitka Svobodová, ZŠ Táborská, učitelka, výchovná poradkyně, fakultní učitelka
- prom. psych. Renata Míková - PPP Praha 2, školní psycholog na ZŠ Táborská, psycholog, lektor OSV a psychologických kurzů, přispěvatel pedagogických čtení nakladatelství Dr. Josef Raabe a pedagogických periodik
- PhDr. Ondřej Hausenblas, Pedagogická fakulta UK Praha, katedra Čj, OS Kritické myšlení, lektor, autor celé řady odborných pedagogických textů, supervizor české pedagogiky
- PhDr. Hana Košťálová, OS Kritické myšlení, lektor, autor celé řady odborných pedagogických textů, supervizor české pedagogiky
- Mgr. Michal Černý - ZŠ Klánovice, ředitel školy, lektor a přispěvatel pedagogických čtení
- Prof. Karel Rýdl – Univerzita Pardubice, proděkan, předseda VV PAU, supervizor české pedagogiky
- Doc. PhDr. Vladimíra Spilková, Csc., Pedagogická fakulta UK Praha, vedoucí katedry primární pedagogiky, supervizor české pedagogiky
Dalšími lektory těchto kurzů jsou přizvaní odborníci a sami účastníci (někteří z nich), kteří povedou ukázkové dílny, v nichž budou kolegům prezentovat výsledky své vlastní práce.
8. Odborná garance, metodici a lektoři
Garant - Doc. PhDr. Vladimíra Spilková, Csc., Pedagogická fakulta UK Praha, vedoucí katedry primární pedagogiky, supervizor české pedagogiky a Ing. Vít Beran, ředitel ZŠ Táborská
9. Materiální, technické a finanční zabezpečení kurzu
Prostorové: základní škola - organizátor regionálního setkání.
Materiální: potřeby zabezpečí ZŠ Táborská 45, Praha 4 Nusle 
Technické zabezpečení: kurz je nenáročný na technické vybavení. Je třeba flipchart a zpětný projektor, který je buď v místech konání, nebo ho dovezou pracovníci ZŠ Táborská.
Pracovní materiály (texty, přípravy, pracovní listy) – zabezpečí ZŠ Táborská
10. Vyhodnocení průběhu a účinnosti kurzu
K evaluaci kurzu použijeme: evaluační dotazník na závěr kurzu, produkty účastníků v kurzu, otázky účastníků.
11. Kalkulace předpokládaných nákladů (tabulka)
Finanční zabezpečení:
Náklady na kurz v délce 15 hodin pro cca 300 účastníků –

Položka  Předpokládané náklady (Kč)
Celkové náklady na lektory 85000
z toho Hodinová odměna pro 1 lektora včetně odvodů 350
Ubytování lektorů 0
Stravování a doprava lektorů 15000
Počet lektorohodin = hodinová délka kurzu x počet lektorů 200
Náklady na zajištění prostor 8400
Ubytování, stravování a doprava účastníků 0
z toho Doprava účastníků 0
Stravování a ubytování účastníků 0
Náklady na učební texty 7200
z toho Příprava, překlad, autorská práva apod.. 0
Rozmnožení textů – počet stran :  7200
Režijní náklady 32200
z toho Stravné a doprava organizátorů 4200
Ubytování organizátorů 0
Poštovné, telefony 1000
Doprava a pronájem techniky 1500
Propagace 1000
Ostatní náklady 2000
Odměna organizátorům 22500
Náklady celkem 132800
Poplatek za 1 účastníka - upraveno 450
Počet účastníků akce 300

Dopravu, stravu a nocleh si hradí účastníci sami. Tyto náklady by měly být minimální, protože kurz se koná zejména pro učitele z blízkého okolí.
Absolventi kurzu získají Potvrzení o účasti v kurzu. 

Přihláška na kurz:
Svou přihlášku můžete odesílat již nyní! Klikněte ZDE!

Zpět na seznam kurzů
Nahoru

Kurz 2: Přírodovědně - ekologicko - vlastivědné poznávání

1. Organizátor
Základní škola, Táborská 45, Praha 4, 140 00; tel.: 241029320, tel./fax: 241029336; e-mail: vit.beran@zstaborska.cz
Garant -
Ing. Vít Beran, ředitel ZŠ Táborská, od roku 1992, učitelem na základní škole od roku 1982. Vedl kabinet biologie při OPS. V současnosti se aktivně podílí na práci pedagogických iniciativ. Je členem výkonného výboru Přátel angažovaného učení, člen Asociace základního školství ČR, OS Kritické myšlení a poradní komise pro základní vzdělávání – DVPP na MŠMT ČR. Publikuje. Aktivně působí v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a při ověřování a dotváření projektů pro základní školství. Je členem redakční rady Učitelských listů a editorské rady publikace Raadce učitele nakladatelství Raabe.
2. Obsah kurzu
V kurzu budou probíhat aktivity dvojího druhu – jednak lektorské vstupy odborníků a jednak prezentace účastníků.
Prezentace účastníků – dílny - na témata z těchto okruhů: 
- Zkušenosti a nové metody poznávání a učení v různých předmětech i mezipředmětově
- Hodnocení a sebehodnocení odpovídající učebním procesům exkurze
- Nové učební a pracovní materiály vyvinuté pro daný typ učení a ověřené v praxi
- Práce s odbornou literaturou
Odborní lektoři kurzu budou účastníky seznamovat s problematikou týkající se akce.
3. Charakteristika a cíl setkání
- cílem akce je umožnit učitelům základních a středních škol poznání přírodovědně a kulturně zajímavých míst
- účastníci se při akci setkají s odborníky z jednotlivých oblastí poznávání, kteří rozšíří jejich povědomí, a tím učitele připraví na podobnou exkurzi s jejich žáky
- budou reflektovat svou dosavadní zkušenost z práce, budou konzultovat navzájem své problémy a úspěchy, budou hledat řešení některých obecných problémů
4. Časový a místní plán
Kurz bude probíhat obvykle jako dvacetičtyřhodinový - tři dny, nebo jako půldenní exkurze.
Kurz se uskuteční ve spolupráci s odborníky - např. památkáři, ochránci přírody, biology, dějepisáři, zeměpisci a podobně. 
5. Výběr účastníků
Setkání je určeno učitelům ze všech stupňů škol a všech aprobací. Nejvyšší počet účastníků setkání je 40 osob.
6. Plánované místo setkání
Základní škola Táborská a vybrané lokality
7. Jmenný přehled lektorů s podrobnými informacemi o odborné praxi v oboru 
Kurzy povedou učitelé a ředitelé škol, kteří organizovali v minulých letech podobné akce a pobytové akce pro děti.
- Ing. Vít Beran, ZŠ Táborská - Praha 4, ředitel školy, lektor PAU a PC, člen VVPAU, AZŠ ČR, OS Kritické myšlení a poradní komise pro DVPP na MŠMT ČR, přispěvatel pedagogických čtení nakladatelství Dr. Josef Raabe a pedagogických periodik
- Mgr. Jan Hoštička, ZŠ Táborská, zástupce ředitele školy
- Mgr. Marek Pilař, ZŠ Táborská, učitel
- Mgr. Jan Korda, ZŠ Lyčkovo náměstí, zástupce ředitele školy
- RNDr. Zuzana Pipková, ZŠ Lyčkovo náměstí, zástupce ředitele školy
- Mgr. Helena Havránková, ZŠ Táborská, učitelka
- RNDr. Jitka Loubová - ČSOP, ČŠI.
Dalšími lektory těchto kurzů jsou odborníci z oboru "poznávání".
8. Odborná garance, metodici a lektoři
Garant - Doc. PhDr. Vladimíra Spilková, Csc., Pedagogická fakulta UK Praha, vedoucí katedry primární pedagogiky, supervizor české pedagogiky a Ing. Vít Beran, ředitel ZŠ Táborská
9. Materiální, technické a finanční zabezpečení kurzu
Prostorové: základní škola - organizátor regionálního setkání, základny ekologické výchovy, ochrany přírody, 
Materiální: potřeby zabezpečí ZŠ Táborská 45, Praha 4 Nusle 
Technické zabezpečení: kurz je nenáročný na technické vybavení. 
Pracovní materiály (texty, přípravy, pracovní listy) – zabezpečí ZŠ Táborská
10. Vyhodnocení průběhu a účinnosti kurzu
K evaluaci kurzu použijeme: evaluační dotazník na závěr kurzu, produkty účastníků v kurzu, otázky účastníků.
11. Kalkulace předpokládaných nákladů (tabulka)
Finanční zabezpečení:
Náklady na kurz v délce 24 hodin –

Položka  Předpokládané náklady (Kč)
Celkové náklady na lektory 15600
z toho Hodinová odměna pro 1 lektora včetně odvodů 400
Ubytování lektorů 0
Stravování a doprava lektorů 6000
Počet lektorohodin = hodinová délka kurzu x počet lektorů 24
Náklady na zajištění prostor 3000
Ubytování, stravování a doprava účastníků 0
z toho Doprava účastníků 0
Stravování a ubytování účastníků 0
Náklady na učební texty 360
z toho Příprava, překlad, autorská práva apod.. 0
Rozmnožení textů – počet stran :  360
Režijní náklady 11500
z toho Stravné a doprava organizátorů 3000
Ubytování organizátorů 0
Poštovné, telefony 1000
Doprava a pronájem techniky 1500
Propagace 1000
Ostatní náklady 2000
Odměna organizátorům 3000
Náklady celkem 30460
Poplatek za 1 účastníka - upraveno 1050
Počet účastníků akce 30

Náklady na kurz v délce 4 hodiny –

Položka  Předpokládané náklady (Kč)
Celkové náklady na lektory 1700
z toho Hodinová odměna pro 1 lektora včetně odvodů 400
Ubytování lektorů 0
Stravování a doprava lektorů 100
Počet lektorohodin = hodinová délka kurzu x počet lektorů 4
Náklady na zajištění prostor 0
Ubytování, stravování a doprava účastníků 0
z toho Doprava účastníků 0
Stravování a ubytování účastníků 0
Náklady na učební texty 80
z toho Příprava, překlad, autorská práva apod.. 0
Rozmnožení textů – počet stran :  80
Režijní náklady 2450
z toho Stravné a doprava organizátorů 400
Ubytování organizátorů 0
Poštovné, telefony 250
Doprava a pronájem techniky 0
Propagace 300
Ostatní náklady 300
Odměna organizátorům 1200
Náklady celkem 4230
Poplatek za 1 účastníka - upraveno 210
Počet účastníků akce 20

Dopravu, stravu a nocleh si hradí účastníci sami. Tyto náklady by měly být minimální, protože kurz se koná zejména pro učitele z blízkého okolí. Organizátor se bude snažit zajistit nocleh a dopravu u cenově výhodných provozovatelů.
Absolventi kurzu získají Potvrzení o účasti v kurzu. 

Přihláška na kurz:
Svou přihlášku můžete odesílat již nyní! Klikněte ZDE!

Zpět na seznam kurzů

Nahoru

Kurz 3: Školní psycholog a integrační program školy

1. Organizátor:
Základní škola, Táborská 45, Praha 4, 140 00; tel.: 241029320, telfax.: 241029336; e-mail: vit.beran@zstaborska.cz
Garant - 
Ing. Vít Beran, ředitel ZŠ Táborská, od roku 1992, učitelem na základní škole od roku 1982. Vedl kabinet biologie při OPS. V současnosti se aktivně podílí na práci pedagogických iniciativ. Je členem výkonného výboru Přátel angažovaného učení, člen Asociace základního školství ČR, OS Kritické myšlení a poradní komise pro základní vzdělávání – DVPP na MŠMT ČR. Publikuje. Aktivně působí v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a při ověřování a dotváření projektů pro základní školství. Je členem redakční rady Učitelských listů a editorské rady publikace Raadce učitele nakladatelství Raabe.
2. Obsah kurzu
Seminář se zabývá problematikou integrace žáků s handicapy do klasické základní školy. V průběhu semináře účastníci získají informace o integraci žáků v souladu s pokynem MŠMT, o vedení individuálních plánů. Také se seznámí s několika modely integračních programů škol. Součástí integrace je prevence. Ve škole musí mít školní psycholog své pevné místo. Proč má být školní psycholog ve škole? Co je součástí jeho nabídky?
Co budou účastníci sami dělat: diskutovat, vyvářet individuální plán žáka.
3. Charakteristika a cíl setkání
- Seznámit účastníky s platnými normami pro integraci a na příkladech nabídnout různé varianty integračních programů školy a spolupráce školy a psychologa.
- Účastníci budou reflektovat svou dosavadní zkušenost z práce s integrovanými dětmi, budou navzájem konzultovat své problémy a úspěchy, budou hledat řešení některých obecných problémů.
- Naučí se vést individuální plán integrovaného žáka.
4. Časový a místní plán
Seminář bude probíhat jako čtyřhodinový.
Seminář se uskuteční ve spolupráci s místními organizátory.
5. Výběr účastníků
Seminář je určen pro učitele a speciální pedagogy, výchovné poradce a ředitele škol. Počet účastníků semináře 20 - 30.
6. Plánované místo setkání:
ZŠ Táborská nebo sborovna školy – učebna objednavatele 
7. Jmenný přehled lektorů s informacemi o odborné praxi v oboru
Kurzy povedou pedagogové s lektorskými zkušenostmi.
- Ing. Vít Beran - ZŠ Táborská - Praha 4, ředitel školy, lektor PAU a PC, člen VVPAU, AZŠ ČR, OS Kritické myšlení a poradní komise pro DVPP na MŠMT ČR, přispěvatel pedagogických čtení nakladatelství Dr. Josef Raabe a pedagogických periodik
- Mgr. Jitka Svobodová - ZŠ Táborská, učitelka, výchovná poradkyně
- Mgr. Olga Drbalová - ZŠ Táborská, učitelka, speciální pedagog
- prom. psych. Renata Míková - PPP Praha 2, školní psycholog na ZŠ Táborská, psycholog, lektor OSV a psychologických kurzů, přispěvatel pedagogických čtení nakladatelství Dr. Josef Raabe a pedagogických periodik
8. Odborná garance, metodici a lektoři
Garant - Doc. PhDr. Vladimíra Spilková, Csc., Pedagogická fakulta UK Praha, vedoucí katedry primární pedagogiky, supervizor české pedagogiky a PhDr. Masáková, ředitelka PPP Praha 2
9. Materiální, technické a finanční zabezpečení kurzu
Prostorové: základní škola - organizátor regionálního setkání.
Materiální: potřeby zabezpečí ZŠ Táborská 45, Praha 4 Nusle 
Technické zabezpečení: kurz je nenáročný na technické vybavení. 
Pracovní materiály (texty, přípravy, pracovní listy) – zabezpečí ZŠ Táborská
10. Vyhodnocení průběhu a účinnosti kurzu
K evaluaci kurzu použijeme: evaluační dotazník na závěr kurzu, produkty účastníků v kurzu, otázky účastníků.
11. Kalkulace předpokládaných nákladů (tabulka)
Finanční zabezpečení:
Náklady na kurz v délce 4 hodiny -

Položka  Předpokládané náklady (Kč)
Celkové náklady na lektory 2900
z toho Hodinová odměna pro 1 lektora včetně odvodů 450
Ubytování lektorů 0
Stravování a doprava lektorů 200
Počet lektorohodin = hodinová délka kurzu x počet lektorů 6
Náklady na zajištění prostor 280
Ubytování, stravování a doprava účastníků 0
z toho Doprava účastníků 0
Stravování a ubytování účastníků 0
Náklady na učební texty 128
z toho Příprava, překlad, autorská práva apod.. 0
Rozmnožení textů – počet stran :  128
Režijní náklady 1650
z toho Stravné a doprava organizátorů 100
Ubytování organizátorů 0
Poštovné, telefony 250
Doprava a pronájem techniky 300
Propagace 200
Ostatní náklady 200
Odměna organizátorům 600
Náklady celkem 4958
Poplatek za 1 účastníka - upraveno 250
Počet účastníků akce 20

Při organizaci akce na škole – zařízení objednavatele se rozpočet kurzu zvyšuje o cestovní náklady lektorů - organizátora.
Dopravu, stravu a nocleh si hradí účastníci sami. Tyto náklady by měly být minimální, protože kurz se koná zejména pro učitele z blízkého okolí.
Absolventi kurzu získají Potvrzení o účasti v kurzu. 

Přihláška na kurz:
Svou přihlášku můžete odesílat již nyní! Klikněte ZDE!

Zpět na seznam kurzů
Nahoru

Kurz 4: Jak z programu školy vytvořit školní kurikulum? 
aneb jak na školní kurikulum, školní vzdělávací program, cíle vzdělávání a klíčové kompetence.

Modul I. - návštěva ZŠ Táborská + návazná dílna (2x 4 hodiny)
Modul II. – dvoudílné pokračování (2x 4 hodiny)
Modul III. – návštěva ZŠ Táborská (1x 4 hodiny)
Modul IV. – evokační dílna (1x 4 hodiny)

1. Organizátor
Základní škola, Táborská 45, Praha 4, 140 00; tel.: 241029320, telfax.: 241029336; e-mail: vit.beran@zstaborska.cz
Garant -
Ing. Vít Beran, ředitel ZŠ Táborská, od roku 1992, učitelem na základní škole od roku 1982. Vedl kabinet biologie při OPS. V současnosti se aktivně podílí na práci pedagogických iniciativ. Je členem výkonného výboru Přátel angažovaného učení, člen Asociace základního školství ČR, OS Kritické myšlení a poradní komise pro základní vzdělávání – DVPP na MŠMT ČR. Publikuje. Aktivně působí v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a při ověřování a dotváření projektů pro základní školství. Je členem redakční rady Učitelských listů a editorské rady publikace Raadce učitele nakladatelství Raabe.
2. Obsah kurzu
Ve školách si umíme pojmenovat programy, které realizujeme. Pro vyučování si učitelé připravují učební – tematické plány. Budeme si umět sestavit školní kurikulum – školní vzdělávací program? Pomůže RVP při jeho sestavování? Jak vyvážit přenášení faktů a získávání dovedností, umíme to (nové metody a formy výuky, způsoby hodnocení - např. dovednosti, postoje) a co k tomu škola potřebuje? Jak se promítne nová hierarchie cílů a klíčových kompetencí do výuky a každodenního života školy? Jaké mají být nové oblasti obsahu? Co podstatného se dnes opomíjí, co bychom zařadili? Má být vzdělávaní alternativní, inovativní nebo efektivní? 
Co budou účastníci dělat sami: diskutovat, pracovat s cíly vzdělávání a s klíčovými kompetencemi, pracovat s oborovými kompetencemi pro svůj předmět, pojmenovávat program školy, uvědomovat si možnosti své i svých kolegů při učení se tvořit a pracovat podle školního vzdělávacího programu a školního kurikula.
Návštěva školy:
- představení programu školy;
- evaluace výchovně vzdělávacích procesů ve škole;
- plánování a projektování;
- zkušenosti z tvorby školního vzdělávacího programu;
- plánování;
- ZMĚNA ve škole;
- partnerství ve škole.
3. Charakteristika a cíl kurzu
Na příkladu konkrétní školy ukázat pozitiva i negativa, která s sebou přinesla tvorba školního vzdělávacího programu a školního kurikula. Interaktivní dílna má za cíl naučit účastníky hledat ve vlastní škole postupy, které pomohou při cestě od pojmenovávání programu školy k tvorbě školního kurikula a školního vzdělávacího programu. Budeme pracovat s celou řadou pojmů: životní - klíčová kompetence, oborové kompetence, oborové výstupy, pojmy, fakta, generalizace, Bloomova taxonomie, … Pokusíme se sestavit postup pro tvorbu školního kurikula. Ukázat pozitiva i negativa, která s sebou přináší tvorba školního programu, pracovat se SWOT analýzou. Účastníci budou dále reflektovat svou dosavadní zkušenost z práce, budou konzultovat navzájem své problémy a úspěchy, budou hledat řešení některých obecných problémů a podobně. 
4. Časový a místní plán
Seminář bude probíhat jako osmihodinový nebo čtyřhodinový.
Seminář se uskuteční ve spolupráci s místními organizátory – škola, PC, …
5. Výběr účastníků
Seminář je určen pro učitele a ředitele škol – ideálně nejméně čtyřčlené týmy z jedné školy. Počet účastníků semináře 20 - 30.
6. Plánované místo setkání
ZŠ Táborská nebo sborovna školy – učebna objednavatele 
7. Jmenný přehled lektorů s podrobnými informacemi o odborné praxi v oboru 
Kurzy povedou ředitelé škol, kteří se podíleli na tvorbě školního vzdělávacího programu:
- Ing. Vít Beran, ZŠ Táborská - Praha 4, ředitel školy, lektor PAU a PC, člen VVPAU, AZŠ ČR, OS Kritické myšlení a poradní komise pro DVPP na MŠMT ČR, přispěvatel pedagogických čtení nakladatelství Dr. Josef Raabe a pedagogických periodik
- Mgr. Jan Korda, ZŠ Lyčkovo náměstí - Praha 8, ředitel školy, lektor PC a akreditovaných kurzů, přispěvatel pedagogických čtení nakladatelství Dr. Josef Raabe a pedagogických periodik
8. Odborná garance, metodici a lektoři
Garant - Doc. PhDr. Vladimíra Spilková, Csc., Pedagogická fakulta UK Praha, vedoucí katedry primární pedagogiky, supervizor české pedagogiky a Ing. Vít Beran, ředitel ZŠ Táborská
9. Materiální, technické a finanční zabezpečení kurzu
Prostorové: základní škola - organizátor regionálního setkání.
Materiální potřeby: zabezpečí ZŠ Táborská 45, Praha 4 Nusle 
Technické zabezpečení: kurz je nenáročný na technické vybavení. Stačí běžná výbava školy.
Pracovní materiály (texty, přípravy, pracovní listy) – zabezpečí ZŠ Táborská
10. Vyhodnocení průběhu a účinnosti kurzu
K evaluaci kurzu použijeme: evaluační dotazník na závěr kurzu, produkty účastníků v kurzu, otázky účastníků.
11. Kalkulace předpokládaných nákladů (tabulka)
Finanční zabezpečení:
Náklady na kurz v délce 8 hodin –

Položka  Předpokládané náklady (Kč)
Celkové náklady na lektory 7440
z toho Hodinová odměna pro 1 lektora včetně odvodů 450
Ubytování lektorů 0
Stravování a doprava lektorů 240
Počet lektorohodin = hodinová délka kurzu x počet lektorů 16
Náklady na zajištění prostor 560
Ubytování, stravování a doprava účastníků 0
z toho Doprava účastníků 0
Stravování a ubytování účastníků 0
Náklady na učební texty 128
z toho Příprava, překlad, autorská práva apod.. 0
Rozmnožení textů – počet stran :  128
Režijní náklady 1650
z toho Stravné a doprava organizátorů 100
Ubytování organizátorů 0
Poštovné, telefony 250
Doprava a pronájem techniky 300
Propagace 200
Ostatní náklady 200
Odměna organizátorům 600
Náklady celkem 9778
Poplatek za 1 účastníka - upraveno 490
Počet účastníků akce 20

Náklady na kurz v délce 4 hodiny – 

Položka  Předpokládané náklady (Kč)
Celkové náklady na lektory 2900
z toho Hodinová odměna pro 1 lektora včetně odvodů 450
Ubytování lektorů 0
Stravování a doprava lektorů 200
Počet lektorohodin = hodinová délka kurzu x počet lektorů 6
Náklady na zajištění prostor 280
Ubytování, stravování a doprava účastníků 0
z toho Doprava účastníků 0
Stravování a ubytování účastníků 0
Náklady na učební texty 128
z toho Příprava, překlad, autorská práva apod.. 0
Rozmnožení textů – počet stran :  128
Režijní náklady 1650
z toho Stravné a doprava organizátorů 100
Ubytování organizátorů 0
Poštovné, telefony 250
Doprava a pronájem techniky 300
Propagace 200
Ostatní náklady 200
Odměna organizátorům 600
Náklady celkem 4958
Poplatek za 1 účastníka - upraveno 250
Počet účastníků akce 20

Při organizaci akce na škole – zařízení objednavatele se rozpočet kurzu zvyšuje o cestovní náklady lektorů - organizátora. 
Dopravu, stravu a nocleh si hradí účastníci sami. Tyto náklady by měly být minimální, protože kurz se koná zejména pro učitele z blízkého okolí.
Absolventi kurzu získají Potvrzení o účasti v kurzu. 

Přihláška na kurz:
Svou přihlášku můžete odesílat již nyní! Klikněte ZDE!

Zpět na seznam kurzů
Nahoru

Kurz 5: Autonomie školy a osobnost vedoucího pedagogického pracovníka (Lidé si ve škole vytvářejí podmínky pro tvorbu a realizaci projektu autonomní školy)

Modul I. – dvoudílné pokračování (2x 4 hodiny) s domácím úkolem – projekt „stínování“
Modul II. – evokační dílna (1x 4 hodiny)

1. Organizátor
Základní škola, Táborská 45, Praha 4, 140 00; tel.: 241029320, telfax.: 241029336; e-mail: vit.beran@zstaborska.cz
Garant -
Ing. Vít Beran, ředitel ZŠ Táborská, od roku 1992, učitelem na základní škole od roku 1982. Vedl kabinet biologie při OPS. V současnosti se aktivně podílí na práci pedagogických iniciativ. Je členem výkonného výboru Přátel angažovaného učení, člen Asociace základního školství ČR, OS Kritické myšlení a poradní komise pro základní vzdělávání – DVPP na MŠMT ČR. Publikuje. Aktivně působí v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a při ověřování a dotváření projektů pro základní školství. Je členem redakční rady Učitelských listů a editorské rady publikace Raadce učitele nakladatelství Raabe.
2. Obsah kurzu
Jak funguje vaše škola? Jakou roli v ní hraje žák, jakou učitel, ředitel, rodič, inspektor, …, ministerský úředník. Jaké kompetence mají jednotliví pracovníci školy, jaké rodiče a kde jsou žáci?
Jak mohou jednotliví lidé, skupiny – týmy vytvářet podmínky pro práci, rozvoj, změny ve škole?
Má vaše škola program – projekt školy – který dokážete ostatním přestavit? Funguje? Jak může program školy - školní kurikulum vzniknout? Jak může být realizován? Jak jej evaluovat? Jak informovat okolí školy? Jak vytvářet podmínky pro rozvoj a změny ve škole?
1. Představení modelu školy – práce ve skupinách tvořených z různě postavených lidí ve škole (ředitel, zástupce, učitel, rodič, inspekce, studenti, …), vytváření modelu školy a posteru vztahů, skupina komentuje, ostatní skupiny kladou dotazy. 
2. Práce po profesních skupinách – vytváření nového“virtuálního modelu“ – opakování postupu z bodu 1. Pojmenování kvalit vztahů, postojů a postavení lidí ve škole.
3. Práce v původních skupinách – zobecnění poznatků, vytvoření posteru ideálních vztahů
Co budou účastníci sami dělat: pracovat ve skupinách i samostatně, hospitovat, učit se metodě "stínování", …
Seminář se zabývá otázkou zjišťování kvality ve škole ve vazbě na vnitřní i vnější evaluaci. Co je to dobrá škola? Jaké jsou charakteristiky úspěšné školy? Účastníci se naučí realizovat autoevaluační projekt se zaměřením na 5 hlavních oblastí úspěšné školy (kurikulum - výsledky - klima školy - zdroje - management). Na závěr s využitím metody "stínování" se účastníci pokusí sestavit závěrečnou evaluační zprávu. Součástí jsou skripta a pracovní sešit pro všechny účastníky semináře.
3. Charakteristika a cíl setkání
- Zdokonalit dovednosti a znalosti účastníků semináře v oblasti vedení lidí - práce s lidskými zdroji. Představit ředitele školy ne jako mistra na dílně, ale jako ředitele-managera.
- Dále budou účastníci reflektovat svou dosavadní zkušenost z práce, budou konzultovat navzájem své problémy a úspěchy, budou hledat řešení některých obecných problémů a podobně.
- Na základě vymodelování a ztvárnění současné situace ve škole hledat efektivnější model pro život školy.
- Naučit účastníky semináře používat evaluačních a autoevaluačních metod, které pomohou zvýšit efektivitu organizace - školy a zdokonalí vedoucí pracovníky v oblasti vedení lidí, řízení pedagogického provozu školy a podobně. 
- Dále budou reflektovat svou dosavadní zkušenost z práce, budou konzultovat navzájem své problémy a úspěchy, budou hledat řešení některých obecných problémů a podobně.
4. Časový a místní plán
Seminář bude probíhat jako čtyřhodinový (Modul I.) nebo 8 hodinový s projektem „stínování“ na vybrané partnerské škole.
Seminář se uskuteční i ve spolupráci s místními organizátory dle jejich specifikace.
5. Výběr účastníků
Seminář je určen pro zástupce ředitelů a ředitele škol. Počet účastníků semináře 20.
6. Plánované místo setkání
ZŠ Táborská nebo sborovna školy – učebna objednavatele 
7. Jmenný přehled lektorů s podrobnými informacemi o odborné praxi v oboru 
Kurzy povedou ředitelé škol s dlouholetou zkušeností při zavádění školního kurikula.
- Ing. Vít Beran, ZŠ Táborská - Praha 4, ředitel školy, lektor PAU a PC, člen VVPAU, AZŠ ČR, OS Kritické myšlení a poradní komise pro DVPP na MŠMT ČR, přispěvatel pedagogických čtení nakladatelství Dr. Josef Raabe a pedagogických periodik
- Mgr. Jan Korda, ZŠ Lyčkovo náměstí - Praha 8, ředitel školy, lektor PC a akreditovaných kurzů, přispěvatel pedagogických čtení nakladatelství Dr. Josef Raabe a pedagogických periodik
- Mgr. Michal Černý - ZŠ Klánovice, ředitel školy, lektor a přispěvatel pedagogických čtení
8. Odborná garance, metodici a lektoři
Garant - Doc. PhDr. Vladimíra Spilková, Csc., Pedagogická fakulta UK Praha, vedoucí katedry primární pedagogiky, supervizor české pedagogiky a Ing. Vít Beran, ředitel ZŠ Táborská
9. Materiální, technické a finanční zabezpečení kurzu
Prostorové: základní škola - organizátor regionálního setkání.
Materiální: potřeby zabezpečí ZŠ Táborská 45, Praha 4 Nusle 
Technické zabezpečení: kurz je nenáročný na technické vybavení. Je třeba flipchart a zpětný projektor, který je buď v místech konání, nebo ho dovezou pracovníci ZŠ Táborská.
Pracovní materiály (texty, přípravy, pracovní listy) – zabezpečí ZŠ Táborská
10. Vyhodnocení průběhu a účinnosti kurzu
K evaluaci kurzu použijeme: evaluační dotazník na závěr kurzu, produkty účastníků v kurzu, otázky účastníků.
11. Kalkulace předpokládaných nákladů (tabulka)
Finanční zabezpečení:
Náklady na kurz v délce 8 hodin –

Položka  Předpokládané náklady (Kč)
Celkové náklady na lektory 7440
z toho Hodinová odměna pro 1 lektora včetně odvodů 450
Ubytování lektorů 0
Stravování a doprava lektorů 240
Počet lektorohodin = hodinová délka kurzu x počet lektorů 16
Náklady na zajištění prostor 560
Ubytování, stravování a doprava účastníků 0
z toho Doprava účastníků 0
Stravování a ubytování účastníků 0
Náklady na učební texty 128
z toho Příprava, překlad, autorská práva apod.. 0
Rozmnožení textů – počet stran :  128
Režijní náklady 1650
z toho Stravné a doprava organizátorů 100
Ubytování organizátorů 0
Poštovné, telefony 250
Doprava a pronájem techniky 300
Propagace 200
Ostatní náklady 200
Odměna organizátorům 600
Náklady celkem 9778
Poplatek za 1 účastníka - upraveno 490
Počet účastníků akce 20

Náklady na kurz v délce 4 hodiny – 

Položka  Předpokládané náklady (Kč)
Celkové náklady na lektory 2900
z toho Hodinová odměna pro 1 lektora včetně odvodů 450
Ubytování lektorů 0
Stravování a doprava lektorů 200
Počet lektorohodin = hodinová délka kurzu x počet lektorů 6
Náklady na zajištění prostor 280
Ubytování, stravování a doprava účastníků 0
z toho Doprava účastníků 0
Stravování a ubytování účastníků 0
Náklady na učební texty 128
z toho Příprava, překlad, autorská práva apod.. 0
Rozmnožení textů – počet stran :  128
Režijní náklady 1650
z toho Stravné a doprava organizátorů 100
Ubytování organizátorů 0
Poštovné, telefony 250
Doprava a pronájem techniky 300
Propagace 200
Ostatní náklady 200
Odměna organizátorům 600
Náklady celkem 4958
Poplatek za 1 účastníka - upraveno 250
Počet účastníků akce 20

Při organizaci akce na škole – zařízení objednavatele se rozpočet kurzu zvyšuje o cestovní náklady lektorů - organizátora.
Dopravu, stravu a nocleh si hradí účastníci sami. Tyto náklady by měly být minimální, protože kurz se koná zejména pro učitele z blízkého okolí.
Absolventi kurzu získají Potvrzení o účasti v kurzu. 

Přihláška na kurz:
Svou přihlášku můžete odesílat již nyní! Klikněte ZDE!


Zpět na seznam kurzů
Nahoru

Kurz 6: Neue Tendenzen im Deutschunterricht - metodický kurz němčiny

1. Organizátor:
Základní škola, Táborská 45, Praha 4, 140 00; tel.: 241029320, tel./fax: 241029336; e-mail: vit.beran@zstaborska.cz
Garant: 
Ing. Vít Beran, ředitel ZŠ Táborská, od roku 1992, učitelem na základní škole od roku 1982. Vedl kabinet biologie při OPS. V současnosti se aktivně podílí na práci pedagogických iniciativ. Je členem výkonného výboru Přátel angažovaného učení, člen Asociace základního školství ČR, OS Kritické myšlení a poradní komise pro základní vzdělávání – DVPP na MŠMT ČR. Publikuje. Aktivně působí v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a při ověřování a dotváření projektů pro základní školství. Je členem redakční rady Učitelských listů a editorské rady publikace Raadce učitele nakladatelství Raabe.
2. Obsah kurzu
Dlouhodobý kurz zaměřený na jazykové zdokonalení, zkvalitnění didaktické připravenosti a rozšíření poznatků pomůže učitelům dostat se z každodenní školní rutiny do prostředí inspirace. Kurz rozšíří dovednosti při využívání moderních vyučovacích forem, námětů pro projektovou práci, využívání reálií německy mluvících zemí, aktivity pro rozvoj všech jazykových dovedností. Účastníci získají zajímavé pracovní materiály. 
3. Charakteristika a cíl setkání
Účastníci se seznámí s rozvojem komunikativních dovedností na základě různých aktivit (práce s autentickým textem, obrázkem, videem). Na praktických příkladech najdou inspiraci k využití nových tendencí ve výuce německého jazyka.
4. Časový a místní plán
Kurz bude probíhat jako dvacetihodinový. Tedy 5 - 10 setkání po 2 - 4 hodinách.
Seminář se uskuteční ve spolupráci s místními organizátory.
5. Výběr účastníků
Seminář je určen pro vyučující Nj na ZŠ a v nižších třídách víceletého gymnázia. Počet účastníků semináře 20.
6. Plánované místo setkání
ZŠ Táborská nebo sborovna školy – učebna objednavatele 
7. Jmenný přehled lektorů s podrobnými informacemi o odborné praxi v oboru 
Kurzy povede učitelka německého jazyka s dlouholetou praxí lektora PC.
- Mgr. Helena Suchánková, ZŠ Táborská, učitelka, lektorka PC
8. Odborná garance, metodici a lektoři
Garant - Doc. PhDr. Vladimíra Spilková, Csc., Pedagogická fakulta UK Praha, vedoucí katedry primární pedagogiky, supervizor české pedagogiky a Bc. Veronika Fleischmannová-Kordová, ředitelka soukromé jazykové školy „Step by Step“, editorka německého projektu nakladatelství Dr. Josef Raabe.
9. Materiální, technické a finanční zabezpečení kurzu
Prostorové: základní škola - organizátor regionálního setkání.
Materiální potřeby zabezpečí ZŠ Táborská 45, Praha 4 Nusle 
Technické zabezpečení: kurz je nenáročný na technické vybavení. Stačí běžná výbava školy. 
Pracovní materiály (texty, přípravy, pracovní listy) – zabezpečí ZŠ Táborská
10. Vyhodnocení průběhu a účinnosti kurzu
K evaluaci kurzu použijeme: evaluační dotazník na závěr kurzu, produkty účastníků v kurzu, otázky účastníků.
11. Kalkulace předpokládaných nákladů (tabulka):
Finanční zabezpečení:
Náklady na kurz v délce 20 hodin -

Položka  Předpokládané náklady (Kč)
Celkové náklady na lektory 7000
z toho Hodinová odměna pro 1 lektora včetně odvodů 400
Ubytování lektorů 0
Stravování a doprava lektorů 600
Počet lektorohodin = hodinová délka kurzu x počet lektorů 16
Náklady na zajištění prostor 1400
Ubytování, stravování a doprava účastníků 0
z toho Doprava účastníků 0
Stravování a ubytování účastníků 0
Náklady na učební texty 320
z toho Příprava, překlad, autorská práva apod.. 0
Rozmnožení textů – počet stran :  320
Režijní náklady 1650
z toho Stravné a doprava organizátorů 100
Ubytování organizátorů 0
Poštovné, telefony 250
Doprava a pronájem techniky 300
Propagace 200
Ostatní náklady 200
Odměna organizátorům 600
Náklady celkem 10370
Poplatek za 1 účastníka - upraveno 600
Počet účastníků akce 20

Při organizaci akce na škole – zařízení objednavatele se rozpočet kurzu zvyšuje o cestovní náklady lektorů - organizátora.
Dopravu, stravu a nocleh si hradí účastníci sami. Tyto náklady by měly být minimální, protože kurz se koná zejména pro učitele z blízkého okolí.
Absolventi kurzu získají Potvrzení o účasti v kurzu. 

Přihláška na kurz:
Svou přihlášku můžete odesílat již nyní! Klikněte ZDE!


Zpět na seznam kurzů
Nahoru

Kurz 7: Hodnocení a sebehodnocení

1. Organizátor
Základní škola, Táborská 45, Praha 4, 140 00; tel.: 241029320, tel./fax: 241029336; e-mail: vit.beran@zstaborska.cz
Garant - 
Ing. Vít Beran, ředitel ZŠ Táborská, od roku 1992, učitelem na základní škole od roku 1982. Vedl kabinet biologie při OPS. V současnosti se aktivně podílí na práci pedagogických iniciativ. Je členem výkonného výboru Přátel angažovaného učení, člen Asociace základního školství ČR, OS Kritické myšlení a poradní komise pro základní vzdělávání – DVPP na MŠMT ČR. Publikuje. Aktivně působí v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a při ověřování a dotváření projektů pro základní školství. Je členem redakční rady Učitelských listů a editorské rady publikace Raadce učitele nakladatelství Raabe.
2. Obsah kurzu
Jako učitelé se jistě zamýšlíme nad otázkou, co by mělo žákovi přinést naše hodnocení. Za dobrý výkon chceme pochválit, za špatný pokárat, protože jsme přesvědčeni, že to bude žáka motivovat k další práci. Zároveň mu chceme poskytnout informaci o tom, jak vyhověl našim požadavkům, jak zvládl dané učivo a jaké jsou jeho silné a slabé stránky ve výukové oblasti. Chceme, aby si z našeho hodnocení vzal ponaučení, tj. aby se postupně naučil nahlížet diferencovaně a kriticky na své pracovní postupy a výsledky práce a na základě tohoto sebehodnocení vyvíjel aktivitu směřovanou k intelektovému a osobnostnímu růstu. Porovnáme zkušenosti z jiných škol i zemí.
3. Cíl vzdělávací akce
V průběhu dílny se zamyslíme nad efektivitou různých způsobů hodnocení. Na vlastním výtvoru budeme společně modelovat to, jak bychom ve škole mohli žáky hodnotit a objevíme:
• jaké pozitivní účinky může mít tzv.popisný hodnotící jazyk na výsledky žáků, na jejich vlastní dovednost odhalovat a překonávat chyby a výukové nedostatky
• jak prakticky aplikovat popisný jazyk při hodnocení konkrétních prací žáků,
• jak prostřednictvím popisného jazyka vést žáky k sebehodnocení.
4. Časový a místní plán
Seminář bude probíhat jako 
a) čtyřhodinový:
b) osmihodinový
Seminář se uskuteční ve spolupráci s místními organizátory.
5. Výběr účastníků
Seminář je určen pro všechny učitele na ZŠ. Počet účastníků semináře 20.
6. Plánované místo setkání
ZŠ Táborská nebo sborovna školy – učebna objednavatele 
7. Jmenný přehled lektorů s podrobnými informacemi o odborné praxi v oboru 
Kurzy povedou odborníci, kteří organizovali v minulých letech podobná setkání ve spolupráci s vysokoškolskými učiteli Pedagogické fakulty UK Praha.
Mgr. Jiřina Stang, psycholožka PPP Český Krumlov
Mgr. Šárka Miková, psycholožka PPP Český Krumlov
RNDr. Jana Straková, lektorka kurzů zaměřených na evaluaci, šéfredaktorka periodika „Moderní vyučování“
8. Odborná garance, metodici a lektoři
Garant - Doc. PhDr. Vladimíra Spilková, Csc., Pedagogická fakulta UK Praha, vedoucí katedry primární pedagogiky, supervizor české pedagogiky a PhDr. Masáková, ředitelka PPP Praha 2
9. Materiální, technické a finanční zabezpečení kurzu
Prostorové: základní škola - organizátor regionálního setkání.
Materiální potřeby zabezpečí ZŠ Táborská 45, Praha 4 Nusle 
Technické zabezpečení: kurz je nenáročný na technické vybavení. Stačí běžná výbava školy. 
Pracovní materiály (texty, přípravy, pracovní listy) – zabezpečí ZŠ Táborská
10. Vyhodnocení průběhu a účinnosti kurzu
K evaluaci kurzu použijeme: evaluační dotazník na závěr kurzu, produkty účastníků v kurzu, otázky účastníků.
11. Kalkulace předpokládaných nákladů (tabulka)
Finanční zabezpečení:
Náklady na kurz v délce 4 hodin - 

Položka  Předpokládané náklady (Kč)
Celkové náklady na lektory 6000
z toho Hodinová odměna pro 1 lektora včetně odvodů 500
Ubytování lektorů 0
Stravování a doprava lektorů 3000
Počet lektorohodin = hodinová délka kurzu x počet lektorů 6
Náklady na zajištění prostor 280
Ubytování, stravování a doprava účastníků 0
z toho Doprava účastníků 0
Stravování a ubytování účastníků 0
Náklady na učební texty 128
z toho Příprava, překlad, autorská práva apod.. 0
Rozmnožení textů – počet stran :  128
Režijní náklady 1650
z toho Stravné a doprava organizátorů 100
Ubytování organizátorů 0
Poštovné, telefony 250
Doprava a pronájem techniky 300
Propagace 200
Ostatní náklady 200
Odměna organizátorům 600
Náklady celkem 8058
Poplatek za 1 účastníka - upraveno 400
Počet účastníků akce 20

Náklady na kurz v délce 8 hodin -

Položka  Předpokládané náklady (Kč)
Celkové náklady na lektory 14000
z toho Hodinová odměna pro 1 lektora včetně odvodů 500
Ubytování lektorů 0
Stravování a doprava lektorů 6000
Počet lektorohodin = hodinová délka kurzu x počet lektorů 16
Náklady na zajištění prostor 560
Ubytování, stravování a doprava účastníků 0
z toho Doprava účastníků 0
Stravování a ubytování účastníků 0
Náklady na učební texty 128
z toho Příprava, překlad, autorská práva apod.. 0
Rozmnožení textů – počet stran :  128
Režijní náklady 1650
z toho Stravné a doprava organizátorů 100
Ubytování organizátorů 0
Poštovné, telefony 250
Doprava a pronájem techniky 300
Propagace 200
Ostatní náklady 200
Odměna organizátorům 600
Náklady celkem 16338
Poplatek za 1 účastníka - upraveno 680
Počet účastníků akce 20

Při organizaci akce na škole – zařízení objednavatele se rozpočet kurzu zvyšuje o cestovní náklady lektorů - organizátora. 
Dopravu, stravu a nocleh si hradí účastníci sami. Tyto náklady by měly být minimální, protože kurz se koná zejména pro učitele z blízkého okolí.
Absolventi kurzu získají Potvrzení o účasti v kurzu. 

Přihláška na kurz:
Svou přihlášku můžete odesílat již nyní! Klikněte ZDE!

Zpět na seznam kurzů
Nahoru

Kurz 8: Slovní hodnocení a sebehodnocení žáka

1. Organizátor:
Základní škola, Táborská 45, Praha 4, 140 00; tel.: 241029320, tel./fax: 241029336; e-mail: vit.beran@zstaborska.cz
Garant –
Ing. Vít Beran, ředitel ZŠ Táborská, od roku 1992, učitelem na základní škole od roku 1982. Vedl kabinet biologie při OPS. V současnosti se aktivně podílí na práci pedagogických iniciativ. Je členem výkonného výboru Přátel angažovaného učení, člen Asociace základního školství ČR, OS Kritické myšlení a poradní komise pro základní vzdělávání – DVPP na MŠMT ČR. Publikuje. Aktivně působí v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a při ověřování a dotváření projektů pro základní školství. Je členem redakční rady Učitelských listů a editorské rady publikace Raadce učitele nakladatelství Raabe.
2. Obsah kurzu
Dílna je rozdělena na teoretickou a praktickou část. 
První část je zaměřena na charakteristiku slovního hodnocení a sebehodnocení žáků:
- rozdíly hodnocení – klasifikace, 
- proč slovně hodnotíme, 
- co je slovní hodnocení, co funkci slovního hodnocení neplní, 
- jak slovně hodnotíme - hodnocení průběžné (hodnotící výrok)
- hodnocení závěrečné (obsah a forma vysvědčení)
- portfolio a jeho využití, 
- jak vést žáky k sebehodnocení, týdenní plán nebo žákovská knížka jako pomůcka k sebehodnocení.
Druhá část je podložena ukázkami týdenních plánů, portfolií, slovních hodnocení na vysvědčení a ukázkami písemného průběžného hodnocení. Pokusíme se vyvodit, jaký dopad má slovní hodnocení na žáky, na učitele i na rodiče. Budeme diskutovat o nutnosti změny pojetí výuky v závislosti na hodnocení, o otázkách, kdy se pro slovní hodnocení rozhodnout, jak žáky sledovat v průběhu školního roku, jak žáky motivovat bez známek, jak informovat rodiče bez využití známek. Podle zájmu posluchačů můžeme hovořit i o tvorbě vysvědčení a kompetencích žáků, které slovní hodnocení umožňuje hodnotit. 
3. Cíl vzdělávací akce
- účastníci získají ucelený pohled na hodnocení
- účastníci se seznámí s výhodami a nevýhodami slovního hodnocení
- účastníci porovnají klady a zápory jednotlivých metod hodnocení
- účastníci se naučí psát slovní hodnocení
4. Časový a místní plán
Seminář bude probíhat jako čtyřhodinový:
Seminář se uskuteční ve spolupráci s místními organizátory.
5. Výběr účastníků
Seminář je určen pro učitele na 1. stupni ZŠ a třídní učitele na 2. stupni ZŠ. Počet účastníků semináře 20.
6. Plánované místo setkání
ZŠ Táborská nebo sborovna školy – učebna objednavatele 
7. Jmenný přehled lektorů s podrobnými informacemi o odborné praxi v oboru 
Kurzy povedou ředitelé škol s dlouholetou zkušeností při zavádění školního kurikula.
- Mgr. Pavel Škramlík, soukromé ZŠ Litvínov, ředitel školy, lektor PAU a PC, přispěvatel pedagogických čtení nakladatelství Dr. Josef Raabe a pedagogických periodik
- Mgr. Jan Korda, ZŠ Lyčkovo náměstí - Praha 8, ředitel školy, lektor PC a akreditovaných kurzů, přispěvatel pedagogických čtení nakladatelství Dr. Josef Raabe a pedagogických periodik
- Ing. Vít Beran, ZŠ Táborská - Praha 4, ředitel školy, lektor PAU a PC, člen VVPAU, AZŠ ČR, OS Kritické myšlení a poradní komise pro DVPP na MŠMT ČR, přispěvatel pedagogických čtení nakladatelství Dr. Josef Raabe a pedagogických periodik
8. Odborná garance, metodici a lektoři
Garant - Doc. PhDr. Vladimíra Spilková, Csc., Pedagogická fakulta UK Praha, vedoucí katedry primární pedagogiky, supervizor české pedagogiky a Ing. Vít Beran, ředitel ZŠ Táborská
9. Materiální, technické a finanční zabezpečení kurzu
Prostorové: základní škola - organizátor regionálního setkání.
Materiální potřeby zabezpečí ZŠ Táborská 45, Praha 4 Nusle 
Technické zabezpečení: kurz je nenáročný na technické vybavení. Stačí běžná výbava školy. 
Pracovní materiály (texty, přípravy, pracovní listy) – zabezpečí ZŠ Táborská
10. Vyhodnocení průběhu a účinnosti kurzu
K evaluaci kurzu použijeme: evaluační dotazník na závěr kurzu, produkty účastníků v kurzu, otázky účastníků.
11. Kalkulace předpokládaných nákladů (tabulka)
Finanční zabezpečení:
Náklady na kurz v délce 4 hodiny – 

Položka  Předpokládané náklady (Kč)
Celkové náklady na lektory 2900
z toho Hodinová odměna pro 1 lektora včetně odvodů 450
Ubytování lektorů 0
Stravování a doprava lektorů 200
Počet lektorohodin = hodinová délka kurzu x počet lektorů 6
Náklady na zajištění prostor 280
Ubytování, stravování a doprava účastníků 0
z toho Doprava účastníků 0
Stravování a ubytování účastníků 0
Náklady na učební texty 128
z toho Příprava, překlad, autorská práva apod.. 0
Rozmnožení textů – počet stran :  128
Režijní náklady 1650
z toho Stravné a doprava organizátorů 100
Ubytování organizátorů 0
Poštovné, telefony 250
Doprava a pronájem techniky 300
Propagace 200
Ostatní náklady 200
Odměna organizátorům 600
Náklady celkem 4958
Poplatek za 1 účastníka - upraveno 250
Počet účastníků akce 20

Při organizaci akce na škole – zařízení objednavatele se rozpočet kurzu zvyšuje o cestovní náklady lektorů - organizátora. 
Dopravu, stravu a nocleh si hradí účastníci sami. Tyto náklady by měly být minimální, protože kurz se koná zejména pro učitele z blízkého okolí.
Absolventi kurzu získají Potvrzení o účasti v kurzu. 

Přihláška na kurz:
Svou přihlášku můžete odesílat již nyní! Klikněte ZDE!


Zpět na seznam kurzů
Nahoru

Kurz 9: Dramatická výchova ve vyučování
A/ Dramatická hra, dramatické cvičení jako cesta k prožitkovému učení.
B/ Jak zrychlit pomalé a zpomalit rychlé: využití prvků tvořivé dramatiky při práci s integrovaným kolektivem.
C/ Strukturované školní drama

1. Organizátor:
Základní škola, Táborská 45, Praha 4, 140 00; tel.: 241029320, tel./fax: 241029336; e-mail: vit.beran@zstaborska.cz
Garant –
Ing. Vít Beran, ředitel ZŠ Táborská, od roku 1992, učitelem na základní škole od roku 1982. Vedl kabinet biologie při OPS. V současnosti se aktivně podílí na práci pedagogických iniciativ. Je členem výkonného výboru Přátel angažovaného učení, člen Asociace základního školství ČR, OS Kritické myšlení a poradní komise pro základní vzdělávání – DVPP na MŠMT ČR. Publikuje. Aktivně působí v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a při ověřování a dotváření projektů pro základní školství. Je členem redakční rady Učitelských listů a editorské rady publikace Raadce učitele nakladatelství Raabe.
2. Obsah kurzu
Dramatická výchova, především strukturované (školní) drama, dává žákům možnost získat skutečnou, vlastní, nezprostředkovanou zkušenost. Jedná se tedy o komplexní učení, kterého se účastní celá osobnost. 
A/ Seznámení s elementárními dramatickými cvičeními a hrami, které může pedagog využít pro osobnostně-estetický rozvoj dětí, posílení vzájemné empatie ve skupině a pro prohloubení schopnosti vnímat daný prostor.
Hry na fixaci jmen ve skupině, práce v kruhu, kruh - jako fenomén, cvičení na prohlubování skupinové empatie, práce s prostorem, cvičení a hry s předměty, práce ve dvojicích – partnerství, práce s většími tématickými celky /čas, Afrika,kameny atd./, využití hudby při realizaci dramatických her a cvičeních.
B/ Praktická ukázka využití dramatických cvičení a her při posilování sociální komunikace v integrovaném kolektivu a při motivování integrovaného dítěte. Zaměření na rozvoj problematických schopností dítěte s LMD. Cvičení a hry na rozvoj: orientace v čase, prostorové orientace, práce s literárním textem, relaxační a oddechová cvičení. 
C/ V praktické dílně zaměřené na metody dramatické výchovy se budeme věnovat možnostem jejich využití při práci s pohádkou. Soustředíme se také na postupy strukturovaného (školního) dramatu a možnosti jejich využití při práci s žáky nižších tříd. Předchozí zkušenost účastníků dílny s dramatickou výchovou není třeba.
3. Cíl vzdělávací akce
Pochopení, že dramatická výchova by měla být důležitou součástí moderních osnov škol. Účastníci získají praktické nápady a zkušenosti do hodin dramatické výchovy. Seznámí se širokou škálou dramatických her a cvičení, které je možné využít při práci s dětským kolektivem a díky nimž je možné zvýšit atraktivitu výuky a herních činností pro děti samotné.
4. Časový a místní plán
Seminář bude probíhat jako čtyřdenní po 8 hodinách:
Seminář se uskuteční ve spolupráci s místními organizátory.
5. Výběr účastníků
Seminář je určen pro učitele ZŠ, bude modifikován pro učitele v MŠ a na 1. a 2. stupni ZŠ. Počet účastníků semináře maximálně 20.
6. Plánované místo setkání
ZŠ Táborská nebo sborovna školy – učebna objednavatele 
7. Jmenný přehled lektorů s podrobnými informacemi o odborné praxi v oboru 
Kurzy povedou špičkoví lektoři s dlouholetou lektorskou zkušeností nejen v oblasti tvořivé a školní dramatiky:
- Mgr. Radka Svobodová, Pedagogická fakulta UK Praha
- Mgr. Radek Marušák, Pedagogická fakulta UK Praha
- Mgr. Irena Holemá, ZŠ Táborská a Pedagogická fakulta UK Praha
8. Odborná garance, metodici a lektoři
Garant - Doc. PhDr. Vladimíra Spilková, Csc., Pedagogická fakulta UK Praha, vedoucí katedry primární pedagogiky, supervizor české pedagogiky a RNDr. Zuzana Pipková, lektorka kurzů dramatické výchovy a zástupce ředitele na ZŠ Lyčkovo náměstí
9. Materiální, technické a finanční zabezpečení kurzu
Prostorové: základní škola - organizátor regionálního setkání.
Materiální potřeby zabezpečí ZŠ Táborská 45, Praha 4 Nusle 
Technické zabezpečení: kurz je nenáročný na technické vybavení. Stačí běžná výbava školy. 
Pracovní materiály (texty, přípravy, pracovní listy) – zabezpečí ZŠ Táborská
10. Vyhodnocení průběhu a účinnosti kurzu
K evaluaci kurzu použijeme: evaluační dotazník na závěr kurzu, produkty účastníků v kurzu, otázky účastníků.
11. Kalkulace předpokládaných nákladů (tabulka)
Finanční zabezpečení:
Náklady na kurz v délce 32 hodin -

Položka  Předpokládané náklady (Kč)
Celkové náklady na lektory 9200
z toho Hodinová odměna pro 1 lektora včetně odvodů 500
Ubytování lektorů 0
Stravování a doprava lektorů 1200
Počet lektorohodin = hodinová délka kurzu x počet lektorů 16
Náklady na zajištění prostor 2800
Ubytování, stravování a doprava účastníků 0
z toho Doprava účastníků 0
Stravování a ubytování účastníků 0
Náklady na učební texty 384
z toho Příprava, překlad, autorská práva apod.. 0
Rozmnožení textů – počet stran :  384
Režijní náklady 1650
z toho Stravné a doprava organizátorů 100
Ubytování organizátorů 0
Poštovné, telefony 250
Doprava a pronájem techniky 300
Propagace 200
Ostatní náklady 200
Odměna organizátorům 600
Náklady celkem 14034
Poplatek za 1 účastníka - upraveno 980
Počet účastníků akce 16

Při organizaci akce na škole – zařízení objednavatele se rozpočet kurzu zvyšuje o cestovní náklady lektorů - organizátora.
Dopravu, stravu a nocleh si hradí účastníci sami. Tyto náklady by měly být minimální, protože kurz se koná zejména pro učitele z blízkého okolí.
Absolventi kurzu získají Potvrzení o účasti v kurzu. 

Přihláška na kurz:
Svou přihlášku můžete odesílat již nyní! Klikněte ZDE!


Zpět na seznam kurzů
Nahoru

Kurz 10: Třídní management

1. Organizátor
Základní škola, Táborská 45, Praha 4, 140 00; tel.: 241029320, tel./fax: 241029336; e-mail: vit.beran@zstaborska.cz
Garant -
Ing. Vít Beran, ředitel ZŠ Táborská, od roku 1992, učitelem na základní škole od roku 1982. Vedl kabinet biologie při OPS. V současnosti se aktivně podílí na práci pedagogických iniciativ. Je členem výkonného výboru Přátel angažovaného učení, člen Asociace základního školství ČR, OS Kritické myšlení a poradní komise pro základní vzdělávání – DVPP na MŠMT ČR. Publikuje. Aktivně působí v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a při ověřování a dotváření projektů pro základní školství. Je členem redakční rady Učitelských listů a editorské rady publikace Raadce učitele nakladatelství Raabe.
2. Obsah kurzu
Dílna je postavena na vzájemné komunikaci lektora a posluchačů. Očekává se vstřícnost k netradičním formám výuky. 
Nosným tématem je, jak prezentovat kvalitní práci učitele rodičům, kolegům i veřejnosti. Okruhy k diskusi se dají shrnout do těchto bodů:
Komunikace s rodiči: netradiční třídní schůzky, konzultace (učitel, žák, rodič), ukázková hodina, společné akce, ankety pro rodiče, týdenní plán jako pravidelná forma komunikace s rodiči, roční projekty. 
Komunikace s vedením školy: prezentování třídních akcí, pozvánky do vyučování, výroční zprávy třídy.
Komunikace s kolegy: vzájemné hospitace, diskusní setkávání, mezitřídní hry a soutěže.
Komunikace s veřejností: prezentování se v mediích, vystoupení třídy, oslovování sponzorů, psaní grantů.
3. Cíl vzdělávací akce
- Účastníci dílny obdrží ukázky týdenních plánů, ankety pro rodiče, motivační dopis dětem na začátku školního roku, 
- účastníci se navzájem obohatí o nápady při komunikovaní s okolí třídy,
- účastníci se naučí prodávat svoji práci ve třídě 
4. Časový a místní plán
Seminář bude probíhat jako čtyřhodinový:
Seminář se uskuteční ve spolupráci s místními organizátory.
5. Výběr účastníků
Seminář je určen pro učitele na 1. stupni ZŠ a třídní učitele na 2. stupni ZŠ. Počet účastníků semináře 20.
6. Plánované místo setkání
ZŠ Táborská nebo sborovna školy – učebna objednavatele 
7. Jmenný přehled lektorů s podrobnými informacemi o odborné praxi v oboru 
Kurzy povedou ředitelé škol s dlouholetou zkušeností při zavádění školního kurikula.
- Mgr. Pavel Škramlík, soukromé ZŠ Litvínov, ředitel školy, lektor PAU a PC, přispěvatel pedagogických čtení nakladatelství Dr. Josef Raabe a pedagogických periodik
- Mgr. Jan Korda, ZŠ Lyčkovo náměstí - Praha 8, ředitel školy, lektor PC a akreditovaných kurzů, přispěvatel pedagogických čtení nakladatelství Dr. Josef Raabe a pedagogických periodik
8. Odborná garance, metodici a lektoři
Garant - Doc. PhDr. Vladimíra Spilková, Csc., Pedagogická fakulta UK Praha, vedoucí katedry primární pedagogiky, supervizor české pedagogiky a Ing. Vít Beran, ředitel ZŠ Táborská
9. Materiální, technické a finanční zabezpečení kurzu
Prostorové: základní škola - organizátor regionálního setkání.
Materiální potřeby zabezpečí ZŠ Táborská 45, Praha 4 Nusle 
Technické zabezpečení: kurz je nenáročný na technické vybavení. Stačí běžná výbava školy. 
Pracovní materiály (texty, přípravy, pracovní listy) – zabezpečí ZŠ Táborská
10. Vyhodnocení průběhu a účinnosti kurzu
K evaluaci kurzu použijeme: evaluační dotazník na závěr kurzu, produkty účastníků v kurzu, otázky účastníků.
11. Kalkulace předpokládaných nákladů (tabulka)
Finanční zabezpečení:
Náklady na kurz v délce 4 hodiny – 

Položka  Předpokládané náklady (Kč)
Celkové náklady na lektory 2900
z toho Hodinová odměna pro 1 lektora včetně odvodů 450
Ubytování lektorů 0
Stravování a doprava lektorů 200
Počet lektorohodin = hodinová délka kurzu x počet lektorů 6
Náklady na zajištění prostor 280
Ubytování, stravování a doprava účastníků 0
z toho Doprava účastníků 0
Stravování a ubytování účastníků 0
Náklady na učební texty 128
z toho Příprava, překlad, autorská práva apod.. 0
Rozmnožení textů – počet stran :  128
Režijní náklady 1650
z toho Stravné a doprava organizátorů 100
Ubytování organizátorů 0
Poštovné, telefony 250
Doprava a pronájem techniky 300
Propagace 200
Ostatní náklady 200
Odměna organizátorům 600
Náklady celkem 4958
Poplatek za 1 účastníka - upraveno 250
Počet účastníků akce 20

Při organizaci akce na škole – zařízení objednavatele se rozpočet kurzu zvyšuje o cestovní náklady lektorů - organizátora.
Dopravu, stravu a nocleh si hradí účastníci sami. Tyto náklady by měly být minimální, protože kurz se koná zejména pro učitele z blízkého okolí.
Absolventi kurzu získají Potvrzení o účasti v kurzu. 

Přihláška na kurz:
Svou přihlášku můžete odesílat již nyní! Klikněte ZDE!


Zpět na seznam kurzů

Nahoru

Kurz 11: Rodiče – partneři, nepřátelé nebo kamarádi

1. Organizátor
Základní škola, Táborská 45, Praha 4, 140 00; tel.: 241029320, tel./fax: 241029336; e-mail: vit.beran@zstaborska.cz
Garant -
Ing. Vít Beran, ředitel ZŠ Táborská, od roku 1992, učitelem na základní škole od roku 1982. Vedl kabinet biologie při OPS. V současnosti se aktivně podílí na práci pedagogických iniciativ. Je členem výkonného výboru Přátel angažovaného učení, člen Asociace základního školství ČR, OS Kritické myšlení a poradní komise pro základní vzdělávání – DVPP na MŠMT ČR. Publikuje. Aktivně působí v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a při ověřování a dotváření projektů pro základní školství. Je členem redakční rady Učitelských listů a editorské rady publikace Raadce učitele nakladatelství Raabe.
2. Obsah kurzu
Jak by měl učitel jednat s různými typy rodičů? Rázně, laskavě, s odstupem, s pochopením? Dílna nabízí trochu teorie o osobnostních typech a více praktických cvičení jak vyjít s rodiči.
3. Cíl vzdělávací akce
- získání praktických dovedností jak komunikovat s rodiči
4. Časový a místní plán
Seminář bude probíhat jako tříhodinový:
Seminář se uskuteční ve spolupráci s místními organizátory.
5. Výběr účastníků
Seminář je určen pro učitele na 1. stupni ZŠ a třídní učitele na 2. stupni ZŠ. Počet účastníků semináře 20.
6. Plánované místo setkání
ZŠ Táborská nebo sborovna školy – učebna objednavatele 
7. Jmenný přehled lektorů s podrobnými informacemi o odborné praxi v oboru: 
Kurzy povede psycholožka s lektorskými zkušenostmi.
- prom. psych. Renata Míková - PPP Praha 2, školní psycholog na ZŠ Táborská, psycholog, lektor OSV a psychologických kurzů, přispěvatel pedagogických čtení nakladatelství Dr. Josef Raabe a pedagogických periodik
8. Odborná garance, metodici a lektoři
Garant - Doc. PhDr. Vladimíra Spilková, Csc., Pedagogická fakulta UK Praha, vedoucí katedry primární pedagogiky, supervizor české pedagogiky a PhDr. Masáková, ředitelka PPP Praha 2
9. Materiální, technické a finanční zabezpečení kurzu
Prostorové: základní škola - organizátor regionálního setkání.
Materiální: potřeby zabezpečí ZŠ Táborská 45, Praha 4 Nusle 
Technické zabezpečení: kurz je nenáročný na technické vybavení. Stačí běžná výbava školy. 
Pracovní materiály (texty, přípravy, pracovní listy) – zabezpečí ZŠ Táborská.
10. Vyhodnocení průběhu a účinnosti kurzu
K evaluaci kurzu použijeme: evaluační dotazník na závěr kurzu, produkty účastníků v kurzu, otázky účastníků.
11. Kalkulace předpokládaných nákladů (tabulka)
Finanční zabezpečení:
Náklady na kurz v délce 3 hodiny – 

Položka  Předpokládané náklady (Kč)
Celkové náklady na lektory 2790
z toho Hodinová odměna pro 1 lektora včetně odvodů 450
Ubytování lektorů 0
Stravování a doprava lektorů 90
Počet lektorohodin = hodinová délka kurzu x počet lektorů 6
Náklady na zajištění prostor 210
Ubytování, stravování a doprava účastníků 0
z toho Doprava účastníků 0
Stravování a ubytování účastníků 0
Náklady na učební texty 128
z toho Příprava, překlad, autorská práva apod.. 0
Rozmnožení textů – počet stran :  128
Režijní náklady 1650
z toho Stravné a doprava organizátorů 100
Ubytování organizátorů 0
Poštovné, telefony 250
Doprava a pronájem techniky 300
Propagace 200
Ostatní náklady 200
Odměna organizátorům 600
Náklady celkem 4778
Poplatek za 1 účastníka - upraveno 250
Počet účastníků akce 20

Při organizaci akce na škole – zařízení objednavatele se rozpočet kurzu zvyšuje o cestovní náklady lektorů - organizátora. 
Dopravu, stravu a nocleh si hradí účastníci sami. Tyto náklady by měly být minimální, protože kurz se koná zejména pro učitele z blízkého okolí.
Absolventi kurzu získají Potvrzení o účasti v kurzu. 

Přihláška na kurz:
Svou přihlášku můžete odesílat již nyní! Klikněte ZDE!


Zpět na seznam kurzů

Nahoru

Kurz 12: Pojďte, pane, budeme si hrát

1. Organizátor
Základní škola, Táborská 45, Praha 4, 140 00; tel.: 241029320, tel./fax: 241029336; e-mail: vit.beran@zstaborska.cz
Garant -
Ing. Vít Beran, ředitel ZŠ Táborská, od roku 1992, učitelem na základní škole od roku 1982. Vedl kabinet biologie při OPS. V současnosti se aktivně podílí na práci pedagogických iniciativ. Je členem výkonného výboru Přátel angažovaného učení, člen Asociace základního školství ČR, OS Kritické myšlení a poradní komise pro základní vzdělávání – DVPP na MŠMT ČR. Publikuje. Aktivně působí v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a při ověřování a dotváření projektů pro základní školství. Je členem redakční rady Učitelských listů a editorské rady publikace Raadce učitele nakladatelství Raabe.
2. Obsah kurzu
Tato dílna, při využití kombinace výklad – interaktivní hry, nabízí účastníkům motivaci zabývat se cíleně a průběžně problematikou týmové spolupráce. Cílem setkání je vytváření povědomí o užitečnosti systémového vzdělávání v oblasti teorie řízení profesních skupin.
3. Cíl vzdělávací akce
- naučit se tvořit skupiny, pracovat s nimi
- získání praktických her zaměřených na psychologii 
4. Časový a místní plán
Seminář bude probíhat jako tříhodinový:
Seminář se uskuteční ve spolupráci s místními organizátory.
5. Výběr účastníků
Seminář je určen pro učitele na ZŠ. Počet účastníků semináře 20.
6. Plánované místo setkání
ZŠ Táborská nebo sborovna školy – učebna objednavatele 
7. Jmenný přehled lektorů s podrobnými informacemi o odborné praxi v oboru
Kurzy povede psycholožka s lektorskými zkušenostmi.
- prom. psych. Renata Míková - PPP Praha 2, školní psycholog na ZŠ Táborská, psycholog, lektor OSV a psychologických kurzů, přispěvatel pedagogických čtení nakladatelství Dr. Josef Raabe a pedagogických periodik
8. Odborná garance, metodici a lektoři
Garant - Doc. PhDr. Vladimíra Spilková, Csc., Pedagogická fakulta UK Praha, vedoucí katedry primární pedagogiky, supervizor české pedagogiky a PhDr. Masáková, ředitelka PPP Praha 2
9. Materiální, technické a finanční zabezpečení kurzu
Prostorové: základní škola - organizátor regionálního setkání.
Materiální: potřeby zabezpečí ZŠ Táborská 45, Praha 4 Nusle 
Technické zabezpečení: kurz je nenáročný na technické vybavení. Stačí běžná výbava školy. 
Pracovní materiály (texty, přípravy, pracovní listy) – zabezpečí ZŠ Táborská.
10. Vyhodnocení průběhu a účinnosti kurzu
K evaluaci kurzu použijeme: evaluační dotazník na závěr kurzu, produkty účastníků v kurzu, otázky účastníků.
11. Kalkulace předpokládaných nákladů (tabulka)
Finanční zabezpečení:
Náklady na kurz v délce 3 hodiny – 

Položka  Předpokládané náklady (Kč)
Celkové náklady na lektory 2790
z toho Hodinová odměna pro 1 lektora včetně odvodů 450
Ubytování lektorů 0
Stravování a doprava lektorů 90
Počet lektorohodin = hodinová délka kurzu x počet lektorů 6
Náklady na zajištění prostor 210
Ubytování, stravování a doprava účastníků 0
z toho Doprava účastníků 0
Stravování a ubytování účastníků 0
Náklady na učební texty 128
z toho Příprava, překlad, autorská práva apod.. 0
Rozmnožení textů – počet stran :  128
Režijní náklady 1650
z toho Stravné a doprava organizátorů 100
Ubytování organizátorů 0
Poštovné, telefony 250
Doprava a pronájem techniky 300
Propagace 200
Ostatní náklady 200
Odměna organizátorům 600
Náklady celkem 4778
Poplatek za 1 účastníka - upraveno 250
Počet účastníků akce 20

Při organizaci akce na škole – zařízení objednavatele se rozpočet kurzu zvyšuje o cestovní náklady lektorů - organizátora. 
Dopravu, stravu a nocleh si hradí účastníci sami. Tyto náklady by měly být minimální, protože kurz se koná zejména pro učitele z blízkého okolí.
Absolventi kurzu získají Potvrzení o účasti v kurzu. 

Přihláška na kurz:
Svou přihlášku můžete odesílat již nyní! Klikněte ZDE!


Zpět na seznam kurzů
Nahoru

Kurz 13: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY A KONSTRUKTIVISTICKÉ POJETÍ VÝUKY

2) Obsah - podrobný přehled témat výuky:
A. Konstruktivistická pedagogika inspirace pro tvorbu a realizaci ŠVP
B. Principy vybraných alternativních pedagogických systémů dvacátého století
C. Jak navazuje Začít spolu a Kritické myšlení na starší principy alternativních pedagogických systémů a jak souvisejí s aktuální reformou vzdělávání a přípravou studentů na vysokých školách
D. Badatelství ve škole jako jeden z klíčových principů – ukázky
E. Výměna praktických zkušeností ze tříd
3) Forma:
Dvoudenní akce bude mít část přednáškovou (půl dne) a část vedenou formou dílen (zbývající jeden a půl dne). 
4) Vzdělávací cíl:
Účastníci obohatí zásobárnu vlastních nástrojů pro výuku metodami aktivního učení, které vedou k rozvíjení kompetencí. Dozvědí se víc o principech vybraných alternativních pedagogických systémů dvacátého století, které používají při výuce. 
5) Hodinová dotace : 16 hodin výuky 
6) Počet účastníků a upřesnění cílové skupiny pedagogů:
100 účastníků – max. 25 v jedné paralelní skupině
Cílová skupina: 
pedagogové se zkušeností se zaváděním reformy a změny ve svých školách všech stupňů 
7) Plánové místo konání:
V Praze: 
FZŠ Táborská v Praze 4
8) Jmenný přehled lektorů s podrobnými informacemi o odborné praxi v oboru:
• Mgr. Jana Kargerová, učitelka na katedře primární pedagogiky PedF UK v Praze. Koordinátorka programu Začít spolu, Step by Step ČR, lektorka programu Začít spolu. Absolventka základního kursu RWCT, letních škol RWCT, kursu lektorských dovedností RWCT. Publikuje v pedagogickém tisku. 
• Doc. Vladimíra Spilková, vysokoškolská učitelka, vedoucí katedry primární pedagogiky na PedF UK. Autorka řady publikací. 
• Dr. Zdeněk Rakušan, učitel fyziky. Absolvent základního kursu RWCT pro vysokoškolské učitele. Lektor RWCT od 2002.
• Zdenka Rašková, učitelka prvního stupně v Plzni. Absolventka kurzů programu Začít spolu a Čtením a psaním ke kritickému myšlení, lektorka programu Začít spolu.
• Prof. Karel Rýdl, vysokoškolský učitel na Univerzitě Pardibice. Předseda PAU. Odborník na dějiny pedagogiky, evaluaci a autoevaluaci škol. 
• Dr. Filip Roubíček, učitel matematiky v ZŠ Ostrovní, pracovník katedry matematiky PedF UK a pracovník výzkumného ústavu matematického. Absolvent kurzu RWCT v roce 2002, lektor pro matematická témata.
• Dr. Anna Tomková, odb, as. katedra primární pedagogiky PedF UK Praha. Členka profesních učitelských asociací (např. PAU). Vyučující DVPP na PedF UK. Lektorka dramatické výchovy. Absolventka základního kursu RWCT. Lektorka programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení od roku 1999.
• Ing. Vít Beran, ředitel ZŠ v Praze, člen a činovník různých profesních sdružení a sociací, společně se svou školou účastník sítě Škol podporujících zdraví, člen různých vývojivých týmů (např. Kurikulum životních dovedností v rámci programu ŠPZ), absolvent základního kursu RWCT a dvou letních škol RWCT (2001: Kurikulum, 2002: Poznej sám sebe). Certifikovaný lektor programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení od roku 2002. Školitel školitelů v projektu Koordinátor v roce 2005. 
9) Odborný garant: Dr. Anna Tomková
10) Materiální a technické zabezpečení:
Pro akci je třeba:
čtyři učebny dostatečné velikosti podle počtu účastníků (pro 25 – 30 osob)
pohyblivý nábytek (židle, stolky)
flipchart nebo tabule
běžné papírnické vybavení
přednášková místnost s technikou (dataprojektor, mikrofon)
11) Způsob vyhodnocení akce:
Okamžité
- produkty účastníků v semináři
- zpětnovazební formuláře na závěr setkání
12) Kalkulace předpokládaných nákladů /tabulka/ :

Položka Předpokládané náklady
Celkové náklady na lektory  64.600
Hodinová odměna lektora včetně odvodů** 450,- Kč / lektor 57600
z toho Ubytování lektorů  2000
Stravování a doprava lektorů  5000
Náklady na zajištění prostor
Ubytování, stravování a doprava účastníků
z toho Doprava účastníků
Náklady na učební texty  10.000
z toho Příprava, překlad, autorská práva apod. 3000
Rozmnožení textů  7000
Režijní náklady 19.000
z toho Stravné a doprava organizátorů 3.000
Ubytování organizátorů 
Poštovné, telefony, připojení  1000
Doprava a pronájem techniky
Propagace 2000
Ostatní náklady – nájmy učeben, spotřební mater.  10000
Odměna organizátorům 3000
Náklady celkem 93.600

13) Poznámky k rozpočtu:
Náklady se budou lišit podle toho, zda kurz se uskuteční v Praze nebo jinde. V Praze budeme využívat vlastní prostory a lektory bez dojíždění. Pokud si kurz objedná zájemce mimopražský, bude záležet na jeho konkrétních podmínkách a možnostech. Pražským účastníkům bude kurz nabízen v rámci projektu Rovnováha za finančně výhodných podmínek. 

Přihláška na kurz:
Svou přihlášku můžete odesílat již nyní! Klikněte ZDE!


Zpět na seznam kurzů
Nahoru

Kurz 14: Tvoříme školní a třídní kurikulum – čtyřicetipětihodinový kurz

2) Obsah - podrobný přehled témat výuky:
I. Reforma vzdělávání a její kontext
- Jak je to s reformou?
- Proměny doby, dokumenty národní a evropské, nové vzdělávací cíle
- Procesy učení podle pedagogického konstruktivismu 
(aktivita Proměny doby; aktivita Modelová lekce; práce s dokumenty)
II. Kde je naše škola
- Analýza současného stavu školy vzhledem k cílům a požadavkům reformy.
- Jak se na naší škole učí? Jsme dobrá škola?
(aktivita: Mapování, Cílové stavy školy; aktivita Analýza SWOT nebo jiný typ analýzy)
III. Co jsou klíčové kompetence
Od životních dovedností ke klíčovým kompetencím
Ujasnění terminologie: klíčové kompetence, obecné kompetence, životní dovednosti, oborové kompetence
Složky klíčových kompetencí
(aktivity: Klíčujeme, Vyvození definice pojmů znalosti – dovednosti – postoje – schopnosti; Kompetence řídit auto)
IV. Propojení KK s aktivitami školy
(aktivita: burza činností a metod; Akce školy - rozbor pravidelných akcí školy – projektů, výjezdů atd.)
V. Průřezová témata
Co jsou a kde se vzala průřezová témata, co se díky nim mají žáci naučit; která PT přináší RVP ZV a RVP pro G a střední školy; Začlenění PT do ŠVP; Inventura dosavadních činností, metod a akcí vedoucích k naplňování požadavků PT
(aktivity: nové využití aktivity Proměny doby; tvorba myšlenkové mapy; tabulky – inventarizace dosavadních činností; Co ještě musíme zvládnout)
VI. Obory 
Jaký význam mají jednotlivé obory pro vzdělání žáků. Která jsou hlavní sdělení žákům v jednotlivých oborech (neboli „velké myšlenky“, generalizace). Které pojmy a která fakta stojí za to, aby byly vyučovány ve škole.
(aktivity: Pustý ostrov; pojmové mapy oborů; J. Bruner: fakta – pojmy – generalizace)
VII. Oborové výstupy OVO a očekávané výstupy předmětů OVP
Formulování cílových stavů žáka v předmětech. Co předepisuje RVP jako závazné výstupy? Analýza těchto výstupů z hlediska Bloomovy taxonomie.
(aktivity: plánování pozpátku; práce s konkrétními výstupy)
VIII. Hodnocení práce žáků při výuce směřující k dosažení vzdělávacích cílů formulovaných v RVP 
Jak vyhodnocovat postupné rozvíjení klíčových kompetencí u žáků. Norma, sociální norma, standard. Sebehodnocení. Popisné hodnocení. Kriteriální hodnocení. Portfolio. 
(aktivity: Třífázový rozhovor nad principy hodnocení. Cvičná aktivita Historická osobnost a volné psaní. Tvorba sady kritérií. Tvorba zpětnovazebního listu ke svičení.)
IX. Učební plán
Rozhodování o předmětech, kterým bude naše škola vyučovat. Časové rozvržení. 
X. Tvorba učebních osnov
Sestavení dosud vytvořených podkladů do osnov. Úpravy a dotváření. 
XI. Autoevaluace
Co má evaluace společného s hodnocením a autoevaluace se sebehodnocením. Cyklus kvality ve škole – plánování – realizace – monitoring průběžný - vyhodnocování – nové cíle. Stanovení oblastí života školy a cílových stavů školy v těchto oblastech. Stanovení ukazatelů pro cílové stavy. Procesy sběru informací a vyhodnocování informací. 
3) Forma:
Uvedená témata budou probírána formou takových činností, které co nejlépe zaručují, že se účastníci opravdu nejen dozvědí něco o tvorbě ŠVP, ale že budou schopni samostatně jednotlivém kroky zvládat. To, co si vyzkoušejí na seminářích, bude vždy jen vstup do zpracování toho kterého kroku. Jeho úplné zpracování bude dále na učitelích každé školy. Lektoři budou vždy na příštích setkáním konzultovat vzniklé materiály s autory. 
Tento kurz může být nabízen buď školnímu sboru, nebo skupině utvořené ze zástupců několika sborů. 

První den Druhý den Třetí den Čtvrtý den Pátý den
Zahájení – přivítání  Reflexe předcházejícího dne Reflexe předcházejícího dne Reflexe předcházejícího dne Reflexe předcházejícího dne
7 otázek Kdo je to KOORDINÁTOR tvorby ŠVP ve škole? Metody a formy podporující rozvoj kompetencí Dvě cesty tvorby ŠVP Předepsaná struktura ŠVP ZV
Berušky Co má umět KOORDINÁTOR a kdo mu pomůže? Znalosti, dovednosti, postoje - provazování cílů vzdělávání, KK, PT Očekávané výstupy: OVO x OVP Rámcový učební plán
Organizační informace - pravidla Kroky tvorby ŠVP - 2. Evaluace a autoevaluace Očekávané výstupy x učivo Kdy se zabývat tvorbou učebního plánu a jak jej sestavovat
Mapování očekávání, úskalí, radostí, přání SWOT analýza Hospitace, evaluační dotazníky,  Mezipředmětové vazby a vazby na okruhy PT a KK Vývoj evaluačních nástrojů
Dopis na uvítanou Odkud víme, že naše škole je DOBRÁ ŠKOLA? Vzdělávací strategie učitele a pozorovatelné výsledky na žákovi Integrace předmětů Tvorba ŠVP = nekonečná cesta
Klíčové kompetence I. - Tradiční akce školy Tradiční akce školy a průřezová témata Pravidla pro hodnocení žáků Cesty tvorby osnov Reflexe, slovníček pojmů, …
Klíčové kompetence II. – Rozklíčujeme klíčové kompetence? Co tvoří filosofii školy? - provazování cílů vzdělávání, KK, PT Metody a formy podporující rozvoj kompetencí Osnovy ŠVP, tematické plány učitele a portfolio žáka Program na přání
Klíčové kompetence III. – Vazby školních akcí na KK Reflexe, slovníček pojmů, … Reflexe, slovníček pojmů, … Reflexe, slovníček pojmů, …
PROČ reforma? 
Kroky tvorby ŠVP
Reflexe, slovníček pojmů, …

4) Vzdělávací cíl:
Účastníci zvládnou výše popsané kroky tvorby ŠVP. Budou schopni na nich dále pracovat samostatně. 
Propojí požadavky reformy s požadavky reálného života v dnešní době a porozumí tomu, proč je reforma potřebná. 
Přesvědčí se o tom, že práci na tak složitých tématech, jakými jsou jednotlivé kroky tvorby školního kurikula, lze systematicky zvládnout metodami aktivního učení a že jen díky jim může učící se jedinec doopravdy konat tak, jak sám chce nebo jak je třeba. 
5) Hodinová dotace:
45 hodin výuky 
6) Počet účastníků a upřesnění cílové skupiny pedagogů:
20 – 30 účastníků v jedné skupině
cílová skupina: 
učitelé a vedení mateřských, základních s středních škol
kurzy se budou konat buď pro jednotlivé školy, nebo formou setkávání „základních týmů“ z několika (max. šesti) škol po pěti lidech – v takové skupině vždy bude ředitel/ka školy a školní koordinátor tvorby ŠVP. 
7) Plánové místo konání:
V Praze: 
- učebna ZŠ Táborská 421/45, Praha 4, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK Praha
- pokud si kurz objedná sbor, bude se konat v příslušné škole
Mimo Prahu: 
v místě objednatele kurzu (školicí středisko nebo škola apod.)
8) Jmenný přehled lektorů s podrobnými informacemi o odborné praxi v oboru:
• Ing. Vít Beran, ředitel ZŠ v Praze, člen a činovník různých profesních sdružení a sociací, společně se svou školou účastník sítě Škol podporujících zdraví, člen různých vývojových týmů (např. Kurikulum životních dovedností v rámci programu ŠPZ), absolvent základního kursu RWCT a dvou letních škol RWCT (2001: Kurikulum, 2002: Poznej sám sebe). Certifikovaný lektor programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení od roku 2002. Školitel školitelů v projektu Koordinátor v roce 2005. Spolupracuje s pedagogickými nakladatelstvími.
• Mgr. Filip Hotový, absolvent FFUK oboru pedagogika estetika. Lektor sdruženi TEREZA pro DVPP. Metodik projektu ESF Politea o.s. Gemini. Školitel školitelů v projektu Koordinátor v roce 2005.
• Mgr. Jitka Vinklerová, zástupce ředitele ZŠ Táborská v Praze a koordinátora tvorby ŠVP ve škole. Učí na prvním stupni a je fakultní učitelkou. Členka různých vývojového týmů Kurikulum životních dovedností v rámci programu ŠPZ, absolventka základního kursu RWCT. 
• PhDr. Jan Hoštička, zástupce ředitele ZŠ Táborská v Praze a učitel humanitních předmětů. Spolupracuje s pedagogickými nakladatelstvími. Absolvent základního kurzu RWCT, projektu multikulturní výchovy Člověka v tísni OPS VARIANTY a vede školní tým učitelů v projektu o.s. PAU Spolupráce a inspirace podporovaného z ESF.
• Mgr. Jana Kargerová, koordinátorka programu Začít spolu, Step by Step ČR, lektorka programu Začít spolu. Absolventka základního kursu RWCT, letních škol RWCT, kursu lektorských dovedností RWCT. Lektorka programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení od roku 2001.
• PhDr. Hana Košťálová, národní koordinátorka programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení od roku 1997. Absolventka základního kursu RWCT v roce 1997–98. Organizátorka a lektorka letních škol RWCT (1999 - 2005), kursu lektorských dovedností PORYV OSF a RWCT. Účastnice mezinárodních setkání RWCT (Balaton 1997 a 2000, Washington 1998, Budapešť 1999, Brašov 2001) a konferencí (Bratislava 2000, Dublin 2001). Certifikovaná lektorka programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení od roku 1998. Mezinárodní certifikátorka programu RWCT od roku 2002, lektorka certifikovaná dle mezinárodního standardu od roku 2002. Recenzentka mezinárodního časopisu Thinking Classroom, členka redakční rady Kritických listů. Školitelka školitelů v projektu Koordinátor v roce 2005. Absolvent mezinárodního semináře Kurikulární tvorba v roce 2005. 
9) Odborný garant:
Ing. Vít Beran, PhDr. Hana Košťálová
10) Materiální a technické zabezpečení:
Pro kurz je třeba:
učebna dostatečné velikosti podle počtu účastníků
pohyblivý nábytek (židle, stolky)
flipchart nebo tabule
běžné papírnické vybavení
pokud je možné využít složitější techniku, bude využita (dataprojektor), ale není to podmínkou 
11) Způsob vyhodnocení akce:
Okamžité
- produkty účastníků v semináři
- zpětnovazební formuláře na závěr každého setkání
Po celou dobu kurzu
- produkty sboru (sborů) vzniklé v m¨čase mezi setkáními 
- plán sboru (sborů) pro tvorbu ŠVP a jeho plnění
- otázky pokládané účastníky 
Po kurzu
- existence ŠVP, který zároveň bude autorská škola schopna v plné šíři naplňovat
12) Kalkulace předpokládaných nákladů /tabulka/ :

Položka Předpokládané náklady
Celkové náklady na lektory - pro dva lektory 43.500,-
 Hodinová odměna lektora včetně odvodů** 450,- Kč / lektor 40.500,-
z toho Ubytování lektorů 
Stravování a doprava lektorů 1500,- Kč / lektor 3.000,-
Náklady na zajištění prostor
Ubytování, stravování a doprava účastníků
z toho Doprava účastníků
Náklady na učební texty  9.000,-
z toho Příprava, překlad, autorská práva apod.
Rozmnožení textů  9.000,-
Režijní náklady 9.700,-
z toho Stravné a doprava organizátorů 2000,- 
Ubytování organizátorů 
Poštovné, telefony  200,- 
Doprava a pronájem techniky
Propagace
Ostatní náklady- nájmy, spotřební materiál 5500,-
Odměna organizátorům 2000,- 
Náklady celkem 62 200,- 

Poznámky k rozpočtu:
Náklady se budou lišit podle toho, zda kurz se uskuteční v Praze nebo jinde. V Praze budeme využívat vlastní prostory a lektory bez dojíždění. Pokud si kurz objedná zájemce mimopražský, bude záležet na jeho konkrétních podmínkách a možnostech. Pražským účastníkům bude kurz nabízen v rámci projektu Rovnováha za finančně výhodných podmínek. 

13) Počet uskutečněných akcí za uplynulý 1 rok, reference ze škol apod.
(není povinné) 
Od školního roku 2001 tvoříme v naší škole Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání „Škola porozumění“. Kromě tvorby ve škole spolupracujeme na vývoji cest tvorby a při DVPP s VÚP v Praze, o.s. Kritické myšlení, o.s. PAU a SZÚ Praha. Spolupracujeme na projektu NIDV Koordinátor a v projektu VÚP Pilot Z. Škola se stala místem návštěv z různých škol ČR a pedagogičtí pracovníci školy vedou semináře, publikují. Tento kurz rozvíjí a navazuje na dříve akreditovaný úspěšný kurz Jak z programu školy tvořit školní kurikulum.

Přihláška na kurz:
Svou přihlášku můžete odesílat již nyní! Klikněte ZDE!


Zpět na seznam kurzů
Nahoru

Kurz 15: Tvoříme školní a třídní kurikulum – šestnáctihodinový kurz

2) Obsah - podrobný přehled témat výuky:
I. Reforma vzdělávání a její kontext

- Jak je to s reformou? Proměny doby, dokumenty národní a evropské, nové vzdělávací cíle
- Procesy učení podle pedagogického konstruktivismu 
(ukázka aktivit Proměny doby; aktivita Modelová lekce; práce s dokumenty)
II. Kde je naše škola
- Analýza současného stavu školy vzhledem k cílům a požadavkům reformy.
- Jak se na naší škole učí? Jsme dobrá škola?
(ukázka aktivit: Mapování, Cílové stavy školy; aktivita Analýza SWOT nebo jiný typ analýzy)
III. Co jsou klíčové kompetence
Od životních dovedností ke klíčovým kompetencím
Ujasnění terminologie: klíčové kompetence, obecné kompetence, životní dovednosti, oborové kompetence
Složky klíčových kompetencí
(ukázka aktivit: Klíčujeme, Vyvození definice pojmů znalosti – dovednosti – postoje – schopnosti; Kompetence řídit auto)
IV. Propojení KK s aktivitami školy a průřezová témata
Co jsou a kde se vzala průřezová témata, co se díky nim mají žáci naučit; která PT přináší RVP ZV a RVP pro G a střední školy; Začlenění PT do ŠVP; Inventura dosavadních činností, metod a akcí vedoucích k naplňování požadavků PT
(ukázka aktivit: burza činností a metod; Akce školy - rozbor pravidelných akcí školy – projektů, výjezdů atd., nové využití aktivity Proměny doby; tvorba myšlenkové mapy; tabulky – inventarizace dosavadních činností; Co ještě musíme zvládnout)
V. Obory a oborové výstupy OVO a očekávané výstupy předmětů OVP
Jaký význam mají jednotlivé obory pro vzdělání žáků. Která jsou hlavní sdělení žákům v jednotlivých oborech (neboli „velké myšlenky“, generalizace). Které pojmy a která fakta stojí za to, aby byly vyučovány ve škole.
(aktivity: Pustý ostrov; pojmové mapy oborů; J. Bruner: fakta – pojmy – generalizace)
Formulování cílových stavů žáka v předmětech. Co předepisuje RVP jako závazné výstupy? Analýza těchto výstupů z hlediska Bloomovy taxonomie.
(aktivity: plánování pozpátku; práce s konkrétními výstupy)
VI. Hodnocení práce žáků při výuce směřující k dosažení vzdělávacích cílů formulovaných v RVP 
Jak vyhodnocovat postupné rozvíjení klíčových kompetencí u žáků. Norma, sociální norma, standard. Sebehodnocení. Popisné hodnocení. Kriteriální hodnocení. Portfolio. 
(aktivity: Třífázový rozhovor nad principy hodnocení. Cvičná aktivita Historická osobnost a volné psaní. Tvorba sady kritérií. Tvorba zpětnovazebního listu ke svičení.)
VII. Učební plán a tvorba učebních osnov
Rozhodování o předmětech, kterým bude naše škola vyučovat. Časové rozvržení. 
Sestavení dosud vytvořených podkladů do osnov. Úpravy a dotváření. 
VIII. Autoevaluace
Co má evaluace společného s hodnocením a autoevaluace se sebehodnocením. Cyklus kvality ve škole – plánování – realizace – monitoring průběžný - vyhodnocování – nové cíle. Stanovení oblastí života školy a cílových stavů školy v těchto oblastech. Stanovení ukazatelů pro cílové stavy. Procesy sběru informací a vyhodnocování informací. 
3) Forma:
Uvedená témata budou probírána formou takových činností, které co nejlépe zaručují, že se účastníci opravdu nejen dozvědí něco o tvorbě ŠVP, ale že budou schopni samostatně jednotlivém kroky zvládat. To, co si vyzkoušejí na seminářích, bude vždy jen vstup do zpracování toho kterého kroku. Jeho úplné zpracování bude dále na učitelích každé školy. Lektoři budou vždy na příštích setkáním konzultovat vzniklé materiály s autory. 
Tento kurz může být nabízen buď školnímu sboru, nebo skupině utvořené ze zástupců několika sborů. 

První den Druhý den
Zahájení – přivítání  Kroky tvorby ŠVP Reflexe předcházejícího dne Reflexe předcházejícího dne Reflexe předcházejícího dne
7 otázek Kdo je to KOORDINÁTOR tvorby ŠVP ve škole? Metody a formy podporující rozvoj kompetencí Dvě cesty tvorby ŠVP Předepsaná struktura ŠVP ZV
Berušky Co má umět KOORDINÁTOR a kdo mu pomůže? Znalosti, dovednosti, postoje - provazování cílů vzdělávání, KK, PT Očekávané výstupy: OVO x OVP Rámcový učební plán
Organizační informace - pravidla Kroky tvorby ŠVP - 2. Evaluace a autoevaluace Očekávané výstupy x učivo Kdy se zabývat tvorbou učebního plánu a jak jej sestavovat
Mapování očekávání, úskalí, radostí, přání SWOT analýza Hospitace, evaluační dotazníky,  Mezipředmětové vazby a vazby na okruhy PT a KK Vývoj evaluačních nástrojů
Dopis na uvítanou Odkud víme, že naše škole je DOBRÁ ŠKOLA? Vzdělávací strategie učitele a pozorovatelné výsledky na žákovi Integrace předmětů Tvorba ŠVP = nekonečná cesta
Klíčové kompetence I. - Tradiční akce školy Tradiční akce školy a průřezová témata Pravidla pro hodnocení žáků Cesty tvorby osnov Reflexe, slovníček pojmů, …
Klíčové kompetence II. – Rozklíčujeme klíčové kompetence? Co tvoří filosofii školy? - provazování cílů vzdělávání, KK, PT Metody a formy podporující rozvoj kompetencí Osnovy ŠVP, tematické plány učitele a portfolio žáka Program na přání
Klíčové kompetence III. – Vazby školních akcí na KK Reflexe, slovníček pojmů, … Reflexe, slovníček pojmů, … Reflexe, slovníček pojmů, …
PROČ reforma? 

4) Vzdělávací cíl:
Účastníci zvládnou výše popsané kroky tvorby ŠVP. Budou schopni na nich dále pracovat samostatně. 
Propojí požadavky reformy s požadavky reálného života v dnešní době a porozumí tomu, proč je reforma potřebná. 
Přesvědčí se o tom, že práci na tak složitých tématech, jakými jsou jednotlivé kroky tvorby školního kurikula, lze systematicky zvládnout metodami aktivního učení a že jen díky jim může učící se jedinec doopravdy konat tak, jak sám chce nebo jak je třeba. 
5) Hodinová dotace:
16 hodin výuky 
6) Počet účastníků a upřesnění cílové skupiny pedagogů:
20 – 30 účastníků v jedné skupině
cílová skupina: 
učitelé a vedení mateřských, základních s středních škol
kurzy se budou konat buď pro jednotlivé školy, nebo formou setkávání „základních týmů“ z několika (max. šesti) škol po pěti lidech – v takové skupině vždy bude ředitel/ka školy a školní koordinátor tvorby ŠVP. 
7) Plánové místo konání:
V Praze: 
- učebna ZŠ Táborská 421/45, Praha 4, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK Praha
- pokud si kurz objedná sbor, bude se konat v příslušné škole
Mimo Prahu: 
v místě objednatele kurzu (školicí středisko nebo škola apod.)
8) Jmenný přehled lektorů s podrobnými informacemi o odborné praxi v oboru:
• Ing. Vít Beran, ředitel ZŠ v Praze, člen a činovník různých profesních sdružení a sociací, společně se svou školou účastník sítě Škol podporujících zdraví, člen různých vývojových týmů (např. Kurikulum životních dovedností v rámci programu ŠPZ), absolvent základního kursu RWCT a dvou letních škol RWCT (2001: Kurikulum, 2002: Poznej sám sebe). Certifikovaný lektor programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení od roku 2002. Školitel školitelů v projektu Koordinátor v roce 2005. Spolupracuje s pedagogickými nakladatelstvími.
• Mgr. Filip Hotový, absolvent FFUK oboru pedagogika estetika. Lektor sdruženi TEREZA pro DVPP. Metodik projektu ESF Politea o.s. Gemini. Školitel školitelů v projektu Koordinátor v roce 2005.
• Mgr. Jitka Vinklerová, zástupce ředitele ZŠ Táborská v Praze a koordinátora tvorby ŠVP ve škole. Učí na prvním stupni a je fakultní učitelkou. Členka různých vývojového týmů Kurikulum životních dovedností v rámci programu ŠPZ, absolventka základního kursu RWCT. 
• PhDr. Jan Hoštička, zástupce ředitele ZŠ Táborská v Praze a učitel humanitních předmětů. Spolupracuje s pedagogickými nakladatelstvími. Absolvent základního kurzu RWCT, projektu multikulturní výchovy Člověka v tísni OPS VARIANTY a vede školní tým učitelů v projektu o.s. PAU Spolupráce a inspirace podporovaného z ESF.
• Mgr. Jana Kargerová, koordinátorka programu Začít spolu, Step by Step ČR, lektorka programu Začít spolu. Absolventka základního kursu RWCT, letních škol RWCT, kursu lektorských dovedností RWCT. Lektorka programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení od roku 2001.
• PhDr. Hana Košťálová, národní koordinátorka programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení od roku 1997. Absolventka základního kursu RWCT v roce 1997–98. Organizátorka a lektorka letních škol RWCT (1999 - 2005), kursu lektorských dovedností PORYV OSF a RWCT. Účastnice mezinárodních setkání RWCT (Balaton 1997 a 2000, Washington 1998, Budapešť 1999, Brašov 2001) a konferencí (Bratislava 2000, Dublin 2001). Certifikovaná lektorka programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení od roku 1998. Mezinárodní certifikátorka programu RWCT od roku 2002, lektorka certifikovaná dle mezinárodního standardu od roku 2002. Recenzentka mezinárodního časopisu Thinking Classroom, členka redakční rady Kritických listů. Školitelka školitelů v projektu Koordinátor v roce 2005. Absolvent mezinárodního semináře Kurikulární tvorba v roce 2005. 
9) Odborný garant:
Ing. Vít Beran, PhDr. Hana Košťálová
10) Materiální a technické zabezpečení:
Pro kurz je třeba:
učebna dostatečné velikosti podle počtu účastníků
pohyblivý nábytek (židle, stolky)
flipchart nebo tabule
běžné papírnické vybavení
pokud je možné využít složitější techniku, bude využita (dataprojektor), ale není to podmínkou 
11) Způsob vyhodnocení akce:
Okamžité
- produkty účastníků v semináři
- zpětnovazební formuláře na závěr každého setkání
Po celou dobu kurzu
- produkty sboru (sborů) vzniklé v m¨čase mezi setkáními 
- plán sboru (sborů) pro tvorbu ŠVP a jeho plnění
- otázky pokládané účastníky 
Po kurzu
- existence ŠVP, který zároveň bude autorská škola schopna v plné šíři naplňovat
12) Kalkulace předpokládaných nákladů /tabulka/ :

Položka Předpokládané náklady
Celkové náklady na lektory - pro dva lektory 16.600,-
 Hodinová odměna lektora včetně odvodů** 450,- Kč / lektor 14.400,-
z toho Ubytování lektorů 
Stravování a doprava lektorů 1500,- Kč / lektor 2.000,-
Náklady na zajištění prostor
Ubytování, stravování a doprava účastníků
z toho Doprava účastníků
Náklady na učební texty  3.500,-
z toho Příprava, překlad, autorská práva apod.
Rozmnožení textů  3.500,-
Režijní náklady 5.400,-
z toho Stravné a doprava organizátorů 1.000,- 
Ubytování organizátorů 
Poštovné, telefony  200,- 
Doprava a pronájem techniky
Propagace
Ostatní náklady- nájmy, spotřební materiál 2.200,-
Odměna organizátorům 2000,- 
Náklady celkem 25.500,- 

Poznámky k rozpočtu:
Náklady se budou lišit podle toho, zda kurz se uskuteční v Praze nebo jinde. V Praze budeme využívat vlastní prostory a lektory bez dojíždění. Pokud si kurz objedná zájemce mimopražský, bude záležet na jeho konkrétních podmínkách a možnostech. Pražským účastníkům bude kurz nabízen v rámci projektu Rovnováha za finančně výhodných podmínek. 

13) Počet uskutečněných akcí za uplynulý 1 rok, reference ze škol apod. (není povinné) 
Od školního roku 2001 tvoříme v naší škole Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání „Škola porozumění“. Kromě tvorby ve škole spolupracujeme na vývoji cest tvorby a při DVPP s VÚP v Praze, o.s. Kritické myšlení, o.s. PAU a SZÚ Praha. Spolupracujeme na projektu NIDV Koordinátor a v projektu VÚP Pilot Z. Škola se stala místem návštěv z různých škol ČR a pedagogičtí pracovníci školy vedou semináře, publikují. Tento kurz rozvíjí a navazuje na dříve akreditovaný úspěšný kurz Jak z programu školy tvořit školní kurikulum.

Přihláška na kurz:
Svou přihlášku můžete odesílat již nyní! Klikněte ZDE!


Zpět na seznam kurzů
Nahoru

Kurz 16: Tvoříme školní a třídní kurikulum – osmihodinový kurz

2) Obsah - podrobný přehled témat výuky:
I. Reforma vzdělávání a její kontext
- Jak je to s reformou? Proměny doby, dokumenty národní a evropské, nové vzdělávací cíle
- Procesy učení podle pedagogického konstruktivismu 
(ukázka aktivit Proměny doby; aktivita Modelová lekce; práce s dokumenty)
II. Kde je naše škola
- Analýza současného stavu školy vzhledem k cílům a požadavkům reformy.
- Jak se na naší škole učí? Jsme dobrá škola?
(ukázka aktivit: Mapování, Cílové stavy školy; aktivita Analýza SWOT nebo jiný typ analýzy)
III. Co jsou klíčové kompetence
Od životních dovedností ke klíčovým kompetencím
Ujasnění terminologie: klíčové kompetence, obecné kompetence, životní dovednosti, oborové kompetence
Složky klíčových kompetencí
(ukázka aktivit: Klíčujeme, Vyvození definice pojmů znalosti – dovednosti – postoje – schopnosti; Kompetence řídit auto)
IV. Propojení KK s aktivitami školy a průřezová témata
Co jsou a kde se vzala průřezová témata, co se díky nim mají žáci naučit; která PT přináší RVP ZV a RVP pro G a střední školy; Začlenění PT do ŠVP; Inventura dosavadních činností, metod a akcí vedoucích k naplňování požadavků PT
(ukázka aktivit: burza činností a metod; Akce školy - rozbor pravidelných akcí školy – projektů, výjezdů atd., nové využití aktivity Proměny doby; tvorba myšlenkové mapy; tabulky – inventarizace dosavadních činností; Co ještě musíme zvládnout)
V. Obory a oborové výstupy OVO a očekávané výstupy předmětů OVP
Jaký význam mají jednotlivé obory pro vzdělání žáků. Která jsou hlavní sdělení žákům v jednotlivých oborech (neboli „velké myšlenky“, generalizace). Které pojmy a která fakta stojí za to, aby byly vyučovány ve škole.
(aktivity: Pustý ostrov; pojmové mapy oborů; J. Bruner: fakta – pojmy – generalizace)
Formulování cílových stavů žáka v předmětech. Co předepisuje RVP jako závazné výstupy? Analýza těchto výstupů z hlediska Bloomovy taxonomie.
(aktivity: plánování pozpátku; práce s konkrétními výstupy)
VI. Hodnocení práce žáků při výuce směřující k dosažení vzdělávacích cílů formulovaných v RVP 
Jak vyhodnocovat postupné rozvíjení klíčových kompetencí u žáků. Norma, sociální norma, standard. Sebehodnocení. Popisné hodnocení. Kriteriální hodnocení. Portfolio. 
(aktivity: Třífázový rozhovor nad principy hodnocení. Cvičná aktivita Historická osobnost a volné psaní. Tvorba sady kritérií. Tvorba zpětnovazebního listu ke svičení.)
VII. Učební plán a tvorba učebních osnov
Rozhodování o předmětech, kterým bude naše škola vyučovat. Časové rozvržení. 
Sestavení dosud vytvořených podkladů do osnov. Úpravy a dotváření. 
VIII. Autoevaluace
Co má evaluace společného s hodnocením a autoevaluace se sebehodnocením. Cyklus kvality ve škole – plánování – realizace – monitoring průběžný - vyhodnocování – nové cíle. Stanovení oblastí života školy a cílových stavů školy v těchto oblastech. Stanovení ukazatelů pro cílové stavy. Procesy sběru informací a vyhodnocování informací. 
3) Forma:
Uvedená témata budou probírána formou takových činností, které co nejlépe zaručují, že se účastníci opravdu nejen dozvědí něco o tvorbě ŠVP, ale že budou schopni samostatně jednotlivém kroky zvládat. To, co si vyzkoušejí na seminářích, bude vždy jen vstup do zpracování toho kterého kroku. Jeho úplné zpracování bude dále na učitelích každé školy. Tento kurz může být nabízen buď školnímu sboru, nebo skupině utvořené ze zástupců několika sborů. 
4) Vzdělávací cíl:
Účastníci zvládnou výše popsané kroky tvorby ŠVP. Budou schopni na nich dále pracovat samostatně. 
Propojí požadavky reformy s požadavky reálného života v dnešní době a porozumí tomu, proč je reforma potřebná. 
Přesvědčí se o tom, že práci na tak složitých tématech, jakými jsou jednotlivé kroky tvorby školního kurikula, lze systematicky zvládnout metodami aktivního učení a že jen díky jim může učící se jedinec doopravdy konat tak, jak sám chce nebo jak je třeba. 
5) Hodinová dotace :
8 hodin výuky 
6. Počet účastníků a upřesnění cílové skupiny pedagogů:
20 – 30 účastníků v jedné skupině
cílová skupina: 
učitelé a vedení mateřských, základních s středních škol
kurzy se budou konat buď pro jednotlivé školy, nebo formou setkávání „základních týmů“ z několika (max. šesti) škol po pěti lidech – v takové skupině vždy bude ředitel/ka školy a školní koordinátor tvorby ŠVP. 
7) Plánové místo konání:
V Praze: 
- učebna ZŠ Táborská 421/45, Praha 4, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK Praha
- pokud si kurz objedná sbor, bude se konat v příslušné škole
Mimo Prahu: 
v místě objednatele kurzu (školicí středisko nebo škola apod.)
8) Jmenný přehled lektorů s podrobnými informacemi o odborné praxi v oboru:
• Ing. Vít Beran, ředitel ZŠ v Praze, člen a činovník různých profesních sdružení a sociací, společně se svou školou účastník sítě Škol podporujících zdraví, člen různých vývojových týmů (např. Kurikulum životních dovedností v rámci programu ŠPZ), absolvent základního kursu RWCT a dvou letních škol RWCT (2001: Kurikulum, 2002: Poznej sám sebe). Certifikovaný lektor programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení od roku 2002. Školitel školitelů v projektu Koordinátor v roce 2005. Spolupracuje s pedagogickými nakladatelstvími.
• Mgr. Filip Hotový, absolvent FFUK oboru pedagogika estetika. Lektor sdruženi TEREZA pro DVPP. Metodik projektu ESF Politea o.s. Gemini. Školitel školitelů v projektu Koordinátor v roce 2005.
• Mgr. Jitka Vinklerová, zástupce ředitele ZŠ Táborská v Praze a koordinátora tvorby ŠVP ve škole. Učí na prvním stupni a je fakultní učitelkou. Členka různých vývojového týmů Kurikulum životních dovedností v rámci programu ŠPZ, absolventka základního kursu RWCT. 
• PhDr. Jan Hoštička, zástupce ředitele ZŠ Táborská v Praze a učitel humanitních předmětů. Spolupracuje s pedagogickými nakladatelstvími. Absolvent základního kurzu RWCT, projektu multikulturní výchovy Člověka v tísni OPS VARIANTY a vede školní tým učitelů v projektu o.s. PAU Spolupráce a inspirace podporovaného z ESF.
• Mgr. Jana Kargerová, koordinátorka programu Začít spolu, Step by Step ČR, lektorka programu Začít spolu. Absolventka základního kursu RWCT, letních škol RWCT, kursu lektorských dovedností RWCT. Lektorka programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení od roku 2001.
• PhDr. Hana Košťálová, národní koordinátorka programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení od roku 1997. Absolventka základního kursu RWCT v roce 1997–98. Organizátorka a lektorka letních škol RWCT (1999 - 2005), kursu lektorských dovedností PORYV OSF a RWCT. Účastnice mezinárodních setkání RWCT (Balaton 1997 a 2000, Washington 1998, Budapešť 1999, Brašov 2001) a konferencí (Bratislava 2000, Dublin 2001). Certifikovaná lektorka programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení od roku 1998. Mezinárodní certifikátorka programu RWCT od roku 2002, lektorka certifikovaná dle mezinárodního standardu od roku 2002. Recenzentka mezinárodního časopisu Thinking Classroom, členka redakční rady Kritických listů. Školitelka školitelů v projektu Koordinátor v roce 2005. Absolvent mezinárodního semináře Kurikulární tvorba v roce 2005. 
9) Odborný garant:
Ing. Vít Beran, PhDr. Hana Košťálová
10) Materiální a technické zabezpečení:
Pro kurz je třeba:
učebna dostatečné velikosti podle počtu účastníků
pohyblivý nábytek (židle, stolky)
flipchart nebo tabule
běžné papírnické vybavení
pokud je možné využít složitější techniku, bude využita (dataprojektor), ale není to podmínkou 
11) Způsob vyhodnocení akce:
Okamžité
- produkty účastníků v semináři
- zpětnovazební formuláře na závěr každého setkání
Po celou dobu kurzu
- produkty sboru (sborů) vzniklé v m¨čase mezi setkáními 
- plán sboru (sborů) pro tvorbu ŠVP a jeho plnění
- otázky pokládané účastníky 
Po kurzu
- existence ŠVP, který zároveň bude autorská škola schopna v plné šíři naplňovat
12) Kalkulace předpokládaných nákladů /tabulka/ :

Položka Předpokládané náklady
Celkové náklady na lektory - pro dva lektory 8.200,-
 Hodinová odměna lektora včetně odvodů** 450,- Kč / lektor 7.200,-
z toho Ubytování lektorů 
Stravování a doprava lektorů 1500,- Kč / lektor 1.000,-
Náklady na zajištění prostor
Ubytování, stravování a doprava účastníků
z toho Doprava účastníků
Náklady na učební texty  1.750,-
z toho Příprava, překlad, autorská práva apod.
Rozmnožení textů  1.750,-
Režijní náklady 5.400,-
z toho Stravné a doprava organizátorů 3.100,- 
Ubytování organizátorů 
Poštovné, telefony  200,- 
Doprava a pronájem techniky
Propagace
Ostatní náklady- nájmy, spotřební materiál 1.100,-
Odměna organizátorům 1.000,- 
Náklady celkem 25.500,- 

Poznámky k rozpočtu:
Náklady se budou lišit podle toho, zda kurz se uskuteční v Praze nebo jinde. V Praze budeme využívat vlastní prostory a lektory bez dojíždění. Pokud si kurz objedná zájemce mimopražský, bude záležet na jeho konkrétních podmínkách a možnostech. Pražským účastníkům bude kurz nabízen v rámci projektu Rovnováha za finančně výhodných podmínek. 

13) Počet uskutečněných akcí za uplynulý 1 rok, reference ze škol apod. (není povinné) 
Od školního roku 2001 tvoříme v naší škole Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání „Škola porozumění“. Kromě tvorby ve škole spolupracujeme na vývoji cest tvorby a při DVPP s VÚP v Praze, o.s. Kritické myšlení, o.s. PAU a SZÚ Praha. Spolupracujeme na projektu NIDV Koordinátor a v projektu VÚP Pilot Z. Škola se stala místem návštěv z různých škol ČR a pedagogičtí pracovníci školy vedou semináře, publikují. Tento kurz rozvíjí a navazuje na dříve akreditovaný úspěšný kurz Jak z programu školy tvořit školní kurikulum.

Přihláška na kurz:
Svou přihlášku můžete odesílat již nyní! Klikněte ZDE!


Zpět na seznam kurzů
Nahoru

<