Vít Beran

Výsledky výzkumu PISA

Výsledky výzkumu PISA 2006
- Graf 1: Průměrná úspěšnost jednotlivých základních škol v testu přírodovědné gramotnosti
- Graf 2: Průměrná úspěšnost jednotlivých základních škol v testu matematické gramotnosti
- Graf 3: Průměrná úspěšnost jednotlivých základních škol v testu čtenářské gramotnosti

Výsledky výzkumu PISA 2006

Mezinárodní výzkum PISA (Programme for International Student Assessment) se zaměřuje na srovnávání znalostí a dovedností patnáctiletých žáků v oblasti matematické, přírodovědné a čtenářské gramotnosti. Projekt realizuje Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Sběr dat probíhá jednou za tři roky, testují se znalosti a dovednosti ve všech uvedených oblastech, ale pokaždé je jedné z oblastí věnován větší prostor tak, aby bylo možné získat o ní detailnější informace. V roce 2000 byla hlavní pozornost věnována čtenářské gramotnosti, v roce 2003 šlo o matematickou gramotnost a v roce 2006 byla klíčovou oblastí přírodovědná gramotnost. Navíc je v každém cyklu věnována pozornost jedné další doplňkové oblasti.

Hlavní šetření v roce 2006

V hlavním šetření se v roce 2006 v České republice do výzkumu zapojilo 245 škol, což představovalo více než 9000 žáků z 9. ročníků základních škol, 1. ročníků středních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Výzkumu se zúčastnili žáci narození v roce 1990. Šetření se uskutečnilo také na několika speciálních školách. Žáci speciálních škol vyplňovali kratší dotazník a psali upravený test, který obsahoval jen vybrané úlohy ze všech tří sledovaných oblastí gramotnosti. Z tohoto důvodu nejsou do výsledků uvedených v této zprávě speciální školy zahrnuty. Kromě škol z České republiky se projektu PISA v roce 2006 zúčastnilo dalších 57 zemí celého světa.

S cílem získat reprezentativní výsledky za celou populaci žáků na konci povinné školní docházky byl v České republice vzorek testovaných žáků rozšířen také na ostatní žáky 9. ročníku základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, tedy na žáky narozené v jiném roce než 1990.
Do mezinárodního srovnání ovšem vstupují výhradně žáci narození v roce 1990.

Testování se ve školách uskutečnilo v dubnu a květnu 2006. Odpovědi žáků v testech byly nejprve vyhodnoceny vyškolenými kódéry a následně spolu s odpověďmi v dotaznících převedeny do počítačové podoby. Poté byla data ze všech zúčastněných zemí zaslána do mezinárodního koordinačního centra, kde nyní probíhá jejich čištění a další zpracování.
Tento cyklus výzkumu byl zaměřen na hodnocení přírodovědné gramotnosti, proto v testech převládaly úlohy z přírodních věd, které řešili všichni žáci. Úlohy z ostatních oblastí byly obsaženy jen v některých testových sešitech a v každé škole je vždy řešila jen část žáků.

Co vyplývá pro ZŠ Táborská ze zprávy shrnující výsledky mezinárodního výzkumu PISA. kterého se účastnili patnáctiletí žáci - především žáci devátých tříd? Seznamte se s výsledky testování z jara roku 2006. Uveřejněné grafy jsou oscanovány ze zprávy UIV a svědčí o tom, že ZŠ Táborská a její žáci si stojí opravdu dobře ve všech sledovaných oblastech jsme nadprůměrní a "na špičce pelotonu". 

V testovaném období jsme učili podle vlastního Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání "ŠKOLA POROZUMĚNÍ" druhým rokem. Na programu jsem v této době pracovali již 4 rokem.
Nahoru

Graf 1: Průměrná úspěšnost jednotlivých základních škol v testu přírodovědné gramotnosti (v %):

Graf zobrazuje průměrnou úspěšnost jednotlivých základních škol na základě výsledků testu přírodovědné gramotnosti. Školy jsou řazeny sestupně podle průměrné úspěšnosti. Úspěšnost naší školy je v tomto grafu vyznačena červeným sloupcem. Každá škola je v grafu označena identifikačním kódem. Kód, který byl přiřazen vaší škole, je uveden na titulní straně této zprávy.

Nahoru

Graf 2: Průměrná úspěšnost jednotlivých základních škol v testu matematické gramotnosti (v %):

Graf zobrazuje průměrnou úspěšnost jednotlivých základních škol na základě výsledků testu matematické gramotnosti. Školy jsou řazeny sestupně podle průměrné úspěšnosti. Úspěšnost naší školy je v tomto grafu vyznačena červeným sloupcem. Každá škola je v grafu označena identifikačním kódem. Kód, který byl přiřazen vaší škole, je uveden na titulní straně této zprávy.

Nahoru

Graf 3: Průměrná úspěšnost jednotlivých základních škol v testu čtenářské gramotnosti (v %):

Graf zobrazuje průměrnou úspěšnost jednotlivých základních škol na základě výsledků testu čtenářské gramotnosti. Školy jsou řazeny sestupně podle průměrné úspěšnosti. Úspěšnost naší školy je v tomto grafu vyznačena červeným sloupcem. Každá škola je v grafu označena identifikačním kódem. Kód, který byl přiřazen vaší škole, je uveden na titulní straně této zprávy.

Nahoru