Vít Beran

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
„ŠKOLA POROZUMĚNÍ“

Nejdůležitější otázka kurikulární reformy - Využití Bloomovy taxonomie kognitivní domény  

Nejdůležitější otázka kurikulární reformy

Nejdůležitější otázka při práci s klíčovými kompetencemi i při tvorbě samotných učebních osnov školního vzdělávacího programu. Pokud si na tuto otázku umí současně odpovědět učitel, žák i rodič, je vyhráno. V této otázce se skrývá motivace, smysluplnost i efektivita. Kdo si na tuto otázku umí odpovědět, ten snadno zvládne takovou formulaci pro oborové – předmětové výstupy, které jak žákovi, tak učiteli i rodičům poskytnou zpětnou vazbu o tom,co žák umí, když umí – co ví, když ví – co zná, když zná – co dokáže, když dokáže – v čem se orientuje, když se orientuje. 

Šikovnou pomůckou je následující tabulka z knihy paní Doc. E. Walterové KURIKULUM:

KURIKULUM

V
Z
D
Ě
L
Á
V
A
T

Otázky Zdroje Komponenty
PROČ? vize, smysl, očekávání, potřeby, společenské hodnoty, perspektivy společenské, skupinové a individuální, ... FUNKCE a CÍLE
KOHO ? zvláštnosti sociální, věkové, generační, etnické, sexuální, typologické, ... CHARAKTERISTIKY UČÍCÍCH SE
CO ? poznání (vědecké, umělecké), praktické zkušenosti z běžného života, zkušenosti z pracovních činností, ... OBSAH
KDY ? v kterém věku, v jaké posloupnosti, časovém rozsahu, v kterém ročníku, v jakých časových jednotkách, ... ČAS
JAK ? strategie učení, učební situace, způsoby integrace a komunikace, organizace života ve škole a ve třídě, mimotřídní a mimoškolní činnosti, ... METODY a POSTUPY
za jakých PODMÍNEK ? legislativní rámec, řízení, financování, vybavení, klima, učební prostředí, spolupráce školy a komunity, podpůrné struktury a materiály, ... ORGANIZACE
s jakými očekávanými EFEKTY ? *) funkce a kritéria hodnocení, metody a nástroje hodnocení, způsoby sdělování výsledků hodnocení, ... KONTROLA a HODNOCENÍ

*) v této části tabulky doporučuji provést změnu – vystižnější text pro dnešní dobu by zněl: S jakým efektem vzdělávání či efektivitou? Efektem můžeme rozumět výsledek vzhledem k předpokladům, efektivitou pak výsledek vzhledem k vynaloženému úsilí, metodám, času.

Při práci s tabulkou nezáleží na tom, jestli si připravujete vyučovací hodinu, školní den, projekt na školu v přírodě... nebo jestli budete stavět dům. Tabulka v sobě skrývá osobnostní maximum žáka a současně i limitní možnosti učitele - školy.

Uvedené proč musíme začít od naprosto prozaických věcí. Jak se z formalit dostat k funkčnímu promýšlení toho, proč já učitel... a proč já žák... Ano, jsme u evokace, motivace, ..., efektivity. 

Literatura:
Walterová E.: Kurikulum. CDVÚ, Brno 1994.

Nahoru

Využití Bloomovy taxonomie kognitivní domény

Bloomova taxonomie cílů v kognitivní doméně obsahuje šest kategorií intelektuálních cílů, které jsou považovány za určité hladiny a postupují od nejjednodušší (znalost) k nejsložitější (hodnotící posouzení). Nejen pro formulování výstupů ji používají jak autoři RVP ZV, tak školy při tvorbě ŠVP.

Proč jsme používali Bloomovu taxonomii myšlenkových operací? Je to slovíčkaření, teorie odtržená od praxe, nebo pomocník? 
Vysvětlíme:

1. Znalost Bloomovy taxonomie a schopnost ji použít pomáhá učitelům cíleně rozvíjet u žáků myšlení na všech úrovních.
2. Pro plánování školního vzdělávacího programu postaveného na kompetencích i pro plánování vyučovací hodiny v rámci ŠVP je ovládnutí „Blooma“ nezbytné – myšlenkové operace jsou totiž přirozenou součástí klíčových kompetencí.
3. Nejen učiteli dává správně pojmenovaný výstup v ŠVP s využitím správného slovesa či vhodného výrazu rychlou odpověď na to, co žák umí, když umí.

Je samozřejmé, že zvládnutí úloh na vyšších úrovních předpokládá zvládnutí úloh na úrovních nižších. Proto jednotlivé oborové, respektive oblastní směry školního vzdělávacího programu připravovali společně učitelé 1. i 2. stupně.

Jednotlivé hladiny kognitivní domény, jejich popis a odpovídající akční slovesa procesu myšlení, která jsou v souvislosti s touto hladinou často používána, jsou uvedena v tabulce. V tabulce se orientujte tak, že 6. hladina je nejkomplexnější, tedy i nejvyšší hladinou: 

Hladina Popis Vhodné výrazy popisující činnost  Produkt
6.
Hodnocení
Žáci stanovují na základě dříve naučených norem a kritérií stanovit hodnotu nebo cenu složitého produktu  obhájit nebo vyvrátit, rozvíjet a kritizovat, posoudit, zaujmout nebo podpořit stanovisko, ospravedlnit, diskutovat, rozhodnout, zvážit, dát do souvislosti, pochválit, doporučit, shrnout závěr, přehled, posudek, standard, hodnocení, doporučení, porovnání, jednání u soudu, sebehodnocení, řízená skupinová diskuze
5.
Syntéza
Žáci vytvářejí z několika jednodušších komponentů původní a složitý výrobek  tvořit, stavět, vytvořit originál, vytvořit hypotézu, komponovat, psát, řešit, předvést, stanovit, předpovědět , naplánovat, rozvinout, vynalézt, navrhnout, zorganizovat, zkombinovat článek, vynález, hlášení, formulace, otázka, hra, píseň stroj, nástroj, alternativní činnost, alternativní postup, experiment, divadelní hra, kniha, soubor pravidel, soubor norem
4.
Analýza
Žáci rozčlení složitou věc na její komponenty a dokáží vysvětlit, proč je daná složitá sestava vztahů uspořádána daným způsobem nebo jaké příčiny k takovému uspořádání vedly  porovnat, analyzovat, rozdělit, vysvětlit proč, ukázat jak, nakreslit schéma, načrtnout, roztřídit, najít rozdíl, prozkoumat, vybrat dotazník, diskuze, kampaň, odhalení chyby, hlášení, zpráva, přehled, ověření závěrů, definice slova, graf
3.
Aplikace
Žáci použijí dříve naučenou látku, například pojmy, pravidla nebo generalizace při zpracování nové látky  zařadit, aplikovat, nalézt, vybrat, vypočítat, použít, připravit, vytvořit, zobecnit, uspořádat, vyřešit, předvést, nakreslit mapa, projekt, předpověď, graf, ilustrace; Dokument, který vychází z: přehledu, řešení, seznamu, projektu, dramatizace, kresby, uměleckého díla
2.
Porozumění
Žáci vyjádří vlastními slovy dříve naučenou látku definovat, vyjádřit vlastními slovy, popsat, shrnout, podpořit názor, uvést příklady, přiřadit, parafrázovat, vysvětlit, zdůvodnit  model, řeč – projev, nahrávka na kazetě, vzájemné vztahy, dramatizace, kreslený komiks, scénka, graf, fotografie, prohlášení, porovnání, analogie, přehled, diagram, shrnutí, prohlášení závěry, příběh, porovnání teze
1.
Znalost
Žáci si vybaví, reprodukují nebo rozeznají dříve naučené informace  reprodukovat, vybavit si, uvést seznam, identifikovat, nazvat, označit, vybrat, seřadit, popsat, naučit se zpaměti, recitovat, definovat, pojmenovat, vyjmenovat  události, nahrávky, noviny, časopisy, TV show, rádio, texty, filmy, video, divadelní hry, ukázky z filmů

Pracujeme se zjednodušenou verzí taxonomie. 

Vyšší hladiny v sobě obsahují hladiny nižší. Aby žák mohl provést syntézu, musí zvládnout i analýzu, bude mít konkrétní znalost a také porozumění.

ÚKOL: 
Spojte slovesa popisující činnost s produktem v pravém sloupci. Vytvořte zadání a otázky.

Tím se taxonomie redukuje na tři hladiny: 

Hladina C obsahuje úlohy na rovině syntézy a hodnocení. Kromě požadavku na začlenění neznámé situace, který je stejný jako v hladině B, musejí žáci navíc vytvořit něco původního: příběh, esej, obraz, herecký výkon, model, výstavu. 
Například: Napište úvahu v rozsahu dvou stran strojopisu, v níž podpoříte nebo zkritizujete zavádění poplatků na vysokých školách. Odpovídající slovesa, která je možno použít při tvorbě dílčích cílů výuky pro hladinu C, najdete v tabulce výše.

Hladina B
obsahuje úlohy v oblasti aplikace nebo analýzy. Takové úlohy jsou realizovány na neznámém příkladu, v nové situaci nebo pomocí řady údajů, s nimiž žáci musejí nějakým způsobem pracovat, např. utřídit je, přeskupit, vysvětlit, rozebrat, identifikovat příčiny a důsledky atd. Oproti hladině vědomostí musí být při zkoušení použit neznámý prvek. 
Například: Pokud byste vlastnili obilnářské farmy ve Spojených státech a věděli byste, že v obilnářských oblastech v Kanadě a Rusku bude v následujícím roce velké sucho, rozhodli byste se zasít v dalším roce více, nebo méně obilí? Proč ano, proč ne? 
Odpovídající slovesa, která je možno použít při tvorbě dílčích cílů výuky pro hladinu B, najdete v tabulce výše. Podobně lze opět konstatovat: Zkoumá principy, dívá se, jak je rádio udělané. – analýza; nebo aplikace: Přemýšlí o tom, jak ještě jinak využít rádio.

Hladina A se skládá z úkolů na rovině znalostí a porozumění, které jsou ve škole běžné. Na této hladině si mají žáci zapamatovat nebo vybavit informace, jako například jména, data, definice, položky, čísla, označení, výroky, a to buď přesně tak, jak se jim učili, nebo je mají shrnout, vyjádřit vlastními slovy nebo provést jednoduché výpočty jako v případě rozměnění bankovky na drobné. Například: Vzpomeňte si, co se stalo v sedmdesátých letech tohoto století s cenou ropy, když byly drasticky omezeny její dodávky z arabských zemí? je otázka na hladině A. Odpovídající slovesa, která je možno použít při tvorbě dílčích cílů výuky pro hladinu A, najdete v tabulce výše. 

S Bloomovou taxonomií pracují i autoři Rámcových vzdělávacích programů. Pro tvorbu školního vzdělávacího programu je dobré zvládat použití akčních sloves i na úrovni hodnocení. 

Inspirující pomůckou, která využívá taxonomii, jsou portfolia. Zejména učitelé cizích jazyků pracují s hodnotícími portfólii, kde v krátkých čitelných větách si například i žák může snadno ověřit, co umí, když umí. Ideální vzorovou pomůckou je například Evropské jazykové portfolio (Fortuna, 2001). Co se zde mimo jiné můžeme dočíst? 

Například: 
V části Rozhovory:
Umím odpovědět na pozdrav. Umím se představit. Umím se zeptat na cestu. Umím si objednat jídlo v restauraci. Doporučujeme! Naučili jsme se některá slovesa nepoužívat. Nepoužívejte slovesa umí, zná, ví. Přece: Odpoví na pozdrav. Představí se. Zeptá se na cestu. Objedná jídlo v restauraci. Podobně s opatrností používejte například sloveso orientuje se. Když se někdo orientuje na mapě, tedy: vyhledá řeky, hlavní města, popíše horstvo atd.

Učitelé přírodopisu si mohou podobně sestavit linku například pro mikroskopování. V našem školním vzdělávacím programu najdete například výstup: Zakreslí a popíše objekt pozorovaný mikroskopem. Co vlastně žák zvládá a zná? Pokusme se rozpracovat dílčí výstupy do budoucího portfolia přírodopisu. 
Jsme na listu mikroskopování: 
Popíše jednotlivé části mikroskopu. 
Připraví mikroskop k mikroskopování. I toto je příliš obecný výstup. Co to žák tedy má umět? Například: Pomocí zrcátka správně zaměří světelný paprsek. Na stolek mikroskopu pomocí svorek připevní pozorovaný objekt - preparát. 
Pomocí zaostřovacího šroubu zaostří pozorovaný objekt - preparát. 
...a můžeme dále rozpracovávat.

S Bloomovou taxonomií pracuje školní vzdělávací program ŠKOLA POROZUMĚNÍ i na úrovni hodnocení.

Literatura:
Pasch M. a kol.: Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Portál, Praha 1998.
Košťálová H.: Pořád ten Bloom! Kritické listy 14, str. 14., Praha 2004.
Beran V.: PROČ tvořit ŠVP. Nakladateltví Dr. Josef Raabe, Praha 2005.
Nahoru

Ing. Vít Beran, Mgr. Jitka Vinklerová - FZŠ Táborská © srpen, 2005

Zpět na Obsah Školního vzdělávacího programu ŠKOLA POROZUMĚNÍ