Jmeno

SI-PAU „Spolupráce a inspirace“

O.s. PAU
SI-PAU „Spolupráce a inspirace“ - od roku 2005 Koordinátor projektu na ZŠ Táborská:
- projekt podporuje další vzdělávání předmětářů, koordinátorů tvorby ŠVP a vedení zapojených škol Ing. Vít Beran

Zdůvodnění potřebnosti projektu
Požadavek rozvoje počátečního vzdělávání jako základu celoživotního učení a z hlediska potřeb trhu práce a ekonomiky znalostí je východiskem předkládaného projektu. Další vzdělávání učitelů a řídících pracovníků, zvyšování jejich odborné a pedagogické způsobilosti je v tomto projektu řešeno konkrétními aktivitami.

Obsahem je soubor aktivit směřujících ke zkvalitnění připravenosti jak managementu základních škol, tak odpovědných pracovníků za tvorbu ŠVP ZŠ a pedagogů jednotlivých oblastí dle RVP ZV, které určují obsahovou stránku ŠVP ZŠ. 

1) Informace a nácvik manažerských činností umožní realizaci kurikulární reformy v podmínkách zúčastněných základních škol 
2) Nácvik technik efektivní komunikace povedou ke zvýšení kvality komunikace 
3) Praktická aplikace vyzkoušených aktivit v konkrétních podmínkách tvorby a následné realizace ŠVP ZŠ povede ke změně kvality práce účastníků 
4) Funkční (živá) síť zajistí systémovou spolupráci v procesu tvorby a realizace ŠVP ZŠ 
5) Kooperace a komunikace týmů jednotlivých zúčastněných ZŠ povede k implementaci RVP ZV do jednotlivých, konkrétních ŠVP ZŠ 
6) Vytvoření vlastních ŠVP ZŠ zohledňující problematiku specifik různých městských částí Prahy dojde k naplňování kurikulární reformy školství 
7) Workshopy zkušeností pedagogických pracovníků ZŠ zvýší odbornou a pedagogickou způsobilost učitelů a řídících pracovníků škol, výměna informací o zkušenostech a modelové situace z realizace rozpracování RVP ZV a tvorby ŠVP ZŠ povede k získání nových dovedností s přihlédnutím ke zkušenostem i v dalších lokalitách Prahy. 
8) Medializace, propagace projektu a účastníků projektu zlepší jméno zúčastněných škol, zvýší jejich prestiž 
9) Koordinace řízení a obsahového zaměření projektu se zásadami kurikulární reformy, realizace a evaluace projektu bude efektivním zúročením finanční dotace ESF 

Pracovních koučovaných (moderovaných) 65 pravidelných jednodenních seminářů dílčích týmů se účastní 1-2 zástupci ze zúčastněných 10 ZŠ. 

Workshopy pro 200 pedagogických pracovníků ZŠ ze všech částí Prahy, vše směřující prakticky a konkrétně k tvorbě vlastních ŠVP ZŠ, se budou konat 3, vždy po 2 dnech (pátek - sobota). 

Letních škol - 2 x třídenní výjezdní soustředění se zúčastní celé pedagogické sbory základních škol - partnerů.

VÚP jako garant RVP ZV během realizace projektu dohlédne na kvalitu tvorby ŠVP ZŠ. 

Městská část Praha 4 je v projektu v roli poradce a v přípravné fázi projektu vlastně i v roli iniciátora.

Cíle projektu
1) Zvýšení odborné a pedagogické způsobilosti učitelů a řídích pracovníků úplných základních škol v Praze v oblasti odborné a pedagogické způsobilosti z hlediska potřeb trhu práce a ekonomiky znalostí, se zřetelem na realizaci kurikulární reformy školství v ČR v oblasti implementace Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a tvorbu školních vzdělávacích programů základních škol 
2) Vytvoření struktury a obsahu ŠVP ZŠ a jejich specifikace pro podmínky jednotlivých zúčastněných ZŠ 

Specifické cíle tvořeného projektu
1) Zkvalitnit efektivní komunikaci na školách v oblasti implementace Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a tvorbu školních vzdělávacích programů základních škol - 10 úplných základních škol 
2) Zasíťovat zúčastněné ZŠ s cílem systémové spolupráce v procesu tvorby a realizace ŠVP ZŠ - 10 zúčastněných ZŠ 
3) Umožnit 10 zúčastněným ZŠ vytvořit vlastní ŠVP na bázi řízené profesní a partnerské spolupráce (pod vedením odborných lektorů), zohledňující problematiku specifik různých městských částí Prahy 
4) Zvýšit odborné způsobilosti řídících pracovníků k uskutečnění manažerských činností umožňujících realizaci kurikulární reformy v podmínkách zúčastněných základních škol - 30 klientů (ředitelé, zástupci ředitelů, koordinátoři tvorby ŠVP) 
5) Zvýšit odbornou a pedagogickou způsobilost pedagogických pracovníků zúčastněných základních škol z hlediska potřeb trhu práce a ekonomiky znalostí, se zřetelem na realizaci kurikulární reformy školství v ČR v oblasti implementace 6) Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a tvorbu školních vzdělávacích programů zúčastněných základních škol - 300 klientů 
6) Uskutečnit praktická pracovní setkání vedená aktivními metodami rozpracování RVP ZV a tvorby ŠVP ZŠ (co prožijí na pracovních setkáních, to použijí ve výuce), s materiálním vybavením pro nezbytné využití moderních informačních a komunikačních technologií (vybavit každou zúčastněnou školu notebookem shodné úrovně pro potřeby tvorby ŠVP ZV, který zůstane v majetku školy pro navazující průběžné inovace ŠVP ZV) 
7) Vytvoření struktury - schéma a obsah - 10 ŠVP ZŠ, které zohledňují specifika zúčastněných ZŠ a jejich silné stránky podporující profilaci jednotlivých zúčastněných základních škol 
8) Uskutečnit workshopy zkušeností pedagogických pracovníků ZŠ k zvyšování odborné a pedagogické způsobilosti učitelů a řídících pracovníků škol s cílem vyměnit si informace o zkušenostech z realizace rozpracování RVP ZV a tvorby ŠVP ZŠ a získat nové dovednosti s přihlédnutím ke zkušenostem i v dalších lokalitách Prahy - 3 x 2 dny, pátek a sobota, jaro 2006 (17. - 18.3.2006), podzim 2006 (24. - 25.11.2005), jaro 2007 (16. - 17.3.2007) 

Časový harmonogram realizace 
Doba trvání projektu: 24 měsíců 
Datum zahájení projektu: 1.1.2006 
Datum ukončení projektu: 31.12.2007 

Základní činnosti - klíčové aktivity uskutečňované v průběhu realizace projektu:
Personální zajištění projektu 
Materiální zajištění projektu 
Pracovní jednání řídícího výboru 
Školení v projektovém managementu 
Nákup služeb pro projekt 
Publicita, propagační kampaň 
Informační servis 
Výběrové řízení (materiální a technické zabezpečení) 
Realizace jednodenních pracovních setkání - seminářů (s účastí partnerských škol) - 65 x 
Realizace letních škol (s účastí partnerských škol) - třídenní pracovní soustředění 
Realizace workshopů (otevřená účast, celopražská pracovní setkání) - dvoudenní pracovní setkání 
Monitoring a evaluace 
Audit projektu 
Zpracování závěrečné, resp. etapové zprávy projektu, vyúčtování 
Finanční zabezpečení projektu - žádost o platbu na MHMP a příjem záloh na PAU 

Rozpis etap a schéma realizace klíčových projektu:

1. ETAPA - Přípravná fáze : 1.1. - 31.1. 2006

Personální zajištění projektu (pro řídící, technickoorganizační, monitorovací, lektorské činnosti) 
Materiální zajištění projektu 
Pracovní jednání řídícího výboru 
Školení v projektovém managementu 
Nákup služeb pro projekt 
Publicita, propagační kampaň 
Informační servis 
Výběrové řízení:technické zabezpečení (HW), materiální zabezpečení (vybavení kanceláře) 
Realizace jednodenních pracovních setkání - seminářů (s účastí partnerských škol) - realizuje se přípravná fáze 
Realizace letních škol (s účastí partnerských škol), ) - realizuje se přípravná fáze 
Realizace workshopů (otevřená účast, celopražská pracovní setkání) - realizuje se přípravná fáze 
Monitoring a evaluace 
Audit projektu 
Zpracování závěrečné, resp. etapové zprávy o projektu, vyúčtování 
Finanční zabezpečení projektu - žádost o platbu na MHMP a příjem záloh na PAU 

2. ETAPA - Realizační fáze: 1. 2. 2006 - 30. 8. 2007
Personální zajištění projektu (pro řídící, technickoorganizační, monitorovací, lektorské činnosti) 
Materiální zajištění projektu 
Pracovní jednání řídícího výboru 
Školení v projektovém managementu 
Nákup služeb pro projekt 
Publicita, propagační kampaň 
Informační servis 
Výběrové řízení: technické zabezpečení (HW), materiální zabezpečení (vybavení kanceláře) - dokončení z 1. etapy realizace projektu 
Realizace jednodenních pracovních setkání - seminářů (s účastí partnerských škol) 
Realizace letních škol (s účastí partnerských škol) 
Realizace workshopů (otevřená účast, celopražská pracovní setkání) 
Monitoring a evaluace 
Audit projektu 
Zpracování závěrečné, resp. etapové zprávy o projektu, vyúčtování 
Finanční zabezpečení projektu - žádost o platbu na MHMP a příjem záloh na PAU 

3. ETAPA - Ukončovací fáze, uzavření projektu: 1. 10. - 31.12.2007
Personální zajištění projektu (pro řídící, technickoorganizační, monitorovací, lektorské činnosti) 
Materiální zajištění projektu 
Pracovní jednání řídícího výboru 
Školení v projektovém managementu 
Nákup služeb pro projekt 
Publicita, propagační kampaň 
Informační servis 
Výběrové řízení:technické zabezpečení (HW), materiální zabezpečení (vybavení kanceláře) - v této etapě se nerealizuje 
Realizace jednodenních pracovních setkání - seminářů (s účastí partnerských škol) 
Realizace letních škol (s účastí partnerských škol) 
Realizace workshopů (otevřená účast, celopražská pracovní setkání) 
Monitoring a evaluace 
Audit projektu 
Zpracování závěrečné, resp. etapové zprávy o projektu, vyúčtování 
Finanční zabezpečení projektu - žádost o platbu na MHMP a příjem záloh na PAU

Monitorování
Monitoring projektu je nastaven jako průběžná činnost (v souladu s Dodatkem OP RLZ). Monitorování kvality realizace činností má přímou vazbu na přiznávání, resp. přidělování finančních prostředků určených pro projekt. 

Výsledky monitorování průběhu realizace projektu jsou součástí zveřejnění údajů, a to ve zprávách: průběžných, výročních a v závěrečné zprávě.

Formy monitorování:
1) Kontrolní činnost 
        audit 
        kontrola na úrovni manažerů (dle stupňů zařazení v projektu) 
2) Monitorovací výstupní zprávy 
        průběžné 
        výroční 
        závěrečné 
3) Evaluační dotazníky: 
        pro frekventanty kurzů 
        pro lektory 
        pro konzultanty 
        ředitele škol 
        manažery (dle stupňů zařazení v projektu) 
4) Analýza dotazníků 
5) Hodnocení kvality součinnosti s dodavateli služeb 
6) Efektivita a kvalita poskytování informací o projektu, propagace, publicity 

Řídící výbor
Garant kvality Prof. PhDr. Rýdl Karel, CSs. 
Manažerka projektu PaedDr. Burdíková Lenka 
Manažer týmů Mgr. Korda Jan 
Ekonomka Ing. Crhová Jana, MBA 
VÚP PhDr. Tupý Jan 
Praha 4 Mgr. Těšínská Zdenka 
PAU Mgr. Dvořáková Jarmila 

Partneři
Ing. Beran Vít 
Mgr. Blecha Josef 
Mgr. Hlinka Václav 
Mgr. Holmanová Hana 
Mgr. Kaiser Daniel 
Mgr. Korda Jan 
PaedDr. Kusý Miloš 
Mgr. Libichová Jana 
Mgr. Ráž Miloslav 

Účastník
Mgr. Lhotková Irena 

Více informací o projektu a jeho průběhu:
www.sipau.cz

Nahoru