Jmeno

Projekt osobnostní a sociální výchovy pro pražské školy:
„Vývoj metodiky přípravy školních vzdělávacích programů založených na osobnostní a sociální výchově“

O.s. ODYSSEA
OSOBNOST - Osobnostní a sociální výchova Koordinátor projektu na ZŠ Táborská:
Projekt OSV
pro
pražské školy
Projekt osobnostní a sociální výchovy pro pražské školy:
„Vývoj metodiky přípravy školních vzdělávacích programů založených na osobnostní a sociální výchově“
- od roku 2005
PhDr. Jitka Svobodová
Mgr. Tereza Besedová

Základní informace o projektu

1. CELÝ NÁZEV PROJEKTU A DOBA JEHO TRVÁNÍ:
Zavádění osobnostní a sociální výchovy do školních vzdělávacích programů
základních škol a víceletých gymnázií v Praze (od 2.1. 2006 do 1.1. 2008)
2. HLAVNÍ CÍL PROJEKTU:
Hlavním cílem projektu je pomoc pražským základním školám a osmiletým gymnáziím při zavádění osobnostní a sociální výchovy do školních vzdělávacích programů.
3. POSTUP PROJEKTU:
Vytváříme pro pražské školy metodiku systematického zavádění OSV do školního vzdělávacího programu a do běžného vyučování – především:
1. do vztahových a komunikačních norem školy
2. do výchovné a vzdělávací strategie školy
3. do běžných vyučovacích předmětů
4. do školních prožitkových kurzů OSV
Metodika je během projektu dva roky vyvíjena, testována a zaváděna na čtrnácti partnerských školách, které se přihlásily do projektu.
Během projektu jsou získávány též didaktické videonahrávky z výuky učitelů, kteří se podílejí na tvorbě metodik.
Učitelé se učí samostatně používat, sdílet a rozvíjet všechny tyto metody a kurzy pro své žáky.
4. HLAVNÍ KURZY PRO UČITELE PARTNERSKÝCH ŠKOL BĚHEM PROJEKTU:
1. Úvodní školení koordinátorů osobnostní a sociální výchovy (8 dnů, 2 učitelé z každé školy)
2. Úvodní školení učitelských sborů partnerských škol (2 dny na každý učitelský sbor)
3. Kurz "metody OSV pro běžné vyučování" (8 učitelů z každé školy)
    A/ Vzdělávací oblast "Člověk a společnost" (4 dny)
    B/ Vzdělávací oblast "Člověk a umění" (4 dny)
    C/ Vzdělávací oblast "Člověk a příroda" (4 dny)
    D/ Vzdělávací oblast "Jazyk a j. komunikace" (4 dny)
4. Metodiky školních prožitkových kurzů OSV
    16 čtyřdenních kurzů (8 až 16 učitelů z každé školy) rozdělených mezi následující témata:
      A/ Metodika adaptačního kurzu pro 1. ročník základní školy
      B/ Metodika adaptačního kurzu pro 6. ročník ZŠ (primy)
      C/ Metodika kurzu studijních dovedností
      D/ Metody a techniky duševní hygieny
      E/ Metodika kurzu specifické primární prevence závislostí
      F/ Metodika kurzu specifické primární prevence šikany
      G/ Metodika třídnických hodin formou OSV
5. INDIVIDUÁLNÍ HOSPITACE U ABSOLVENTŮ KURZŮ A PARTNERSKÝ PŘISTUP K UČITELŮM:
Součástí většiny kurzů je individuální hospitace lektora ve vyučování absolventa daného kurzu a následný koučovací či zpětnovazebný rozhovor s učitelem vedený partnerským (nedirektivním) stylem.
6. ZDŮVODNĚNÍ PROJEKTU - POPTÁVKA:
Školy musí podle školského zákona povinně vypracovat své školní vzdělávací programy a v nich systematicky naplňovat cíle osobnostní a sociální výchovy (OSV) – především rozvíjet u žáků dovednosti pro dobré mezilidské vztahy, dovednost efektivní komunikace a týmové spolupráce, dovednost zvládat mezilidské konflikty a osvojovat si metody duševní hygieny.
Podle naše průzkumu na šestnácti pražských školách pouze 8% učitelů zcela souhlasí s tím, že ve své výuce naplňují jmenované cíle OSV. Pouze 12% učitelů zcela souhlasí s tím, že je vysokoškolské vzdělání dostatečně vybavilo potřebnými znalostmi a dovednostmi pro používání metod OSV.
Více než 64% učitelů projevuje zájem systematicky se vzdělávat v osobnostní a sociální výchově, aby ji mohli používat ve svém běžném vyučování.
7. SUPERVIZE PROJEKTU:
Supervizorem projektu je Doc. Josef Valenta z Filozofické fakulty UK, autor koncepce OSV v Rámcovém vzdělávacím programu, zakladatel oboru OSV v České republice.
Nahoru